АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Х тарау,110 -117 беттер

Читайте также:
 1. Object pascal тілі
 2. Бет, 47 есеп. 1 страница
 3. Бет, 47 есеп. 2 страница
 4. Бет, 47 есеп. 3 страница
 5. Бет, 47 есеп. 4 страница
 6. Бет, 47 есеп. 5 страница
 7. Бет, 47 есеп. 6 страница
 8. Бет, 47 есеп. 7 страница
 9. В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1981 г. (ескісі) 56-59 беттер
 10. Глоссарий
 11. Ерітінділер. Ерітінділер концентрациясы. Заттар ерігіштігі
 12. Кіріспе

3 Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ тарау, 134-136 беттер.

4. Химия мектепте журналы, 2003 ж, №2, 22-29 беттер.

СОӨЖ мазмұны:Химия бойынша практикалық жұмыстар , олардың түрлері.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 108-116 беттер.

2.8- сынып оқулығы.

3.Қ. Әбсалықызы. т.б. «Химиядан өткізілетін сарамандық жұмыстар», Алматы, 1993, 20-25 беттер.

СӨЖ мазмұны:Химия сабағындағы зертханалық тәжірибенің құрылымы.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 108-116 беттер.

2.8- сынып оқулығы.

3.Қ. Әбсалықызы. т.б. «Химиядан өткізілетін сарамандық жұмыстар», Алматы, 1993, 20-25 беттер.

3 кредит сағат

Практикалық жұмыс №5

Практикалық жұмыстың тақырыбы: «Бастапқы химиялық ұғымдары». Есептер шығару әдістемесі.

Практикалық жұмыстың мазмұны:Бастапқы химиялық ұғымдар тақырыбының мазмұны.

Тақырыптың білімділік тәрбиелік маңызы. Оқу материалына методикалық анализ (әдістемелік талдау). Тақырыпты оқыту әдістемесі. Тақырыптағы химиялық эксперимент

Әдебиет:

1. Н.Н.Нұғыманұлы. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы. : «Рауан», 1993

2. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (әдістемелік нұсқау) 8

класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

3. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық) 8 класс.

Алматы.: «Мектеп», 2004

4. А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан”

1997 ж. 51-57 беттер.

5. В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г.

6. Ю.В. Плетнер., Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1981 г.7. 8-9 сыныптарына арналған мектеп бағдарламасы.

8. Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.:

«Мектеп». 2004

9. «Химия в школе» журналы, 1986 ж. №3 (33-41 беттер).

10. «Химия в школе» журналы, № 4 (58 – 59 беттер).

11. Химия мектепте, 2007, №2, 17-25 беттер.

СОӨЖ мазмұны.:«Бастапқы химиялық ұғымдары» тақырыбында есептерді шығару.

Әдебиет: Н.Н.Нұғыманұлы. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы. : «Рауан», 1993

СӨЖ мазмұны: «Бастапқы химиялық ұғымдары» тақырыбында жаттығуларды орындау.

Әдебиет:

1.Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.: «Мектеп». 2004

2. 8 - сынып, Химия. Н.Нұрахметов, К.Сарманова, К.Жексембина. Алматы «Мектеп» 2012.

 

6-жұма

1 кредит сағат

№ 11 дәріс

Тақырыбы:Химиялық есептер – химияны оқытудың бір құралы.

Дәрістің мазмұны: Химиялық есептер түрлері. Оқу жылына орай оқушылардың есептеу біліктерін үйренуіне қойылатын талаптар. Сан есептері, олардың химияны оқытудағы орны мен маңызы. Сапа есептерін құрастыру. әр түрлі аралас есептер. Химиялық есептер –оқушылардың ойлау жүйесін дамыту құралы.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, V - VІ тарау, 50-75 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, , VІІ тарау, 94-98 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, V - VІ тарау, 61-87 беттер.

‡агрузка...

СОӨЖ мазмұны:. Сапа есептері, типтері және шешу әдістемесіне мысалдар.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, V тарау, 50-59 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, V тарау, 61-70 беттер.

СӨЖ мазмұны:

1. Сан есептері типтеріне өздігінен есептер шығару.

Әдебиет:

1. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық)

8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

2. 8-9 сыныптарына арналған мектеп бағдарламасы.

3. Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.:

«Мектеп». 2004

2 кредит сағат

№ 12 дәріс

Тақырыбы:Химия тілі – химияны оқытуда таным құралы.

Дәрістің мазмұны: Химия тілі –химия танымындағы құрал және әдіс, оқушыларды оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың маңызды құралы. Мектеп химия тілі және оны оқыту үрдісіндегі функциясы. Химиялық тілді қалыптастырудың теориялық негізі.. Оқудың алғашқы кезеңінде химия тілін үйренудің әдістемесі. Формула мен теңдеулер құру және оларды интерпретациялау біліктілігі мен дағдыны үйрену амалдары. Химияны әрі қарай үйренуде химия тілінің даму бағыты мен негізгі кезеңдері.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІІ тарау, 77 - 84 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, , VІІ тарау, 64-78 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, VІ тарау, 87-119 беттер.

4. Танымдық құрал – химиялық тіл. // Химия мектепте, 2005, №1

СОӨЖ мазмұны:Химиялық тіл- химияны танудың құралы және әдісі, білім берудің, тәрбиелеудің және оқушылардың дамуының маңызды құралы.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІІ тарау,

84-88 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, VІІ тарау, 119 беттер.

СОӨЖ мазмұны: . Мектептің химия курсындағы тіл туралы білімнің мазмұны және оны игеруге қойылатын талаптар.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІІ тарау, 84-88 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, VІІ тарау, 119 беттер.

СӨЖ мазмұны: Химиядан қазақша терминдердің қалыптасуы және оқытылуы.

Әдебиет:

Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІІ тарау, 88 - 91 беттер

3 кредит сағат

Практикалық жұмыс № 6

Практикалық жұмыстың тақырыбы: «Ауа. Оттегі. Жану» тақырыбының мазмұны мен оқыту әдістемесі.

Практикалық жұмыстың мазмұны: Тақырып мазмұны, оттегін алу, қасиеттерін дәлелдейтін тәжірибелерді демонстрациялау методикасы.

Әдебиет:

1. Н.Н.Нұғыманұлы. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы. : «Рауан», 1993

2. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (әдістемелік нұсқау) 8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

3. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық) 8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

4. А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан” 1997 ж.

5. В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г.

СОӨЖ мазмұны:«Ауа. Оттегі. Жану» тақырыбына есептер шығару.

Әдебиет:

1. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық)

8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

2. 8-9 сыныптарына арналған мектеп бағдарламасы.

3. Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.: «Мектеп». 2004

СОӨЖ мазмұны:

1. Тақырып бойынша бір сабақтың толық жоспар- конспектісін жаз.

2. «Ауа. Оттегі. Жану» тақырыбындағы сандық есептерді шығару.

 

СӨЖ мазмұны:№2 бақылау жұмысының І және ІІ нұсқасындағы тапсырмаларын құрастыру.

Әдебиет:

1.Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық) 8 класс.Алматы.: «Мектеп», 2004

2.8-9 сыныптарына арналған мектеп бағдарламасы.

3.Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.: «Мектеп». 2004

4.Әдістемелік жинақ. «Оттегі, оксидтер жану».

 

7 жұма

1 -2 кредит сағат

№ 13-14 дәріс

Тақырыбы:Оқушылардың білім мен біліктерін тексеру.

Дәрістің мазмұны:Оқушылардың білімі мен біліктілігін жүйелі тексеру –оқу –тәрбие үрдісінің құрамды бөлігі. Оқудық әр түрлі кезеңдерінде оқушылардың білімі мен біліктілігіне қойылатын талаптар. Білімді, біліктілікті және дағдыны тексерудің әдістері мен амалдары.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІІІ - тарау, 92-105 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері.

Алматы, 2004, , VІІІ тарау, 98-109 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, VІІІ - тарау, 120-133 беттер

СОӨЖ мазмұны: Оқушылардың білімі мен біліктерін бағдарламалап тексеру.Тестік тапсырмаларды құрастырудың түрлері мен ұстанымдары.

Әдебиет:

«Тест үлгілері - сабақта», Білім тексерудің тиімді әдісі, // Химия мектепте, 2003, №6, 51-56 беттер

СӨЖ мазмұны:Оқушылардың білімін жалпы тексеру және есепке алу.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІІІ - тарау,92-105 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері.

