АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 4. ЕЛЕКТРОХІМІЯ

Читайте также:
  1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ
  2. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ
  3. Розділ 2. Колоїдна хімія
  4. Розрахунок рН.
  5. ТЕМА 9. ФІЗИКО-ХІМІЯ ВМР.

Конкретні цілі

1.Електропровідність розчинів електролітів. Питома електрична провідність. Молярна електрична провідність, її залежність від розбавлення розчину електроліту. Молярна електрична провідність.Закон Кольрауша.

2.Механізм виникнення електродного потенціалу. Рівняння Нернста. Класифікація електродів: електроди першого та другого родів, газові, окисно-відновні, йонселективні (ПСЕ).

3.Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Кола без переносу і з переносом. Концентраційні кола. Дифузійний потенціал.

4.Термодинамічні характеристики реакцій, що відбуваються в гальванічних елементах. Електроди порівняння та індикаторні електроди, що застосовують у різних видах потенціометричного титрування.

 

Джерела інформації:

1. Физическая и коллоидная химия / Под ред. В.И.Кабачного, - Харьков: Изд-во НФаУ, 2005, с. 110-139.

2. Физическая и коллоидная химия: Учебн. Для фарм. Вузов и факультетов / Под ред. К.И.Евстратовой.- М.: Высш. шк. , 1990, с. 139-143, с. 160-175.

 

Тестові завдання до теми 4 «Електрохімія»:

1. Використовуючи значення стандартних окислювально-відновних потенціалів напівреакцій відновлення, визначте найсильніший окисник

 

A. Cl2+2e=2Cl- φ0=1,36B

B. HClO+H++2e=Cl-+H2O φ0=1,49B

C. ClO-+H2O+2e=Cl-+2OH- φ0=0,94B

D. ClO3- +H++6e=Cl- +3H2O φ0=1,45B

E. ClO4+8H++8e=Cl- +4H2O φ0=1,38B

 

2. Метод потенціометричного визначення рН, як найбільш універсальний, занесено в державну фармакопею. За допомогою якої з пар електродів визначають рН?

 

A. Цинковий - хлорсрібний

B. Мідний - каломельний

C. Мідний - водневий

D. Скляний - нас. каломельний

E. Кисневий - хінгідронний

 

3. Каломельний електрод внесено в ДФ України, як допоміжний електрод для виміру рН. До якого типу електроду відноситься каломельний електрод?

 

A. Газовий

B. Першого роду

C. Другого роду

D. Окислювально-відновний

E. Ионселективный

 

4. Стандатний водневий електрод - це платинова пластина, занурена в розчин кислоти при температурі 298 К і р = 1.013(105 Па з активністю іонів Н3О+) :

A. 1 моль/л

B. 0,5 моль/л

C. 0,1 моль/л

D. 0,2 моль/л

E. 2,0 моль/л

 5. Мембранний потенціал, що виникає між внутрішньою і зовнішньою сторонами клітинної мембрани, знаходиться в незбудженому стані, називається

 

A. Відновний потенціал

B. Потенціал спокою

C. Потенціал дії

D. Потенціал ушкодження

E. Стандартний потенціал

 

6. Амплітуда коливання(деполяризація і реполяризація) мембранного потенціалу, що виникає при збудженні клітини носить назву

 

A. Стандартний потенціал

B. Водневий потенціал

C. Окислювально-відновний потенціал

D. Потенціал Донану

E. Потенціал дії

 

7. Рівновага, що встановлюється в системі розчинів, розділених мембраною, непроникною хоч би для одного виду іонів, присутніх в системі(у клітинах роль таких непроникаючих іонів виконують іони білків), називається

 

А. Мембранна рівновага Донану

В. Дифузійна рівновага

С. Седиментаційна рівновага

Д. Седиментаційно-дифузійна рівновага

Е. Динамічна рівновага

 

8. Потенціал, що виникає на межі розділу двох розчинів, що містять один і той же електроліт різної концентрації, або двох розчинів різних електролітів внаслідок відмінності рухливості їх катіонів і аніонів, називається

 

A. Контактний потенціал

B. Редокс-потенціал

C. Стандартний відновний потенціал

D. Дифузійний потенціал

E. Стандартний окислювальний потенціал

 

9. Вкажіть редокс-пару, до якої І2/2І- є відновником . Е02/2І-) = 0, 54 В.

 

A. Cl2 → 2 Cl- (E0=1,36B)

B. SO42- →S0 (E0=0,45B)

C. Sn2+ → Sn4+ (E0=0,15B)

D. 2S2O32- → S4O62- (E0=0,09B)

E. 2H+ → H2 (E0=0,00B)

Ситуаційні завдання до теми 4 «Електрохімія»:

Завдання1.

Виходячи зі значень стандартних електродних потенціалів напівелементів

а)

б)

в)

складіть повне іонне рівняння ОВР і розрахуйте зміну вільної енергії Гиббса в реакції та вкажіть, чи можливо здійснити її в гальванічному елементі.

 

Завдання2.

Запищіть схему, розрахуйте стандартну ЕРС та максимальну роботу гальванічних елементів, складених із напівелементів

‡агрузка...

а)

 

б)

 

в)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)