АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 2. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы даярлаған 2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1
 12. Тапсырма 1

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы даярлаған 2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаты мазмұнымен танысу. Химия оқу пәні. (8-11 сыныптар)

Әдебиет:

1.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты ҚР МЖМБС1.4.002-2012

2. 2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы. Әдістемелік нұсқау хат. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2014. – 184 б.

2 СОӨЖ

Тақырыбы: Химиядан мектеп оқулықтары. Оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

Мақсаты: Мектеп оқулықтары туралы әдістемелік мәліметтерді меңгере отырып, оқушыларды оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру әдістемесімен танысу.

Өткізу формасы: Студенттердің өздік жұмысы, әңгімелесу пікір – талас.

Тапсырма 1

Төмендегі сұрақтар көлемінде әңгімелесуге даярлан.

3. Мектеп сараманында химиядан қандай авторлардың оқулықтары және қандай уақыт аралығында қолданылды?

4. Тұңғыш қазақ тілінде балама байқау оқулықтарын қашан, кімдер шығарды?

Олардың құрылымын мен мазмұны.

Тапсырма 2

2. Қазіргі кезде оқушылар қолданып жүрген төл оқулықтардың мазмұны мен құрылымы.а) авторлары мен баспасына көңіл аудар, ойыңды қорытындыла.

ә) оқулықтардағы алғы сөзді оқып талда.

б) оқулықта қандай шартты белгілер бар?

в) Оқулық қандай тараулардан құралған?

г) Әр параграф, тақырып санында жаттығулар, тапсырмалар сұрақтар, берілген бе?

Олардың маңыздылығы.

Тапсырма 3

Хабарлама даярла. Оқушыларды оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру әдістемесі.

Тапсырма 4

Оқулыққа қойылатын талаптар.

а) мәтінге қойылатын талаптар.

ә) дидактикалық талаптар

б) безендіру ісіне қойлатын талаптар, (эстетикалық, полиграфиялық, гигиеналық)

Әдістемелік нұсқау

Оқытушыдан немесе зертханашыдан «Химия оқулықтары» папкісін алып, немесе «Химия мектепте», Білім, Образование журналдары бойынша жоғарыдағы тапсырмалар көлемінде әңгімелесуге даярлан.

Әдебиет:

Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, IV тарау, 44-45 беттер.

3 СОӨЖ

Тақырыбы: Химиялық ұғымдардың жіктелуі және оны қалыптастыру кезеңдері.

Мақсаты: Ұғымдарды жіктеу жолдарын қарастырып, оларды қалыптастыру кезеңдеріне тоқталу.

Өткізу формасы: Әңгімелесу, студенттердің баяндамасы.

Тапсырма 1

Мына сұрақтар көлемінде әңгімелесуге даярлан:

1. Химиялық ұғымдарды жүйелеп жіктеу.

2. Ұғымдардың анықтамасы.

3. Ұғымдарды қалыптастыру кезеңдері.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)