АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 7 – 8 «Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні властивості дисперсних систем», «Стійкість та коагуляція дисперсних систем»

Читайте также:
 1. А) Властивості бінарних відношень
 2. Азо- і діазосполуки. Солі діазонію. Хімічні властивості діазосполук
 3. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Багатомодові і одномодові оптичні волокна
 6. БУДОВА Й ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ
 7. В.Ойкен о типах «экономических систем»
 8. Векторний добуток векторів і його основні властивості
 9. Види матриць. Лінійні дії над матрицями та їх властивості. Транспонування матриць. Добуток матриць
 10. Властивості дисперсії
 11. Властивості диференціальної функції
 12. Властивості емпіричної функції

Завдання 1.

Визначте до якого електроду повинні рухатись частинки золю йодиду срібла, який отримають за реакцією та певним надлишком KI

та який розчин – сульфату калію чи ацетату кальцію виявляє на нього більш сильну коагулюючу дію.

Розв’язання

Формула міцели золю йодиду срібла, стабілізованого надлишком KI, може бути записана в такому вигляді

У зв’язку з надлишком у розчині KI, іони I (за рахунок вибіркової адсорбції на поверхні кристалів AgI) утворюють потенціалвизначаючий шар і частинка має негативний заряд. Отже, електрофоретичний рух буде направлений до аноду.

Іонами, що утворили дифузний шар, тобто протиіонами, є катіони К+. Отже, порівнювати коагулюючу дію, необхідно порівнювати заряди катіонів електроліту, що вводяться. Заряд Са2+ вищий ніж заряд іона К+, отже, в відповідності з правилом Шульце-Гарді, коагулююча дія Са(СН3СОО)2 є більш сильною.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)