АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 8. СТІЙКІСТЬ ТА КОАГУЛЯЦІЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

Читайте также:
 1. III. Типы экономических систем.
 2. АНАТОМИЯ ИММУННОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ.
 3. Билет 35(Деньги; сущность и функции. Понятие и типы денежных систем. Денежные агрегаты. Закон денежного обращения.)
 4. Введение. Классификация моделей по типам, свойствам и назначению. Методы моделирования сложных систем.
 5. Види виборчих систем.Виборча система в Україні
 6. ВИДЫ СИСТЕМ. ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
 7. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис.
 8. Вогнестійкість будівель і споруд. Заходи щодо підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
 9. Вогнестійкість будівель, споруд
 10. Вопрос №20: Общая характеристика экосистем. Биогеоценозы.
 11. Генетические алгоритмы и их применение в моделировании технических систем.
 12. Глава 7.3. Проектирование производственных систем.

Конкретні цілі:

1.Стійкість колоїдних розчинів та її види.

2. Коагуляція і фактори, що її викликають. Коагуляція: повільна та швидка. Поріг коагуляції та його визначення. Правило ІІІульце- Гарді.

3.Теорія коагуляції ДЛФО. Нейтралізаційна та концентраційна коагуляції.

4. Коагуляція золів сумішшю електролітів. Взаємна коагуляція. Явище звикання. Колоїдний захист. Значення стабілізації колоїдних систем для приготування ліків.

 

Джерела інформації:

1. Физическая и коллоидная химия / Под ред. В.И.Кабачного, - Харьков: Изд-во НФаУ, 2005, с. 276-283.

2. Физическая и коллоидная химия: Учебн. Для фарм. Вузов и факультетов / Под ред. К.И.Евстратовой.- М.: Высш. шк. , 1990, с. 424-440.

 

Тестові завдання до теми 8 «Стійкість та коагуляція дисперсних систем»:

1. У клінічних аналізах визначається швидкість осідання еритроцитів(ШОЕ). За наявності патології еритроцити адсорбують великі молекули γ-глобулінів і фібриногенів. В результаті цього частки стають більшими і важчими, а ШОЕ збільшується. Це обумовлено:

 

A. коацервацією дисперсних часток

B. конденсацією дисперсних часток

C. пептизацією дисперсних часток

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D. коагуляцією дисперсних часток

E. концентрацією дисперсних часток

 

2. Кров - типова колоїдна система. В результаті складного ферментативного процесу відбувається її згортання, що забезпечує мінімальну втрату крові. Це обумовлено здатністю колоїдних часток до:

 

A. адгезії

B. адсорбції

C. \\\\\\\\\\\\\коагуляції

D. когезії

E. змочуванню

 

3. Макромолекули захисних білків (імуноглобулінів) адсорбуються своїми полярними групами на поверхні клітин бактерійних, що потрапляють в живий організм, і утворюють агрегати з більшого числа часток. Дисперсна система припиняє своє існування, тому що в результаті укрупнення часток відбувається їх

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A. седиментація

B. дифузія

C. диспергування

D. пептизація

E. набрякання

 

4. На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "перед вживанням збовтувати". Це попередження викликане:

 

A. нерозчинністю дисперсних систем

B. стійкістю дисперсних систем

C. розчинністю дисперсних систем\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D. нестійкістю дисперсних систем

E. нічим з перерахованого

 

5. Протаргол і коларгол можуть змінювати свою структуру з часом і втрачати агрегатну стійкість при злипанні часток дисперсної фази, цей процес називається:

 

A. гелеутворенням

B. седиментацією

C. набряканням

D. пептизацією

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\E. коагуляцією

 

6. Який потенціал обумовлює стійкість колоїдних систем?

