АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кіріспе. Лабораторлық сабақ – 7 cағат

Читайте также:
 1. Кіріспе
 2. Кіріспе
 3. Кіріспе
 4. Кіріспе
 5. Кіріспе
 6. КІРІСПЕ
 7. КІРІСПЕ
 8. Кіріспе 1 страница
 9. Кіріспе 10 страница
 10. Кіріспе 2 страница
 11. Кіріспе 3 страница

Курс – 3

Семестр – 6

Кредит саны - 3

Дәріс – 30 сағат

Практикалық сабақ – 8

Лабораторлық сабақ – 7 cағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Емтихан – 7-ші семестрде

Барлығы – 135 сағат

 

 

Орал 2013 ж.

 

1. Пәннің оқу әдістемелік кешені Химияны оқыту әдістемесі., Алматы, 22.06.2006ж, ЖОО 050112 «Химия» мамандығы студенттеріне арналған

 

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

 

Құрастырған : Химия кафедрасының аға оқытушысы Есеева К.

 

Химия кафедрасының отырысында қарастырылды.

11.09.2013 ж. №1 хаттама

 

Жаратылыстану-география факультетінің оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында бекітілді.

24.09.2013 ж. №1 хаттама

 

1. Типтік бағдарламаХимияны оқыту әдістемесі., Алматы, 22.06.2006ж, ЖОО 050112 «Химия» мамандығы студенттеріне арналған

 

2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Аға оқытушы: Есеева Гүлжан Бексұлтанқызы

Офис: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік

университеті

Жұмыс мекен-жайы: Химия кафедрасы, 17- бөлме

Жұмыс телефоны:50-35-49

Е-mail:

Пән туралы мәлімет

Химияны оқыту әдістемесі

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 3 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және бір сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.

Кредиттің атпаға бөліну кестесі: 

Сабақтар Өткізу уақыты Сабақтар Өткізу уақыты
Байланыс сағаты 1 (1 дәріс) 50 мин. ОЖСӨЖ, СӨЖ 50+50 мин.
Байланыс сағаты 2 (2 дәріс) 50 мин. ОЖСӨЖ, СӨЖ 50+50 мин.
Байланыс сағаты3 (1зертханалық сабақ сарамандық сабақ) 50 мин. ОЖСӨЖ, СӨЖ 50+50 мин.

Кредит саны – 3

Өту орны: № 5 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

Оқу жоспарынан көшірме:

Курс Семестр Кредит саны Дәрістер Зертханалық сабақ Сарамандық сабақ ОЖСӨЖ СӨЖ Барлығы Бақылау түрі
Емтихан

Кіріспе

Курстың қысқаша сипаттамасы. Студент болашақ мұғалім ретінде мектеп бағдарламасын меңгеруі тиіс, мектеп оқулықтарын оқушыларға берілетін ғылыми ақпараттарды білуі тиіс, оқыту процесі кезінде күнделікті педагогикалық тәрбиелеу тапсырмаларын шешуге үйренуі керек, сабақ жоспарын құруы, практикалық жұмысты жүргізуі, өнеркәсіпте, табиғатта топсеруен өткізе алуы, кластан тыс жұмыстар жүргізе алуы, сонымен қатар химиядан факультативтік сабақтар жүргізе алуға үйренуі тиіс.

 

Курс мақсаты:

студенттерде болашақ мұғалімдер ретінде әдістемелік білім және білік, мектепте химиядан оқу-тәрбиелік жұмыстарын жүргізуге дайындық, ұстаздық жұмысқа өзбетімен және шығармашылық жағынан дайындау.

‡агрузка...

Курс міндеті:

Химияны оқыту әдістемесінің негізгі міндеті студенттердің оқытудың теориялық негізімен, практикалық ережелерімен, таныстыру, орта мектепте оқыту процесінде оқушыларды оқыту және тәрбиелеу, мұғалімдік шеберлікке үйрету.

 

Оқыту әдістемесі:Сөздік (дәріс, әңгіме, әңгімелесу).Сарамандық (зертханалык тәжірибелер,өздік жұмыс).

Пререквизиттер:Педагогика, психология, бейорганикалық, органикалық химия,химиядан есептер шығару әдістемесі.

Постреквизиттер:Үздіксіз педагогикалық практика кезінде және мектеп сарамандылығында пайдалану.

