АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Колоїдна хімія

Читайте также:
  1. Розділ 2. Колоїдна хімія
  2. ТЕМА 4. ЕЛЕКТРОХІМІЯ
  3. ТЕМА 5. ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ТА СОРБЦІЙНИХ ЯВИЩ
  4. ТЕМА 9. ФІЗИКО-ХІМІЯ ВМР.
  5. Хімія верхніх шарів атмосфери
  6. Хімія нижніх шарів атмосфери

Тема 5 «Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ».

Завдання 1.

Розрахуйте питому адсорбцію оцтової кислоти на вугіллі (в г/г вугілля), якщо 25,00 см30,198 М розчину оцтової кислоти збовтували із3 г вугілля і після встановлення адсорбційної рівноваги на його титрування пішло 11,00 см30,050 М розчину NaOH.

Розв’язання

Рівноважна концентрація кислоти в розчині після адсорбції дорівнює

Оскільки початкова кількість кислоти у розчині складала С0·V ммоль, а рівноважна кількість Ср·V ммоль, то різниця між цими величинами адсорбувалася на поверхні сорбенту масою m:

 

Тема 6 «Загальна характеристика дисперсних систем. Класифікація, отримання та очищення дисперсних систем».

Завдання 1.

Визначте питому поверхню порошку тетрацикліну (в м2/кг), якщо частинки його осідають в водному середовищі на відстані 0,235 м за 1500 с (частинки мають сферичну форму). Густина тетрацикліну – 1,57 г/см3; води – 1 г/см3; вязкість води 1·10-3 Па·с.

Розв’язання

Швидкість ламінарного руху сферичної частинки, яка вільно осідає під дією сили тяжіння:

де g – прискорення сили тяжіння, p і p0 – густина частинок дисперсної фази та дисперсійного середовища відповідно; r – радіус частинок; η – в’язкість дисперсійного середовища.

Визначаємо радіус частинок за рівнянням:

 

де υ – швидкість руху частинок, яку знаходять зі співвідношення шляху h до часу t, за який цей шлях було пройдено.

Питому поверхню знаходять як співвідношення поверхні частинки до її об’єму або маси:

або

Питома поверхня дисперсної системи зі сферичним частинками може бути розрахована за рівнянням

де r – радіус частинки; р – густина дисперсної фази.

Знаходимо питому поверхню

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)