АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 4. Жоғарыдағы тапсырмаларды орындап, тақырыптық және

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1
 12. Тапсырма 1

1. Н.Н.Нұғыманұлы. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы. «Рауан», 2005, оқулықтың 146-148 беттегі «Кремний және оның қосылыстары», сабақтың жоспар – конспектісімен таныс.

Әдістемелік нұсқау:

Жоғарыдағы тапсырмаларды орындап, тақырыптық және күнделікті сабақ жоспарларымен таныс. Өздігінен жоспар құруға даярлан. СОӨЖ тапсырманың мазмұнын талда.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 116-120 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, Х тарау, 127-130 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ тарау, 144 -148 беттер.

4. 8-9 сынып оқулығы. Бағдарламалар. Ы.Алтынсарин ат.Қаз.Білім академиясы.

5- жұма

Практикалық жұмыс №5

Тақырыбы: «Бастапқы химиялық ұғымдары».

Мақсаты: «Бастапқы химиялық ұғымдар» тақырыбы негізінде мектеп оқулығы, бағдарламасымен жұмыс істеуді үйрету. Тақырыптың мазмұны мен оқыту әдістемесімен танысу.

Төмендегі тапсырмаларды орында.

1. 8 сынып оқулығынан тақырып мазмұнымен танысып, білімділік, тәрбиелілік, дамытушылық міндеттерін анықта.

2. Осы тақырып бойынша тақырыптық жоспар құру. [2] оқулықтағы үлгіні қара, «Химия мектепте», 2007, №2 санындағы жоспармен салыстыр.

3. Оқу материалына методикалық анализ (әдістемелік талдау) жаса. Сабақтар арасындағы логикалық байланысты қалыптастыр.

а)Тақырыпта қандай ұғымдар, заңдар, теориялар оқылады?

ә) Химиялық элемент, атом және зат ұғымының байланысы.

б) Химиялық реакция ұғымының қалыптасып дамуы.4. Тақырыптағы химиялық эксперимент (таблицаны толтыр)

а) Демонстрациялық эксперимент (көрнекі көрсету эксперименті)

ә) Зертханалық жұмыстар

б) Сарамандық сабақтар

 

Тәжірибе аты Қолданылатын құрал-жабдықтар, реактивтер.
   
   

 

5. Бір сабақтың жоспар – конспектісін құрып, өткізуге даярлан.

6. Тақырып бойынша дидактикалық көрнекіліктер даярлау.

9. Бақылау жұмысының үлгі нұсқасын даярла. (тақырып бойынша).

Әдістемелік нұсқау:

Жоғарыдағы тапсырмаларды орындап, әңгімелесуге даярлан. Тәжірибелерді жаса. Бір сабақтың жоспар конспектісін жасап, өткізуге даярлан.

Әдебиеттер:

1. Н.Н.Нұғыманұлы. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы. : «Рауан», 1993

2. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (әдістемелік нұсқау) 8

класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

3. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық) 8 класс.

Алматы.: «Мектеп», 2004

4. А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан”

1997 ж. 51-57 беттер.

5. В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г.

6. Ю.В. Плетнер., Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии. М.:

1981 г.

7. 8-9 сыныптарына арналған мектеп бағдарламасы.

8. Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.:

«Мектеп». 2004

9. «Химия в школе» журналы, 1986 ж. №3 (33-41 беттер).

10. «Химия в школе» журналы, № 4 (58 – 59 беттер).

11. Химия мектепте, 2007, №2, 17-25 беттер.

 

6-жұма

‡агрузка...

Практикалық жұмыс № 6

Тақырыбы: «Ауа. Оттегі. Жану» тақырыбының мазмұны мен оқыту әдістемесі.

Мақсаты:Тақырып мазмұнымен танысып, оттегін алу, қасиеттерін меңгеру.

Төмендегі тапсырмаларды орында:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)