Студенттің құзыреттеріне қойылатын талаптар

 

Түйінді құзыреттер :

- қалыптастырушы: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі, позитивті ойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу;

- Зерттеушілік: гносеология, әдіснама, педагогика және психология саласындағы білімдерді меңгеру, ақпараттарды басқару дағдылары мен біліктерінің болуы, психологиялық- педагогикалық диагностика, талдау және синтез негізінде кешенді маниторингті жүзег асыру, педагогикалық рефлекцияға қабілетті болу, зерттеу мәдениетін жетілдіруге ұмтылу;

 

Пәндік құзыреттер:

- Технологиялық: педагогикалық инноватика, педагогикалық технология саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық технологияларды пайдалану мен осы салада іздену, бағалау, саралау және қолдану біліктері мен дағдыларын меңгеру, жаңашылдыққа қабілетті болу, педагогикалық шеберлікті жетелдіруге ұмтылу, ынталылығы мен еңбекқорлығын көрсете білу:

- Бақылаушы: педагогикалық менеджмент саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық мониторингті іске асыру, педагогикалық өлшемдер мен индикаторлар жүйесін жасау, бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіріп беру біліктері мен дағдыларын меңгеру, өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі бақылауға, әділдікке, ақиқатқа ұмтылу:

Арнайы құзыреттер:

- Бағдарламалық:пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білімдер жүйесін, нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайды ескере отырып кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогтың кәсіби парызын ұғыну, педагогикалық қызмет нәтижесіне жауапкершілікпен қарауы;

- Пәнаралық:педагогикалық интеграция теориясы саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық міндеттерді шешуде түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік серіктестікке және педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болуы;

- әлеуметтік: адам құқықтары (білім беру мен баланы қорғау аясындағы халықаралық нормативті-құқықтық актілер мен Қазақстан Республикасының заңнамалары) саласындағы білімдерді меңгеру, бала құқығы мен мүддесін қорғау біліктері мен дағдыларын меңгеру, кәсіби абырой мен педагог қадыр-қасиетін, сондай-ақ педагогикалық этика нормаларын сақтау, педагог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну, балалардың азаматтық құқықтарын құрметтеуі;

- дамытушы: заманауи педагогикалық антропология саласындағы білімдерді меңгеру, жоғары кәсіби педагогтардың іс-тәжірибелерін оқып-білу, жинақтау, тарату және қолдана білуі мен дағдыларын меңгеру; педагогикалық қызметте жоғары мотивацияға ие болу, өз бетімен білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылуы;

- креативтік: шығармашылық қызметтің теориялық негіздері, шығармашылық психологиясы саласындағы білімдерді меңгеру, кәсіби қызметті қайта-қарау, білім берудегі авторлық жаңашылдық идеяларды іске асыру, стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын меңгеру, сыни тұрғысыдан ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды генерациялауға қабілетті болуы;

 

Сабақ мазмұны мен кестесі

1 жұма

1кредит сағат

№ 1 дәріс

Тақырыбы: Педагог мамандықтары үшін химияны оқыту әдістемесі ғылым және оқу пәні.

Дәрістің мазмұны: Химияны оқыту әдістемесі пәні және оның ғылыми негізі. Химияны оқыту әдістемесінің міндеттері. Химияны оқыту әдістемесінде қолданылатын зерттеу әдістері.

Химияны оқыту әдістемесі курсының мазмұны және құрылымы.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, 1 бөлім,1 тарау, 5-9 беттер.

2. И.Нұғыманұлы, Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева. Химияны оқыту әдістемесі – Алматы. «Print-S» баспаханасы, 2005. - 353 б.

3.А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, 1 бөлім, 1 тарау 5-8 беттер.

СОӨЖ мазмұны:Химияны оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, 1 бөлім,1 тарау, 9-10 бет.

2. А. Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, 1 бөлім, 1 тарау 8-9 беттер.,

СӨЖ мазмұны:Химияны оқыту әдістемесі-педагогикалық ЖОО-да оқу пәні.

Әдебиет:

А. Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004

 

2 кредит сағат

№ 2 дәріс

Тақырыбы: Химияны оқыту үрдісінің жалпы негіздірі

Дәрістің мазмұны: Химияны оқыту үрдісінің жалпы нұсқасы. Химияны оқыту үрдісіндегі мұғалім мен оқушы іс -әрекетінің сипаты. Химияны оқыту құралдарының функциялары.

Оқытудың дидактикалық ұстанымдары.

