АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 2 «Хімічна кінетика та рівновага. Каталіз»

Читайте также:
  1. Економічна політика і макроекономічна рівновага. Основні макроекономічні цілі
  2. Кінетика ферментативних реакцій
  3. Кінетика хімічних реакцій
  4. Максимізація прибутку фірми монополіста, коротко- і довгострокова рівновага.
  5. ТЕМА 2. ХІМІЧНА КІНЕТИКА ТА РІВНОВАГА. КАТАЛІЗ

Завдання 1.

Вкажіть молекулярність і загальний порядок наступної реакції:

.

Напишіть рівняння для константи рівноваги та визначить у якому напрямку буде зрушуватися рівновага з підвищенням температури та тиску.

Розв’язання

Молекулярність – це число молекул, які зустрічаються в елементарному акті хімічної взаємодії. Дана реакція бімолекулярна.

Порядок реакції – це сума показників степенів концентрацій (парціальних тисків)у виразі закону діючих мас. Для даної реакції маємо

Загальний порядок реакції 2+3=5.

За принципом Ле-Шательє: якщо на систему, яка знаходиться в рівновазі, застосувати зовнішній вплив (змінити Т, Р…), система буде противодіяти цьому і рівновага зміститься в сторону зменшення цього впливу.

В зв’язку з тим, що для прямої реакції ΔН < 0, то підвищення температури зміщує рівновагу в сторону реакції з поглинанням тепла (ендотермічної, в сторону вихідних речовин). Для розрахунку впливу тиску розрахуємо число молей газу до ( 5 молів газу) та після ( 3 моля газу) реакції. При підвищенні тиску рівновага зміщується в сторону менших кількостей речовини газу.

Завдання 2.

При дослідженні терміну зберігання пенталгіну було показано, що протягом 50 діб при температурі 75 0С з препаратом не відбулося суттєвих змін. Чи можна зберігати ці ліки протягом 3,5 років при 25 0С?

Розв’язання

За стандартним виразом для обчислення терміну зберігання ліків знайдемо скільки часу можна зберігати ліки при температурі 25 0С (298 К)

де γ – температурний коефіціент, прийнятий ДЕРЖ Фармакопією γ = 2.

n – кількість десятків градусів між температурами T2 = 75 0С і T1 = 25 0С (n = 5).

τТ– термін зберігання ліків при Т2 = 75 0С (за умовою τТ = 50 діб).

Підставляючи числові значення, маємо

.

Оскільки, ліки можна зберігати при температурі Т1 = 25 0С протягом 4,4 років, то звичайно їх можна зберігати при цій температурі протягом 3,5 років.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)