АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 2. ХІМІЧНА КІНЕТИКА ТА РІВНОВАГА. КАТАЛІЗ

Читайте также:
 1. XII. Каталіз
 2. XII.4. Теорії гетерогенного каталізу
 3. XV.4. Електрохімічна перенапруга
 4. Агрохімічна служба в Україні у радянські часи
 5. Вкажіть номер правильної відповіді. Перша хімічна токсична речовина, яку було використано німцями в 1915 г. проти англо-французьких військ?
 6. Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції
 7. Гетерогенного каталізу
 8. Економічна політика і макроекономічна рівновага. Основні макроекономічні цілі
 9. Кінетика ферментативних реакцій
 10. Кінетика хімічних реакцій
 11. Максимізація прибутку фірми монополіста, коротко- і довгострокова рівновага.
 12. ТЕМА 1. ХІМІЧНА ТЕРМОДІНАМИКА

Конкретні цілі

1.Хімічна кінетика та її значення для фармацевтичної науки і практики. Швидкість реакції та методи її визначення. Залежність швидкості реакції від різноманітних факторів. Молекулярність і порядок реакції. Рівняння кінетики реакції першого, другого та нульового порядку. Складні реакції (паралельні, послідовні, оборотні, спряжені). Ланцюгові реакції. Фотохімічні реакції. Методи визначення порядку реакції.

2.Залежність константи реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. Теорія активних співударів. Енергія активації. Рівняння Арреніуса. Використання правіла Вант-Гоффа та рівняння Арреніуса для прискореного визначення термінів придатності ліків. Зв'язок між швидкістю реакції та енергією активації.

3. Виведення закону діяння мас на основі рівності швидкостей прямої та зворотної реакції. Різні способи вираження константи хімічної рівноваги. Рівняння, ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа і його аналіз. Залежність константи рівноваги від температури. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції. Константа хімічної рівноваги і принцип Ле-Шательє. Використання закономірностей гомогенної рівноваги для збільшення виходу про­дуктів у хімічному та фармацевтичному виробництвах.

4. Каталіз. Гомогенний каталіз, його механізм. Енергія активації каталітичних реакцій. Кислотно-основний каталіз.

 

Джерела інформації:

1. Физическая и коллоидная химия / Под ред. В.И.Кабачного, - Харьков: Изд-во НФаУ, 2005, с. 39-47, с. 174-200.

2. Физическая и коллоидная химия: Учебн. Для фарм. Вузов и факультетов / Под ред. К.И.Евстратовой.- М.: Высш. шк. , 1990, с. 50-54, с. 260-290.

 

Тестові завдання до теми 2 «Хімічна кінетика та рівновага. Каталіз»

 

1. В основі визначення терміну придатності лікарських речовин методом "прискореного старіння" лежить вивчення залежності :

 

A. Швидкості реакції від реагуючих речовин

B. Швидкості реакції від температури

C. Швидкості реакції від тиску в газоподібній суміші

D. Швидкості реакції від природи реагуючих речовин

E. Швидкості реакції від наявності каталізатора

 

2. Зміною яких параметрів можна збільшити швидкість реакції

 

A. Зміною температури

B. Зміною концентрації реагуючих речовинC. Зміною рН розчину

D. Застосуванням каталізатора

E. Усі відповіді вірні

 

3.Усі самодовільні процеси розчинення, дифузії в організмі відбуваються при збільшенні ентропії, вказати, в яких з приведених реакцій ентропія не змінюється:

 

A. 2SO2(г)+O2(г) = 2SO3(г)

B. 2NO(г)+O2(г) = 2NO2(г)

C. NH4NO3(г) = N2O(г)+2H2O(г)

D. NH4NO2(г) = N2(г)+2H2O(г)

E. H2(г)+F2(г) = 2HF(г)

 

4. Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу синтезованих речовин. Визначте, в якій реакції збільшиться вихід продукту при збільшенні тиску.

 

A. N2(г)+O2(г) = 2NO2(г)

B. 2SO3(г)= 2SO2(г) + O2(г)

C. 2NO(г) +O2(г) = 2NO2(г)

D. N2O4(г) = 2NO2(г)

E. H2(г)+I2(г) = 2HI(г)

 

5. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2. В скільки разів зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на 400 С

 

A. У 4 рази

B. У 8 разів

C. У 16 разів

D. У 32 рази

E. У 24 рази

 

6. Фармацевтичний синтез вимагає вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є початковою речовиною другої стадії, то така реакція має назву

 

A. Другого порядку

B. Зворотна

C. Зв'язана

D. Послідовна

E. Паралельна

 

7. Швидкість хімічної реакції не залежить від концентрації реагуючих речовин. Який порядок цієї реакції.

 

A. Нульовий

B. Перший

C. Другий

D. Третій

E. Дробовий

 

8. Вкажіть порядок і молекулярність реакції гідролізу сахарози

С12Н22О122О = С6Н12О6(фруктоза)+С6Н12О6 (глюкоза):

 

A. Мономолекулярна другого порядку

B. Мономолекулярна, першого порядку

C. Бімолекулярна, другого порядку

D. Бімолекулярна, псевдопершого порядку

E. Бімолекулярна третього порядку

 

9. Термін придатності лікарських препаратів визначається за правилом Вант-Гоффа про температурну залежність швидкості реакції. Це рівняння має вигляд:

 

‡агрузка...

A. =

B.

C. x = kcacb

D. x =

E. x = kc2

 

 

10. У якому напрямку зміститься рівновага у системі Hb+O2↔HbO2, якщо парціальний тиск кисню збільшується ?

 

A. У напрямку прямої реакції

B. Рівновага не зміститься

C. У напрямку оборотної реакції

D. У напрямку збільшення тиску

E. Нічого з переліченого

 

Ситуаційні завдання до теми 2 «Хімічна кінетика та рівновага. Каталіз»

Завдання1.

За законом діючих мас напишіть вираз для швидкості прямої та зворотної реакцій, а також рівняння для розрахунку константи рівноваги

а)

б)

в)

г)

Визначить

1) як необхідно змінити температуру та тиск у системах а і б, щоб рівновага зрушилась у бік утворення продуктів реакції;

2) укажіть напрямок зсуву рівноваги в системах в і г при підвищенні температури та тиску.

 

Завдання2.

Термін зберігання аміксину *IC при 25 0С складає 4 роки. Який термін зберігання аміксину *IC буде при температурі 35 0С?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)