АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 1. 8-сынып оқулығы 202-203 беттегі қауіпсіздік техника ережесін қайтала

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1

8-сынып оқулығы 202-203 беттегі қауіпсіздік техника ережесін қайтала.

Химия кабинетінде көбірек пайдаланылатын ыдыстардың, құралдардың түрлерімен танысыңдар. Олардың аттарын, қандай жұмыстарда қолданылатынын естеріңе сақтаңдар.

Тапсырма 2

Химия кабинетінде көбірек пайдаланылатын ыдыстардың, құралдардың түрлерімен танысыңдар. Олардың аттарын, қандай жұмыстарда қолданылатынын естеріңе сақтаңдар.

Тапсырма 3

Лабораториялық тұрғының құрылысы, оны пайдалану әдістерін меңгеру. Суретін дәптерлеріне салу.

Тапсырма 4 Спирт шамы құрылысын біліп, жеке бөліктерінің атын жазу. Суретін дәптерлеріне салу.

Пайдаланатын әдебиет:

1.8-9 сынып бағдарламасы, «Бағдарламалар» Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Білім академиясы, 2004

2.Н.Н.Нұрахметов және т.б. Химия 8-сынып оқулығы, Алматы, Мектеп, 2004 205-бет

3.К.М.Жексенбина, Н.Н.Нұрахметов, К.А.Сарманова Химия 8-сынып әдістемелік нұсқау Алматы, Мектеп, 2004 47 бет

4.В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г. 114-124 беттер

5.Т.С.Назарова «Химический эксперимент в школе» Москва, Просвещение 1987 113-124 бет.

1–жұма.

СОӨЖ

Тақырыбы: Химия кабинетіндегі қауіпсіздік ережелері. Химия кабинетіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау және алғашқы көмек. Мектеп аптечкасы

Мақсаты: «Химия кабинетіндегі сақтық ережелерін және алғашқы көмек көрсете білу Мектеп аптечкасы.

Тапсырма 1

Химия кабинетіндегі оқушыларға арналған қауіпсіздік ережелерін дәптерлеріңе жазыңдар.

Тапсырма 2

Қауіпсіздік белгілерін түрлі түсті бояумен дәптерлеріңе сызыңдар.

Тапсырма 3

Тәжірибе барысында оқушылардың қауіпсіздігін сақтауда мұғалімнің жауапкершілігі.

Зертханада болған сәтсіздікке қажетті алғашқы көмекті жазыңдар. Дәрігерге дейінгі көмек.

Тапсырма 4

Алғашқы көмек көрсететін медициналық жәрдем қобдишасының жабдықтары.

Тапсырма 5

Мектеп дәріханасының керекті дәрілерінің тізімін жазыңдар.

Әдістемелік нұсқау:

Жоғарыдағы тапсырмаларды орында.

Пайдаланатын әдебиет:

1.Н.Н.Нұрахметов және т.б. Химия 8-сынып оқулығы, Алматы, Мектеп, 2004 201-205-бет

2.К.М.Жексенбина, Н.Н.Нұрахметов, К.А.Сарманова Химия 8-сынып әдістемелік нұсқау Алматы, Мектеп, 2004 46-47 бет

3.А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан”

1997 ж.11-15 беттер.

4.Т.С.Назарова «Химический эксперимент в школе» Москва, Просвещение 1987 125-126 бет.

В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г.

5.Полосин-1981

6.Т.С.Назарова «Организация работы лаборанта в школьном кабинете химии» Москва, Просвещение 1984

7.Грабецкий А.А., Назаров Т.С. Кабинет химии. М.: 1983 г.

8.Н.Н.Нұрахметов және т.б. Химия 8-сынып оқулығы, Алматы, Мектеп, 2004

 

2–жұма.

СОӨЖ

Тақырыбы: Химиялық реактивтер және оларды пайдалану.

Мақсаты: Химия кабинетіндегі реактивтер, олармен жұмыс істеу ережелері. Реактивтерді пайдалану ережелері.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)