АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 1. І.Мектеп оқулығы мен мектеп бағдарламасынан«Д.И

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1

І.Мектеп оқулығы мен мектеп бағдарламасынан«Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесі. Атом құрылысы.» тақырыбы мазмұнымен танысып, әңгімелесуге даярлан.

1. Химиялық элементтердің периодтық заңы мен периодтық жүйесін оқып – үйренуге қандай

әзірліктер керек..

2. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия (әдістемелік нұсқау) 8 класс.

Алматы.: «Мектеп», 2004. оқулығы 27- кесте бойынша атомдық массалары өсуі бойынша

қосылыстарының химиялық қасиеттерінің қалай өзгеретінін қадағалап қорытынды жаса.

3. Период, топ ұғымын түсіндіру.

4. Элементтер қасиеттерінің топ және период бойынша өзгеретінін дәлелдейтін тәжірибелер

даярла.

ІІ.Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, оқулық 84- беттегі

43 – суретті қолдана отырып, динамикалық кестені пайдаланып, сілітілік металдар мен –

галогендердің атом құрылысын қалай түсіндіруге болады?

ІІІ.Атом құрылысын динамикалық модель арқылы түсіндіру.

И. Нұғыманұлы Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, оқулық 84- бет. 44– сурет

Әдістемелік нұсқау:

Жоғарыдағы тапсырмаларға даярланып, зертханалық жұмыс кезінде орында.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ХІІІ - тарау, 165 - 181 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ХІІІ - тарау, 4-211 беттер.

12 жұма

Лабораториялық жұмыс №12

Тақырыбы: Электролиттік диссоциациялану теориясы.

Мақсаты:« Электролиттік диссоциация теориясы» тақырыбының мазмұны және оқыту әдістемесімен танысу.

Тапсырма 1

9-сынып оқулығы бойынша тақырып мазмұнымен таныс.Тапсырма 2

А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан” 1997 ж.109- беттегі сұрақтарға жауап даярла.

1. Оқушылардың білімін, іскерлігін және дағдысын тексерудің қандай пайдасы бар?

2. Білімді тексерудің қандай жүйесі мен әдістері бар?

3. Білімді бағалаудың қандай критериясын білесіңдер?

4. Оқушылардың білімін қалай есепке алып отыруға болады?

Тапсырма 3

а) А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан” 1997 ж. №19 жұмыспен танысып, тәжірибеге түсініп, тақырыпты оқыту кезінде оларды қолдану жолдарын ойластыр.

ә) 9- сынып, оқулығы. 31- беттегі №1 лабораториялық жұмысты орында.

б) 9- сынып, оқулығы. 32- беттегі №1 лабораториялық жұмысты орында.

Тапсырма 4

Тақырып бойынша жаттығуларды орындап, есептерді шығар.

Әдістемелік нұсқау:

Жоғарыдағы тапсырмаларға дайындалып, зертханалық жұмысты орында. Өз творчестаңды, ойыңды қос. Тақырып бойынша сабақ өткізуге даярлан.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ХVI - тарау,223-233 беттер.

3.А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. А., 1997. 109-116 беттер.

4. Н.А.Нұрахметов., К.А.Сарманова., К.М. Жексенбина. Химия 9 класс.

13жұма

Лабораториялық жұмыс № 13

Тақырыбы: Бейметалдардың жалпы қасиеттері. Бейметалдарды оқып- үйрену әдістемесі.

Мақсаты:. Бейметалдардың жалпы қасиеттерімен танысу


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)