АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма. Белоктарға түсті реакциялар жасаңдар

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма 1
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1

Белоктарға түсті реакциялар жасаңдар.

Ксантопротеин реакциясы

Биурет реакциясы

Мақта жəне жібек жіптің жануы.

 

Әдістемелік нұсқау:

Пайдаланатын әдебиет:

1 10-11 сынып бағдарламасы, «Бағдарламалар» Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Білім академиясы, 2004

2 11-сынып оқулығы

3 В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1981 г153 б

 

9. Жеке жұмыс жасауға арналған материалдар:

1 Химия кабинетінің сызбанұсқасын сызу. Құрылымы, ауданы,жабдықтары.

2 Химия мектепте2004 жыл номері 1санындағы Сарамандық жұмыстардың жаңа бағыттары мақаласын оқып әдістемелік көмек ал

3 Пайдалы кеңестер. Фенофталеин ерітіндісін даярлау. Метилоранж ерітіндісін даярлау

4 Ластанған ас тұзын тазарту әдісімен танысып дәптерге жазып ал.

5 Газдармен жұмыс істеудің әдістері.

6 Газдарды алуға арналған мектеп құралдарын, прибор суретін сал.

7 Химия кабинетінің құжаты.

8 Что должен знать и уметь лаборант школьного химического кабинете мақаласын Химия в

школе журналы 1991 №3 оқы.

9 Химия кабинетіндегі кітапхана

10 Ойша эксперимент. Эксперименттің реакция теңдеулерін молекулалық, иондық түрде жаз.

11 Химия мектепте 2003 жыл номері 2саны 37-45 беттегі мақаласын оқы

12 Алюминий және оның құймаларының үлгілерімен танысу

13 Шойын және болат үлгілерімен танысу.

14 Оқушыларда қалыптасуға және тексеруге тиісті біліктер мен дағдылардың үш тобы

15 Химиялық экспериментті орындауға қойылатын талапттар

2008 жыл номері 2 санындағы Сапалық тәжірибелермақаласын оқып әдістемелік көмек ал

Мына эксперименттік есептерді шығарыңдар

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарымен танысу

1 – есеп. Үш пробирканың біріне сілті, екіншісіне қышқыл, ал үшіншісіне

ас тұзының ерітінділері құйылған. Осы ерітінділерді бір-бірінен

қалай ажыратуға болады?

2 – есеп. Кальций оксидінен кальцийдің нитратын қалай алуға болады?

3 – есеп. Мыс гидроксидінен мыс оксидін, темір (ІІ) гидроксидінен темір

(ІІІ) оксидін қалай алуға болады?

4 – есеп. Мыс оксидінің гидратқа айналмайтындығын тәжірибе жасап

дәлелдеңдер.

5 – есеп. Мыс оксидінен мыс оксидінің гидратын алыңдар.

6 – есеп. Темір оксидінен темір оксидінің гидратын алыңдар. Мына

өзгерістерді іс жүзінде қалай орындауға болады:

 

 

5. CuO ® CuSO4 ® Cu(OH)2 ® CuO ® Cu

6. CuCl2 ® Cu(OH)2 ® CuSO4 ® Cu ® CuO

7. Fe ® FeSO4 ® Fe(OH)2 ® FeCl2

8. FeCl3 ® Fe(OH)3 ® Fe2O3 ® Fe

¯

Fe2(SO4)3

10. MgCO3 ® MgO ® MgCl2 ® Mg(OH)2 ® Mg(NO3)2 ® MgCO3

9. Fe(NO3)2 ® Fe2O3 ® FeCl3 ® Fe(OH)3 ® Fe2O3 ® Fe

11. Mg ® MgO ® Mg(OH)2 ® MgSO4 ® Mg(OH)2 ® MgO

12. ZnO ® Zn(OH)2 ® ZnSO4 ® Zn(OH)2 ® ZnO ® Zn(NO3)2

13. P ® P2O5 ® H3PO4 ® Ca3(PO4)2

14. CaO ® Ca(OH3)2 ® CaCl2 ® Ca(OH)2

¯

CaCO3 ® Ca(HCO3)2

15. Cu(NO3)2 ® CuO ® Cu(OH)2 ® CuO ® Cu

16. CaCO3 ® CaO

¯

CaCl2 ® Ca(OH)2 ® CaCO3 ® Ca(HCO3)2

17. Al ® AlCl3 ® Al(OH)3 ® Al2(SO4)3 ® Al(NO3

10.Оқу, өндірістік және дипломалды сараманды өткізу пән бойынша қарастырылмаған.

11 Студенттің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдары (бақылау тапсырмалары, тесттік тапсырма, өзін-өзі даярлау сұрақтар тізімі, емтихандық билеттер және т.б.)