Әдебиет: А. Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, 1 бөлім, ІІІ тарау, 31-37 бет.

СОӨЖ мазмұры:Оқыту мақсаттары: химиялық білім беру, практикалық білік пен дағды қалыптастыру, политехникалық білімнің міндеттері: химия өндірісі негіздерін оқу.

Әдебиет:

1.Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, 1 бөлім, ІІ тарау 15-24 бет,

IV – тарау, 25-30 беттер.

2.И.Нұғыманұлы, Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева. Химияны оқыту әдістемесі – Алматы. «Print-S» баспаханасы, 2005. - 353 б.

3. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы. Білім баспасы, 2004. – 223 б.

СӨЖ мазмұны:Химияны оқыту әдістемесінің пайда болуы және дамуы туралы қысқаша тарихи очерк.

Әдебиет:

1.Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, 1 бөлім, ІІ тарау 15-24 бет,

IV – тарау, 25-30 беттер.

2.И.Нұғыманұлы, Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева. Химияны оқыту әдістемесі – Алматы. «Print-S» баспаханасы, 2005. - 353 б.

3. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы. Білім баспасы, 2004. – 223 б.

3-кредит сағат

Практикалық жұмыс № 1

Практикалық жұмыстың тақырыбы: Орта мектептің химия кабинеті және оның негізгі жабдықтары. Кабинеттің жұмысын ұйымдастыру.

Практикалық жұмыстың мазмұны:Орта мектептің химия кабинетінің ұйымдастырылуы және оған қойылатын талаптар.Реактивтер, олардың классификациясы, реактивтерді сақтау ережесі.Химия кабинетіндегі қауіпсіздік ережелері.

Әдебиет:

1. В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г.5-14 бет, 75-77 бет

2. Ю.В. Плетнер., Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии.М.:1981г.15-18 б

3. Орта мектептегі химиядан практикалық жұмыстарды жүргізу (методикалық нұсқау).

4. А.Мырзабай-ұлы. Химияны оқыту әдістемесінің практикумы. Алматы.: “Рауан” 1997 ж.

5. Чертков И.Н., Жуков П.Н. Химический эксперимент с малыми количествами реактивов.

М.: 1989 г.

6. Грабецкий А.А., Назаров Т.С. Кабинет химии. М.: 1983 г.

СОӨЖ мазмұны: Алғашқы көмек көрсету, мектеп аптечкасы.

Әдебиет:

1. В.С. Полосин. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1989 г.

2. Ю.В. Плетнер., Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии. М.: 1981 г.

3. Орта мектептегі химиядан практикалық жұмыстарды жүргізу (методикалық нұсқау).

СӨЖ мазмұны:Орта мектепте химия курсының орны, тіркестігі және мазмұны.

Әдебиет:

1. К.М. Жексенбина., Н.Н: Нұрахметов, А. Сарманова. Химия әдістемелік нұсқау, 8- сынып.

2. И. Нұғыманов, Р. Жұмаділова, Р. Қаржаубай. Әдістемелік нұсқау, 9- сынып.

2 жұма

1-2 кредит сағат

№ 3-4 дәріс

Тақырыбы:Орта мектептегі химия курсының мазмұны мен құрылымы.

Дәрістің мазмұны: Жалпы орта білім беру жүйесіндегі оқу пәні ретінде химияның орны.

Мектеп химия курсын құрудың ұстанымдары.Химия курсының мазмұны. Оқу пәніндегі білім құрылымы. Білімді таңдап алуға қойылатын жалпы талаптар. Мектеп химия курсында қалыптасатын білік және дағдының сипаты және оның бағдарламадағы орны. Мектеп химия курсының құрылымы. Қазіргі химия курсындағы оқу материалының жүйелілігі, сабақтастығы.

Оқу материалын қорытындылаудың маңызы.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, 1 бөлім,ІІІ тарау 25-35 бет.

2. И.Нұғыманұлы, Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева. Химияны оқыту әдістемесі – Алматы. «Print-S» баспаханасы, 2005. - 353 б.

3. А. Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, 1 бөлім, IV - тарау, 41-42 , 47-48 бет

СОӨЖ мазмұны:Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқу материалын қиындығы бойынша бөлу ұстанымы.

Химияны оқытудағы белсенділік және саналылық ұстанымы. Химияны оқытудағы көрнекілік және іске асыру ұстанымы.