 

A. Термодинамічний

B. Хімічний

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\C. електрокінетичний

D. Дифузний потенціал

E. Електродний

 

7. Золь - одна з лікарських форм. При зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами відбувається:

 

A. підвищення седиментаційної стійкості

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\B. взаємна коагуляція

C. підвищення агрегативної стійкості

D. седиментація

E. колоїдний захист

 

8. Захисні білки - імуноглобуліни - сприяють злипанню бактерійних клітин, що потрапляють в організм людини і тварин, і їх знешкодженню. Це відбувається тому, що дисперсна система

 

A. Підвищує стійкість за рахунок укрупнення часток

B. Втрачає стійкість за рахунок зменшення розміру часток

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\C. Втрачає стійкість за рахунок укрупнення часток

D. Підвищує стійкість за рахунок зменшення розміру часток

E. Не змінює стійкості

 

Ситуаційні завдання до теми 8 «Стійкість та коагуляція дисперсних систем»:

Завдання 1.

За умов достатньо повільного введення речовини В в розбавлений розчин речовини А можливе утворення гідрозолю речовини С. Напишіть формулу міцели та визначте заряд колоїдних частинок золю, що утворився. Яка з рекомендованих речовин є найбільш економічно обгрунтованим коагулянтом цього золю?

№ п/п А В С Коагулятор
NaCl KH2SbO4 NaH2SbO4 NH4Cl, K2SO4, FeCl3
NaI AgNO3 AgI NaF, Ca(NO3)2, K2SO4
MgCl2 NaOH Mg(OH)2 KCl, Zn(Ac)2*, AlCl3
NH4CNS AgNO2 AgCNS KNO3, NaAc, Na2SO4
CaCl2 H2SO4 CaSO4 ZnCl2, AlCl3, NaAc
BaCl2 CaSO4 BeSO4 NH4Cl, AlCl3, Zn(Ac)2
BeCl2 NH4OH Be(OH)2 Na2SO4, ZnCl2, KNO3
(NH4)2S AgNO3 Ag2S Ba(NO3)2, KAc, Na2SO4
AlCl3 NaOH Al(OH)3 Na2SO4, KNO3, CaCl2
CrCl3 NH4OH Cr(OH)3 Na2SO4, KCl, BaCl2
ZnCl2 NaOH Zn(OH)2 NaAc, K2SO4, SrCl2
ZnCl2 (NH4)2S ZnS (NH4)2SO4, NaCl, Ca(NO3)2
MnCl2 (NH4)2S MnS BaBr2, K2SO4, NaCl
FeCl3 NaOH Fe(OH)3 Na2SO4, KNO3, MgCl2
K2SO4 Ba(CH3COO)2 BaSO4 NH4Cl, AlCl3, Zn(Ac)2
CoCl2 (NH4)2S CoS NaCl, K2SO4, CaCl2
NiCl2 (NH4)2S NiS NH4Cl, Na2SO4, SrCl2
SnCl2 (NH4)2S SnS Na2SO4,Ca(Ac)2, KCl
CdCl2 H2S CdS (NH4)2SO4, CaBr2, NaCl
AgNO3 HCl AgCl Al(NO3)3, NH4NO3, K2SO4
AgNO3 KI AgI NaF, Ca(NO3)2, K2SO4
FeCl3 K4[Fe(CN)6] Fe4[Fe(CN)6]3 K2SO4, NH4NO3, AlCl3
Hg2(NO3)2 H2SO4 Hg2SO4 KNO3, NH4NO3, Zn(Ac)2
K2CrO4 AgNO3 Ag2CrO4 Zn(NO3)2, NH4NO3, NaAc
Hg2(NO3)2 KI Hg2I2 KNO3, Zn(NO3)2, NaAc
Pb(NO3)2 HCl PbCl2 NaNO3, ZnCl2, KAc
Pb(NO3)2 KI PbI2 Ca(OH)2, NH4NO3, AlBr3
Na2SiO3 HCl H2SiO3 Na2SO4, Al(NO3)3, NH4Cl

* Ac – іон СН3СОО-

‡агрузка...

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)