АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 1. Химиялық элементтерді оқып-үйренудің методикалық негіздері (ауызша)

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1

Химиялық элементтерді оқып-үйренудің методикалық негіздері (ауызша). Д.И.Менделлевтің периодтық заңын оқығанға дейін химиялық элементтерді оқыту жоспары (жазбаша), (1), XVII тарау. 241-242 беттер.

Тапсырма 2

8 класс оқулығы бойынша тақырып мазмұнымен танысып, оқу-тәрбиелік міндеттерін белгіле.

Тапсырма 3

Оқулық бағдарлама, т.б. методикалық әдебиеттерді пайдаланып, тақырыптық жоспар құр.

Тапсырма 4

Мына сұрақтар бойынша әңгімелесуге даярлан:

а) Тақырыпта қандай жаңа ұғымдар жүйесі қалыптасып дамиды?

ә) "Элемент", "Жай заттар" ұғымдар жүйесі қандай фактілермен

толықтырылып, дамытылады?

б) Химиялық элементпен танысу неге оттегіден басталады?

в) Оттегінің химиялық қасиетінде неге сутегімен реакция теңдеуі

қарастырылмайды?

Тапсырма 5

Лабораторияда оттек алу жолдарын айтып, оның химиялық қасиеттерін сипаттап, тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар.

Тапсырма 6

1. Оттегін алу және оның қасиеттерін дәлелдейтін тәжірибелерді демонстрациялау методикасымен танысып, орында, кестені толтыр.

 

Эксперимент аты Қажетті реактивтер, құрал-жабдықтар
     
     

Тапсырма 7

Оттегінің лабораторияда алу жолдары. "Оттегін алу және оның қасиеттері" тақырыбы бойынша жүргізілетін сарамандық жұмысқа нұсқау карточка даярла. Жұмысты орындап, мына кестені толтыр.

 

Не істелді? Не байқалды? Реакция теңдеуі. Қорытынды.
     
     

Тапсырма 8

Тақырыптағы экологиялық мәселе. § 24-27.

Әдебиет:

1. Н.Н.Нұғыманұлы. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы. : «Рауан», 1993, 273-274 беттер.2. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (әдістемелік нұсқау) 8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

3. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық) 8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

4. А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан” 1997 ж. 72-80 беттер.

5. В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г. 134-142 беттер.

7 жұма

Практикалық жұмыс № 7

Тақырыбы: Химиялық есептердің түрлері.

Мақсаты: Сан есептердің типтерімен таныса отырып, оларды шығару жолын мектеп

бағдарламасындағы орнын анықтау.

Тапсырма 1

Мына сұрақтар көлемінде әңгімелесуге даярлан.

3. Сан есептерінің оқу – тәрбиелік маңызы.

4. Сан есептерінің жіктелуі.

а) С. Г. Шаповаленко сан есептерін неше типке жіктейді, қандай?

ә) Химиялық тіл тұрғысынан жіктелуі.

Тапсырма 2

Химиялық формула бойынша есептер және олардың түрлері (дәріс).

Тапсырма 3

Химиялық теңдеулер бойынша есептер және олардың түрлері. (дәріс).

Тапсырма 4

7. [1] немесе [3] оқулық 74 беттегі 4- кесте. Есептердің химиялық теңдеу бойынша енгізілу ретін көшіріп ал, бағдарламамен салыстыр. Тарау бойынша бағдарламада көрсетілген сан есептерінің типтері мен оларды шығару методикасымен танысу. [8] 7 бет.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)