АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 9. ФІЗИКО-ХІМІЯ ВМР

Читайте также:
  1. ТЕМА 5. ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ТА СОРБЦІЙНИХ ЯВИЩ

Конкретні цілі:

1.Поняття про ВМР, методи їх одержання і класифікація. Структура макромолекул, типи зв'язку між ними. Гнучкість макромолекул. Кристалічний та аморфний стан ВМР. Пружно-твердий, високоеластичний та пластичний стан полімерів. Зв'язок між будовою і механічними властивостями полімерів.

2.Набрякання і розчинення ВМР. Вплив різних факторів на величину набрякання. Ліотропні ряди.

3. В’язкість розчинів ВМР. Методи визначення в’язкості. Рівняння Ейнштейна, Бінгама, штаудінгера. Віскозиметричний метод визначення молекулярної маси полімерів.

4. Осмотичний тиск розчинів ВМР.

5. Поліелектроліти. Ізоелектрична точка і методи її визначення.

6. Мембранна рівновага Доннана, її значення для вивчення транспорту лікарських речовин у клітини організму.

7. Драглі (гелі) та їх властивості. Драглювання (желатинування): швидкість, механізм. Тіксотропія. Висолювання. Коацервація. Синерезис.

Джерела інформації:

1. Физическая и коллоидная химия / Под ред. В.И.Кабачного, - Харьков: Изд-во НФаУ, 2005, с. 312-328.

2. Физическая и коллоидная химия: Учебн. Для фарм. Вузов и факультетов / Под ред. К.И.Евстратовой.- М.: Высш. шк. , 1990, с. 460-474.

 

Тестові завдання до теми 9 «Фізико-хімія ВМР»:

1. Синтетичні високомолекулярні сполуки - контактні лінзи, які застосовують замість окулярів, - набрякають у вологому середовищі очей. Набряклий матеріал лінз містить певну кількість води(не більше і не менше), яка потрібна для надання матеріалу характерних оптичних властивостей. Це приклад:

 

A. необмеженого набрякання

B. адгезійного набрякання

C. синтетичного набрякання

D. кінетичного набрякання

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\E. обмеженого набухання

 

2. У ізоелектричній точці для розчинів високомолекулярних сполук :

 

A. відсутні заряджені полярні угрупування

B. відсутній дифузний шар

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\C. сумарний позитивний заряд полярних угрупувань дорівнює сумарному негативному заряду(потенціал дорівнює нулю)

D. відбувається руйнування структури макромолекули

E. нічого з перерахованого

 

3. Розчини високомолекулярних сполук (ліпофільних колоїдів) отримують:

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A. прямим розчиненням дисперсної фази в дисперсійному середовищіB. механічним дробленням часток дисперсної фази

C. конденсаційними методами

D. ультразвуковим дробленням

E. жодним з перерахованих методів

 

4. Стійкість розчинів високомолекулярних речовин порушується при додаванні до них різноманітних електролітів. Ефект, що висолює, залежить головним чином від:

 

A. тривалої дії

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\B. рівня гідратації іонів

C. швидкості руху іонів

D. температури

E. молекулярної маси електролітів

 

5. За яких умов обмежене набрякання желатину переходить в необмежене(створення розчину)

 

A. при охолодженні

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\B. при нагріванні

C. у присутності іонів SO42-

D. у присутності іонів Cl

E. у рН середовищі, яке відповідає ізоелектричній точці

 

6.Ізоелектрична точка міозину м'яза дорівнює 5. При яких значеннях рН електрофоретична рухливість міозину дорівнює нулю?

A. 2,0

B. 7,0

C. 4,0

D. 7,0

E. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\5,0

 

 

7. α-амінокислоти - структурні одиниці білків. За своєю природою вони являються:

A. неіногенними

B. тільки катіонними електролітами

C. тільки аніонними електролітами

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D. амфолітами

E. нічого з перерахованого

 

Ситуаційні завдання до теми 9 «Основні поняття про ВМР»:

Завдання 1.

Білок плазми крові людини (альбумін) має молекулярну масу 69000. Розрахуйте осмотичний тиск розчину, який містить 2 г цього білку в 100 мл розчину при 25 0С.

4. ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМА 1 «Хімічна термодінамика».

1. С

2. С

3. Д

4. Е

5. А

6. Д

7. С

8. Е

9. С

10. В

11. Д

 

ТЕМА 2 «Хімічна кінетика та рівновага».

1. В

2. Е

3. Е

4. С

5. С

6. Д

7. А

8. Д

9. А

10.А

 

ТЕМА 3 «Розчини».

1. С

2.В

3.В

4.В

5.С

6. Д

7. С

8. Д

9. С

‡агрузка...

10. А

 

ТЕМА 4 «Електрохімія».

1.В

2.Д

3.С

4. А

5.В

6.Е

7.А

8.Д

9.A

 

ТЕМА 5 «Фізико-хімія поверхневих явищ».

1.А

2.Е

3.Д

4.С

5.А

6.А

7.С

 

ТЕМА 6 «Загальна характеристика дисперсних систем. Класифікація, отримання та очищення дисперсних систем».

1.А

2.Е

3.Д

4.А

5.В

6.А

7.Е

8.А

9.А

10.А

 

ТЕМА 7 «Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні властивості дисперсних систем».

1.Д

2.С

3.А

4.С

5.В

6.Д

7.А

8.А

 

ТЕМА 8 «Стійкість та коагуляція дисперсних систем».

1.Д

2.С

3.А

4.Д

5.Е

6.С

7.В

8.С

 

ТЕМА 9 «Фізико-хімія ВМР».

1.Е

2.С

3.А

4.В

5.В

6.Е

7.Д

 

5. ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

Тема1 «Хімічна термодінамика»

Завдання 1.

Розрахуйте тепловий ефект реакції

при 600 К, якщо стандартні теплоти утворення газоподібного етанолу, етилену та води дорівнюють відповідно: -234,80; -52,30; -241,81 кДж/моль, а молярні теплоємності описуються рівняннями:

Розв’язання

Розраховуємо тепловий ефект реакції при стандартних умовах за наслідком із закона Гесса

Тепловий ефект при 600 К розраховуємо за рівнянням Кірхгофа

Враховуючи залежності

.

Підставляємо значення і та інтегруємо рівняння Кірхгофа, маємо

 

Завдання 2.

Гексаметилентетрамін (уротропін) отримують за реакцією

За відповідними значеннями стандартними ентальпії утворення та ентропій

  NH3(г) H2O CH2O (CH2)6N4
-45.94 -285.83 -115.90 -99.20
192.66 69.95 218.78 37.67

Розрахуйте зміну енергії Гіббса в результаті реакції і визначте напрям реакції.

Розв’язання

Зміну ентальпії і ентропії при стандартних умовах можна розрахувати за наслідком із закону Гесса

, – стандартна теплота і ентропія утворення вихідних речовин та продуктів реакції.

.

Зміну енергії Гіббса реакції можна розрахувати за рівнянням Гіббса-Гельмгольца

Враховуючи, що <0, то реакція протікає самодовільно в прямому напрямку.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)