АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 5. ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ТА СОРБЦІЙНИХ ЯВИЩ

Читайте также:
  1. ТЕМА 9. ФІЗИКО-ХІМІЯ ВМР.

Конкретні цілі

1. Поверхневі явища та їх значення у фармації. Поверхнева енергія і поверхневий натяг.

2.Сорбційні процеси і їх класифікація. Адсорбція: основні поняття та визначення. Гібсовська адсорбція. Зв'язок адсорбції з параметрами системи. Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра.

3. Адсорбції на межі поділу тверде тіло-газ і тверде тіло-розчин. Емперічне рівняння адсорбції Фрейндліха, його практичне застосування у фармації.

4. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхневий натяг розчинів. Повердхневоактивні і поверхневоінактивні речовини.

5. Ізотерма поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР). Рівняння Шишковського. Поверхнева активність, її визначення. Правило Дюкло-Траубе.

6. Адсорбція електролітів. Адсорбція йонів на твердий поверхні. Правило Паннета- Фаянса. Іонообмінна адсорбція.

7. Поняття про хроматографію(М.С.Цвєт). Застосування хроматографії для одержання, аналізу та очищення лікарських речовин. Гель-фільтрація.

 

Джерела інформації:

1. Физическая и коллоидная химия / Под ред. В.И.Кабачного, - Харьков: Изд-во НФаУ, 2005, с. 202-207, С. 210-233.

2. Физическая и коллоидная химия: Учебн. Для фарм. Вузов и факультетов / Под ред. К.И.Евстратовой.- М.: Высш. шк. , 1990, с. 303-338, С. 346-362.

 

Тестові завдання до теми 5 «Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ»:

1. Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явища адсорбції і іонного обміну. Який з іонів вибірково адсорбується з водного розчину на кристалі хлориду срібла?

 

A. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ag+\\\\\\\\\

B. H+

C. NO3-

D. Cu2+

E. OH-

 

2. У якому ряду аніони розташовані відповідно до зменшення їх адсорбційної здатності?

 

A. NO3>Br>Cl>SCN>I‾>OH‾

B. I> Br‾>Cl> SCN>OH>NO3

C. OH>SCN‾>I>NO3>Br>Cl

D. Cl>Br>NO3>I>SCN-‾>OH

E. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\SCN> OH‾> I‾>NO3>Br>Cl\\\\\\\\\\\ 

3.У якому ряду катіони розташовані відповідно до зростання їх адсорбційної здатності?

 

A. Cs+<Rb+<K+<Na+<Li+

B. K+<Na+<Li+<Rb+<Cs+

C. Na+<Cs+<Rb+<K+< Li+

D. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Li+<Na+<K+<Rb+<Cs+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

E. Na+< K+< Li+< Rb+<Cs+

 

4. Який потенціал обумовлює стійкість колоїдних систем?

 

A. Термодинамічний

B. Хімічний

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\C. електрокінетичний

D. Дифузний потенціал

E. Електродний

 

5. Волосся може накопичувати пари ртуті і миш'яку та довгі роки їх зберігати за рахунок утворення поверхневих хімічних сполук. Яке поверхневе явище лежить в основі цього явища?

 

A. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Хемосорбція

B. Фізична адсорбція

C. Капілярна конденсація

D. Адгезія

E. Когезія

 

6. Рівноважна кількість речовини, яка поглинається, на одиницю поверхні розділу фаз або на одиницю маси адсорбенту, називається

 

A. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\Питомою адсорбцією

B. Фізичною адсорбцією

C. Хемосорбцією

D. Сорбцією

E. Немає правильної відповіді

 

7. Для водних розчинів поверхнево - активних речовин характерно:

 

A. накопичення ПАВ в об'ємі розчинника

B. збільшення поверхневого натягу

C. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\пониження поверхневого натягу

D. певна орієнтація молекули на межі рідина - пара: полярними голівками в парову фазу

E. нічого з перерахованого

 

Ситуаційні завдання до теми 5 «Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ»: :

Завдання 1.

Лікар помилково виписав рецепт на ліки:

Rp: Strychnininitrati 0,001

Coffeini 0,03

Carbonis activari 0,5

M.f. pulv. D.t.d. № 5

S. По одному порошку через 2 години.

не враховуючи, що активоване вугілля буде адсорбувати алкалоїди, в наслідок чого організм хворого не отримує необхідної дози, а ні противояддя, а ні антагоніста. Розрахуйте кількість кожного з алкалоїдів, адсорбованих 1 г вугілля, якщо стрихніну нітрат адсорбується повністю, а кофеїн – на 80 %.

‡агрузка...

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)