АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 2. Колоїдна хімія

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 3. Б. РОЗДІЛИ ПСИХОЛОГІЇ
 4. Вибір роздільника обліку
 5. Висновки до 3 розділу
 6. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)
 7. Вставка розриву сторінки або розділу
 8. Демультиплексор (роздільник) Demux
 9. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)
 10. Для військових психологів щодо підготовки особового складу підрозділів і частин до участі в бою і проведення психологічної реабілітації військовослужбовців із БПТ
 11. Додаткова література до розділу І
 12. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ РОЗДІЛУ «ДИДАКТИКА»

ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» для вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти України IV рівня акредитації складена для спеціальності «Фармація» 7.110201 напряму підготовки 1102 «Фармація» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими МОН України, навчальним планом, розробленим на засадах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України № 930 від 07.12.2009 р. За навчальним планом спеціальності 7.110201 «Фармація» (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст) вивчення фізичної та колоїдної хімії здійснюється впродовж V і VI семестрів 3-го року навчання.

Програма структурована нарозділи та теми відповідно до вимог «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Фізична та колоїдна хімія як навчальна дисципліна:

Фізична та колоїдна хімія - одна із фундаментальних дисциплін у системі вищої фармацевтичної освіти, яка продовжує хімічну підготовку провізора. Знання теоретичних основ фізичної та колоїдної хімії необхідне для глибокого вивчення аналітичної, біологічної, фармацевтичної та токсикологічної хімії,фармакогнозії та технології ліків.

Вивчення курсу фізичної та колоїдної хімії дозволить майбутньому фахівцю оволодіти певним мінімумом знань у галузі виготовлення, контролю якості та зберігання ліків, а також їх біотрансформації в організмі людини.

 

 

Програма дисципліни структурована на 2 розділи:

Розділ1. Фізична хімія

1. Хімічна термодінамика

2. Хімічна кінетика та рівновага. Каталіз

3. Розчини

4. Електрохімія

Розділ 2. Колоїдна хімія

5. Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ.

6. Дисперсні системи. Класифікація, методи одержання та очищення.

7. Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні властивості дисперсних систем.

8. Стійкість та коагуляція дисперсних систем.

9. Фізико-хімія ВМР (високомолекулярних речовин).

Вивчення дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» містить обзорні лекції, практичні заняття, лабораторні роботи і самостійну роботу студентів.Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів фізичної та колоїдної хімії.

Практичні заняття за методикою їх організацій є лабораторно-практичними.

Проте кількість годин, відведених для лекцій і практично-лабораторних занять, недостатня для успішного засвоєння матеріалу повного курсу, тому передбачена систематична самостійна, індивідуальна робота студентів над теоретичним матеріалом. Для цього наводиться зміст програми «Фізична та колоїдна хімія» з переліком основних питань, які студент повинен знати з кожної теми, тестових та ситуаційних завдань до відповідних тем, а також відповіді на тестові завдання та приклади розв’язування ситуаційних завдань.

Контроль за самостійною роботою студентів при засвоєнні розділів «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія» здійснюється двома вхідними контрольними роботами, які проводяться під час навчальної сесії у письмовій формі з використанням тестових і ситуаційних завдань на першому практичному або семінарському занятті та будуть слугувати передмовою допуску до заліку або іспиту.

 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення фізичної та колоїдної хімії - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки провізора за фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

■ Інтерпретувати з точки зору хімічної термодинаміки та класифікувати основні хімічні та фазові рівноваги та хімічні процеси для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та біологічних процесів

■ Трактувати загальні закономірності перебігу хімічних реакцій

■ Трактувати загальні закономірності процесів сорбції

■ Класифікувати властивості розчинів неелектролітів, електролітів та ВМР

■ Класифікувати різні типи дисперсних систем

■ Класифікувати властивості дисперсних систем, їх стійкість

■ Пояснювати механізм виникнення електродного, дифузійного, мембранного та контактного потенціалів та способи їх визначення

‡агрузка...

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)