«Мектепте химиялық эксперименттерді жүргізу әдістемесі» пәні бойынша білімдерді бағалаудың схемасы»

 

Бағалаудың критерийлары Түрдің бағалауы Апталар    
Жұмыс тың түрі бойынша % Барлы ғы %  
                               
  Дәріске қатысуы     + + + + + + + + + + + + + + +  
2 ОЖСӨЖ орындалуы, тапсырылуы     + + + + + + + + + + + + + + +  
4 Аралық бақылау жұмысы                   +             +  
5 Жеке тапсырма                   +             +  
6 Зертханалық сабақта белсенділік       + + + + + + + + + + + + + +  
7 Р12                                    
8 Емтихан                                    
9 Барлығы                                    

Студенттердің теориялық білімін тексеру сұрақтары:

 1. Оқушылар экспериментінің түрлерін атап, мақсатын белгіле.
 2. Зертханалық тәжірибелерді орындау техникасы.
 3. Практикалық жұмысты жүргізу техникасы.
 4. Мұғалім оқушылардың практикалық білік дағдыларын қалай тексереді?
 5. Эксперимент есептері қандай типтерге жіктеледі?
 6. Заттарды алу есептеріне мысал келтір.
 7. Заттарды бір-бірінен ажыратып, тану есептеріне мысал келтір.
 8. Эксперимент есептерін шешу және қорытындысын шығару қалай жүзеге асады?
 9. Эксперимент есептерін шешуге байланысты қалыптасатын біліктер мен дағдыларды санап шығыңдар.
 10. Ойша эксперименті қашан және қай класта жүргізуге болады?
 11. Ойша экспериментінің маңызы қандай?
 12. Ойша экспериментке мысал келтір.
 13. Проблемалық ситуация дегенге қалай түсінесің, ол қандай жағдайда туады?
 14. Проблемалық экспериментке мысал келтір.
 15. Эксперименттік білік дағды неше топқа жіктеледі?
 16. Ұйымдастырушылық білік дағдыға мысал келтір.
 17. Техникалық білік дағдыға мысал келтір.
 18. Өлшегіштік білік дағдыға мысал келтір.
 19. Интеллектуалды білік дағдыға мысал келтір.
 20. рукторлық білік дағдыға мысал келтір.
 21. Білік дағдының дейгейлерін ата.
  1. Эксперимент білік дағдыны қалыптастыру дамыту не үшін қажет?
  2. 8-сыныпта қандай эксперимент білік дағды қалыптасады?
  3. Эксперимент білік дағды тәсілдерін ата.
 22. Аз мөлшерді реактивтермен жұмыс істеудің артықшылығы неде?
 23. Аз мөлшерді реактивтермен жұмыс істеудегі құрал-жабдықтарды сипатта.
 24. Аз мөлшерді реактивтермен жұмыс істеу әдістемесін айт.
 25. Жартылай микро әдіс дегенді қалай түсінесің?

 

Студенттердің практикалық білімін тексеру сұрақтары:

Газдармен жұмыс жасаудың сақтық шаралары ата?

Мұғалімнің жұмыс орнына не кіреді?

Оқушының жұмыс орнына не кіреді?

Химиялық тәжірибелерді демонстрациялау кезінде қолданылатын аспаптарға және қоңдырғыларға қойылатын талаптар

Өлшеуіш құралдарымен жұмыс жасау әдістемесі.

Мектептегі химия кабинетіндегі зертханашының жұмыс орны, оның жабдықталуы Химия кабинетін аттестациялау қалай жүреді?

Химия кабинетінің ЕҒҰ (еңбекті ғылыми ұйымдастыруына) сәйкес келуі дегенді қалай түсінесің?

Тәжірибенің көрнектілігі, жинақтылығы, герметикалығы, аңықтылығы дегенге қалай түсінесін.

Тәжірибенің сенімділігіоны қалай орындауға болады

Азот тыңайтқышы ішінен NO3 ионын анықтаңдар.

Аммиак селитрасынан NН4 ионын анықтаңдар.

Аммоний сульфатынан SO4 ионын анықтаңдар.

Қос суперфосфат және фосфор ұнын қалай анықтаймыз

10-сынып «қоғамдық-гуманитарлық» бағытта оқитын оқушылар жасайтын лабораториялық және практикалық жұмыстар.

10-сынып «жаратылыстану-математика» бағытта оқитын оқушылар жасайтын лабораториялық және практикалық жұмыстар.

Ерітінді даярлау үшін қажет өлшеуіш құралдар, олармен жұмыстар

Ерітінді даярлау үшін қандай ережелерді орындау қажет

11-сынып «қоғамдық-гуманитарлық» бағытта оқитын оқушылар жасайтын лабораториялық және практикалық жұмыстар.

11-сынып «жаратылыстану-математика» бағытта оқитын оқушылар жасайтын лабораториялық және практикалық жұмыстар.

Заттарды қоспадан бөлу және тазарту әдістерін атап, түсіндір.

Қайта кристалдау әдісін қалай жүргізуге болады?

Заттарды қоспадан бөлу және тазарту кезінде қандай қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау керек?

Оттегін лабораторияда қандай заттардан алады? Тиісті реакция теңдеулерін жаз.

Оттекті қандай әдістермен жинайды?.

Газометрді оттекпен толтыру әдісін айтып беріңдер.

Сутегін алу әдістері және оның физикалық қасиеттері қандай?

Сутегінің тазалығын қалай тексереді?

Сутегін алу, оның қасиеттерін сынағанда қандай қауіпсіздік ережелерін ескереді?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)