АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 2. 1. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1
 12. Тапсырма 1

1. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, оқулықтан 59 беттегі «Ұғымдар жүйесі бойынша заттарды жіктеу» үлгісімен танысу.

Әдістемелік нұсқау

Жоғарыдағы тапсырмаларға дайындалып, тапсырма бойынша қысқаша хабар даярла.

Әдебиет:

1 А. Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы,

2004, 1 бөлім, V - тарау, 54 - 63 бет.

3 СОӨЖ

Тақырыбы: Орта мектепте химияны оқытудың ұйымдастыру түрлері.

Мақсаты: Сабақ оның құрылымы туралы толық мәлімет беру.

Өткізу формасы: Студенттердің өздік жұмысы.

Тапсырма 1

Төмендегі сұрақтар бойынша әңгімелесуге даярлан.

1. Сабақтың құрылымы қалай анықталады?

2. Қазіргі сабаққа қойылатын талаптарды қандай үш салаға біріктіруге болады?

3. Сабаққа талдау жсаудың негізгі бағыттары қандай?

Тапсырма 2

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, оқулық 122 беттегі, 3-

кестені талда. Кестені толтыр.

Сабақ Сабақ тақырыбы Сабақ типтері.
     

Тапсырма 3

Химияны оқытуды ұйымдастырудың басқа формаларын сипатта.

Мына сұрақтар көлемінде әңгімелесуге даярлан.

Әдістемелік нұсқау

Осы сұрақтар көлемінде оқытушымен әңгімелесуге даярланып, қойылатын талаптарды

әрбір курста меңгеру көлемін анықта. Өз ойынды қорытып, баянда.

Әдебиет:

1.Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 106-108 беттер.

2.А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, , Х тарау,110 -117 беттер.4 СОӨЖ

Тақырыбы: Жылдық, күнтізбелік жоспарХимия пәнінен тақырыптық-күнтізбелік жоспар құру үлгісі.

Мақсаты: Тақырыптық және сабақ жоспары үлгілерімен танысу, құрастыру.

Өткізу формасы: Студенттердің өздік жұмысы.

Тапсырма 1

1. Тақырыптық жоспар дегеніміз не? Ол қандай бөліктерден тұрады?

Тапсырма 2

а) 8, 9, 10 – сыныптарға арналған «Әдістемелік нұсқау» оқулықтарында берілген

тақырыптық жоспарлармен таныс.

б) Химияны оқыту әдістемесі оқулықтарындағы тақырыптық жоспар үлгісі құрылымы

мен салыстыр.

в) «Химия мектепте» , 2007 ж №2 саны 20-25 беттегі үлгі жоспармен таныс.

г) «Химия мектепте» , 2007 ж №4, 5 , 11- сынып бағдарламаларымен, тақырыптық

жоспарымен таныс.

Тапсырма 3

Қарастырылған әдебиеттердегі тақырыптық жоспар типтерінің үлгілерін дәптерлеріңе жазып ал.

Тапсырма 4

Тақырыптық жоспар құрамындағы ұқсастықпен айырмашылықты тап.

Тақырыптық жоспардық тұрақты үлгісі бар ма? Неге?

Әдістемелік нұсқау

Жоғарыдағы тапсырмаларға орындап, СОӨЖ кезінде баяндап, талда. Мағынасын түсін.

Әдебиет:

Химия. Бағдарламалар. 8 -9 сынып, Алматы 2004 10- 11 сынып, Алматы 2005

 

 

5 СОӨЖ

Тақырыбы: Химия бойынша практикалық жұмыстар , олардың түрлері.

Мақсаты: Сарамандық жұмыстарды өткізуге қойылатын талаптармен танысу.

Өткізу формасы: Әңгімелесу, студенттің баяндамасы, хабары.

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)