Алматы, 2004, , VІІІ тарау, 98-109 беттер.

 

3 кредит сағат

Практикалық жұмыс № 7

Практикалық жұмыстың тақырыбы: Химиялық есептердің түрлері

Практикалық жұмыстың мазмұны:Сан есептерінің оқу тәрбиелік маңызы.Сан есептерінің жіктелуі.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІ тарау, 60-77 беттер.

2 Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, VІ тарау, 71-86 беттер.

СОӨЖ мазмұны:Оқушыларлардың эксперименті, оларға қойылатын талаптар.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, V тарау, 50-59 беттер.

2.8- сынып оқулығы.

3.Қ. Әбсалықызы. т.б. «Химиядан өткізілетін сарамандық жұмыстар», Алматы, 1993, 20-25 беттер.

Әдебиет:

Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІ тарау, 60-77 беттер.

СӨЖ мазмұны: Сан есептері типтеріне өздігінен есептер құрастырып, шығару.

Әдебиет:

1. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық)

8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

2. 8-9 сыныптарына арналған мектеп бағдарламасы.

3. Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.:

«Мектеп». 2004

СӨЖ мазмұны:Заттардың массасының сақталу заңын оқыту. Химиялық теңдеулер құрастыру.

Әдебиет:

1. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (оқулық) 8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004

2. 8-9 сыныптарына арналған мектеп бағдарламасы.

3. Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.: «Мектеп». 2004

8 жұма

1 кредит сағат

№ 15 дәріс

Тақырыбы:Химиядан топсеруен.

Дәрістің мазмұны:

Топсеруенді жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу әдістемесі. Химиядан топсеруен түрлері.

Кешенді топсеруен. Топсеруен материалдарын топтастыру және қорытынды жасау. Геологиялық, минерологиялық музейлерге және өнеркәсіптік көрмелерге топсеруен өткізу. Табиғатқа топсеруен өткізу. Топсеруен кезінде эксперименттік ізденіс жүргізу.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ - тарау, 122-123 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004,

ІІ бөлім, ХІ - тарау, 135-143 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ - тарау,150-152 беттер.

СОӨЖ мазмұны:Химиядан топсеруен өткізу және оны ұйымдастыру.

Әдебиет: 1. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері.Алматы, 2004, , ІІ бөлім, ХІ - тарау, 140-143 беттер.

СӨЖ мазмұны: Химиядан өткізілетін өндірістік таным жорықтарының үлгі тізімі.

Әдебиет:

А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004,

ІІ бөлім, ХІ - тарау, 140-143 беттер.

 

2 кредит сағат

№ 16 дәріс

Тақырыбы:Химиядан факультатив сабақтары.

Дәрістің мазмұны:

Химияны оқыту жүйесінде факультатив сабақтардың білімдік –тәрбиелік мәні. Химиядан факультативтік курстардың мазмұны мен құрылымы. Факультатив сабақтардың ұйымдастыру түрлері. Факультатив курстарда оқытудың әдістерімен олардың ерекшеліктері.

Орта мектеп химиясы бойынша факультатив курстардың сипаттамасы «Жалпы химия негіздері», «Органикалық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттері», «Химиялық анализ негіздері», «Химия ауыл шаруашылығында», «Химия өнеркәсіпте» факультатив курстарының міндеттері мен мазмұны

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ - тарау, 124-127 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері.

Алматы, 2004, , ІІ бөлім, ХІІ - тарау, 144 - 154 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ - тарау,152-156 беттер.

4. Факультатив сабақтар. // Химия мектепте, 2005, №2, 13-19 беттер

ОЖСӨЖ мазмұны:

Химиядан факультативтік сабақтар, олардың химияны оқыту жүйесіндегі маңызы.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ - тарау, 128-137 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, ,

ІІ бөлім, ХІІІ - тарау, 163 - 173 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ - тарау, 157-166 беттер.

4. Мырзабаев А. Сыныптан тыс химия. Алматы, 2007.

СӨЖ мазмұны:Факультатив курстарының тақырыптары мен бағдарламасымен танысу.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ - тарау,

155-161 беттер.

