АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма 1
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1

«Бейметалдар» тарауына эксперименттік есептер шығару. Экспериментті ойша орындап, нәтижесін дәптерлеріңе жазыңдар.

Әдістемелік нұсқау: Т.С.Назарова «Химический эксперимент в школе» Москва, Просвещение 1987 171-173 бет .инструкциясымен танысып, әдістемелік көмек ал.

Пайдаланатын әдебиет: .

9. 8-9 сынып бағдарламасы, «Бағдарламалар» Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Білім академиясы, 2004

10. 9-сынып оқулығы 97-104, 129-131 бет.

3 А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.:

“Рауан”1997 ж.139-159 беттер.

4 Т.С.Назарова «Химический эксперимент в школе» Москва, Просвещение 1987 173 бет

11-жұма

Лабораториялық сабақ № 1

Тақырыбы: 10- сыныпта Маңызды s-элементтер жəне олардың қосылыстары және маңызды d-элементтер жəне олардың қосылыстары

Мақсаты: 10сыныптаМаңызды s-элементтер жəне олардың қосылыстары және маңызды d-элементтер жəне олардың қосылыстарытақырыбындағы көрсетілім және зертханалық жұмыстарды жүргізу әдістемесімен танысу.

Тапсырма 1 Көрсетілімдерді демонстрациялау әдістемесін ойластыр:

натрий, калий және кальцийдің сумен әрекеттесуі; натрий, калий және кальций иондарына сапалық реакция (жалын түсінің өзгеруі);

Тапсырма 2

10-сынып оқулығы бойынша лабораториялық тәжірибе мазмұнымен танысып, орында.

«Натрий, калий, магний, кальцийдің маңызды тұздарының үлгілерімен танысу, металдардың химиялық белсенділігін салыстыру», «Сілтілік және сілтілік-жер металдары тұздарының жалынды бояуы», «Әксуын әзірлеу, оның көміртек (ІV) оксидімен әрекеттесуі»;

Тапсырма 3

Көрсетілімдерді демонстрациялау әдістемесін ойластыр: темір (ІІ), (ІІІ), мыс (ІІ), мырыш, хром (ІІІ) гидроксидтерін алу; қышқыл мен сілтінің гидроксидтерге әсерін зерттеу;Тапсырма 4

10-сынып оқулығы бойынша лабораториялық тәжірибе мазмұнымен танысып, орында.

Сu2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+ иондарын сапалық анықта.

Экспериментті орындап, нәтижесін дәптерлеріңе жазыңдар.

 

Әдебиеттер:

1.8-9 сынып бағдарламасы, «Бағдарламалар» Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Білім академиясы, 2004

2.9-сынып оқулығы 97-104, 129-131 бет.

3 А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан”1997 ж.139-159 беттер.

4 Т.С.Назарова «Химический эксперимент в школе»Москва, Просвещение 1987 -173 бет

12-жұма

Лабораториялық сабақ № 12

Тақырыбы: 10- сыныпта «Маңызды p-элементтер жəне олардың қосылыстары» тақырыбындағы көрсетілім және зертханалық жұмыстар.

Мақсаты: 10- сыныпта «Маңызды p-элементтер жəне олардың қосылыстары» тақырыбындағы көрсетілім және зертханалық жұмыстарды жүргізу әдістемесіментанысу

Тапсырма 1

Көрсетілімдерді демонстрациялау әдістемесін ойластыр:

а) алюминий және оның құймалары, силикат, шыны, жиынтығы;

ә) еріген заттың белсендірілген көмірге сіңірілуі (адсорбция);

б)көміртек (ІV) оксидін алу, оның сумен, сілті ерітіндісімен әрекеттесуі;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)