2. Факультатив сабақтар. // Химия мектепте, 2005, №2, 13-19 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ - тарау, 15165 беттер.

4. Факультатив сабақтар. // Химия мектепте, 2005, №2, 13-19 беттер.

 

3 кредит сағат

Практикалық жұмыс № 8

Практикалық жұмыстың тақырыбы: «Сутегі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары».

Практикалық жұмыстың мазмұны:«Сутегі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары» тақырыбының мазмұны мен оқыту әдістемесі.

Әдебиет:

1. В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г.

2. Ю.В. Плетнер., Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1981 г.

3. Ә.Е.Темірболатова. Химия есептері мен жаттығулары жинағы. 8 кл. Алматы.: «Мектеп». 2004

4. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (әдістемелік нұсқау) 8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004.

5. Н.Н.Нұғыманұлы. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы. : «Рауан», 1993

СОӨЖ мазмұны: Оқушылардың білімін есепке алу және жеке бақылау.

Тақырып бойынша оқушылардың білімі мен білігін тексеруге арналған тапсырмалар.

Әдебиет:

1. «Химия мектепте» журналдары.

2. Н.Н.Нұғыманұлы. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы: «Рауан»,1993,53-55 бет

СӨЖ мазмұны:Оқушылардың білімін ауызша тексеру әдістері.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, VІІІ - тарау,

92-105 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері.

Алматы, 2004, , VІІІ тарау, 98-109 беттер.

 

9жұма

1 кредит сағат

№ 17 дәріс

Тақырыбы:Химияның алғашқы ұғымдары мен түсініктерін қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны:Химия кіріспе бөлімінің оқу –тәрбиелік маңызы. Алғаш химия сабағында оқушыларды «зат», «заттың қасиеті», «таза заттар және қоспалар», «физикалық және химиялық құбылыстар», «химиялық реакциялардың жүру белгілері, жүру жағдайлары» деген химиялық алғашқы ұғымдармен таныстыру.

Алғашқы ұғымдарды қалыптастырудың теориялық негізі болатын атом –молекулалық ілімнің жалпы әдістемелік ұстанымдарын оқыту.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ХІ - тарау,

138 -150 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ХІ - тарау,

167-178 беттер

СОӨЖ мазмұны:Атом-молекулалық ілім орта мектепте химияға кіріспе курсының ғылыми негізі.

Әдебиет:

Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ХІ - тарау, 138 -150 беттер.

СӨЖ мазмұны:Жабық тестік тапсырмалар. Оларды қалыптастыру ұстанымы.

Әдебиет: Химия мектепте журналы.

2 кредит сағат

№ 18 дәріс

Тақырыбы:Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары туралы қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны:Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары туралы ұғымдардың оқу-тәрбиелік маңызы және орны. Химияның алғашқы курсындағы оксидтер, негіздер, қышқылдар және тұздарды оқыту әдістемесі.Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі. Бейорганикалық қосылыстардағы класс аралық байланыс туралы түсінік қалыптастыру.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ХІІ - тарау,

150-164 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ХІІ - тарау,

179-193 беттер.

СОӨЖ мазмұны:Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластарын оқыту әдістемесі.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ХІІ - тарау, 150-164 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ХІІ - тарау, 179-193 беттер.

3 кредит сағат

Лабораториялық жұмыс № 9

Лабораториялық жұмыстың тақырыбы: «Су. Ерітінділер» тақырыбының мазмұны мен оқыту әдістемесі.

Практикалық жұмыстың мазмұны: Тақырыптардың бағдарламадан орны. Тақырып мазмұны мен өткізілетін тәжірибелер техникасы.

Әдебиет:

1. А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан” 1997 ж. 42-50 беттер.

2. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (әдістемелік нұсқау)

3. 8 класс. Алматы.: «Мектеп», 2004. ІV – тарау, 96-115 беттер.

СОӨЖ мазмұны: «Ерітінділер» тақырыбы бойынша есептер шығарудың алгаритмі.

Әдебиет:

А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан” 1997 ж. ІV – тарау, 102-105 беттер.

СӨЖ мазмұны: Ерітінділер тақырыбына есептер құрастырып, шығару.

Әдебиет:

А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан” 1997 ж.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.037 сек.)