Әдебиет:

1. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004

2. И.Нұғыманұлы, Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева. Химияны оқыту әдістемесі – Алматы. «Print-S» баспаханасы

СОӨЖ мазмұны:Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы даярлаған құжаттар.

Қазақстан республикасы жалпы орта білім берудің жалпыға міндетті стандарттары және Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы даярлаған 2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаты мазмұнымен танысу. Химия оқу пәні. (8-11 сыныптар)

Әдебиет:

1.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты ҚР МЖМБС1.4.002-2012

2. 2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы. Әдістемелік нұсқау хат. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2014. – 184 б.

 

3 кредит сағат

Практикалық жұмыс № 2

Практикалық сабақ тақырыбы:Мектеп бағдарламасы мен оқулықтарды талдау.

Практикалық сабақ мазмұны Химияның жаңа мектеп бағдарламасының мазмұны, құрылымы, негізгі бөлімдері. Мектеп оқулықтары, есептер мен жаттығулар жинағы мазмұнымен танысу.

Әдебиет:

1.Жалпы білім беретін мектептің 5-9 сыныптарына арналған «Жаратылыстану» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары – Астана, 2013. – 104 б.

2.Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттағы10-11 сыныптарға арналған «Жаратылыстану» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары. – Астана, 2013. – 109 б.

3. 8 - сынып, Химия. Н.Нұрахметов, К.Сарманова, К.Жексембина. Алматы «Мектеп» 2012.

4. 9 - сынып,Химия. Н.Нурахметов, К.Джексембина Алматы «Мектеп»2013

9 - сынып,Химия. М.Усманова, Қ Сақариянова Алматы «Атамұра» 2013

5. 10-сынып.Химия. Н.Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная. Алматы «Мектеп» 2010

5.11-сынып.Химия. Ә.Темірболатова, Н.Нұрахметов Алматы «Мектеп» 2011

СОӨЖ мазмұны Химиядан мектеп оқулықтары. Оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

Әдебиет:

1. К.М.Жексенбина., Н.Н: Нұрахметов, А Сарманова. Химия әдістемелік нұсқау, 8- сынып.

2. И. Нұғыманов, Р. Жұмаділова, Р. Қаржаубай. Әдістемелік нұсқау, 9- сынып.

СӨЖ мазмұны:Мектеп оқушыларына арналған қосымша әдебиеттермен танысу

 

3 жұма

1 кредит сағат

№ 5 дәріс

Тақырыбы:Химиялық ұғымдарды қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны: Ұғымдар қалыптастыру үрдісі. Ұғымдардың жіктелуі, мектеп химия курсында ұғымдар жүйесінің құрылу және іске асырылу ұстанымдары.

Химиялық ұғымдар қалыптастырудың маңызды кезеңдері, анықтамалардың ролі, олардың түрлері, мәні. Ұғымдарды түсіну үрдісі. Түсіну түрлері, қойылатын талаптар. Ұғымдарды дамыту мен қолданудың әдістемесі.

Әдебиет:

1 А. Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы,

2004, 1 бөлім, V - тарау, 54 - 63 бет.

СОӨЖ мазмұны:Химиялық ұғымдардың жіктелуі және оны қалыптастыру кезеңдері.

Әдебиет:

1 А. Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы,

2004, 1 бөлім, V - тарау, 54 - 63 бет.

СӨЖ мазмұны:Маңызды теориялар, заңдар және олардың таңдау ұстанымы.

Әдебиет:

1 А. Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы,

2004, 1 бөлім, V - тарау, 54 - 63 бет.

2 кредит сағат

№ 6 дәріс

Тақырыбы:Химияны оқытуды ұйымдастыру формалары.

Дәрістің мазмұны: Сабақ туралы түсінік. Химия сабақтарының жіктелуі.

Әдебиет:

1 Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 106-108 беттер

2. И.Нұғыманұлы, Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева. Химияны оқыту әдістемесі – Алматы. «Print-S» баспаханасы, 2005. - 353 б.

3.А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, Х тарау,110 -117 беттер.

СОӨЖ мазмұны:Орта мектепте химияны оқытудың ұйымдастыру түрлері.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау,106-108 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004,

Х тарау, 110 -117 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ тарау, 134-136 беттер

СӨЖ мазмұны:Химиядан сабақтардың жіктелуі.

Әдебиет:

1 Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 106-108 беттер.

2. И.Нұғыманұлы, Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева. Химияны оқыту әдістемесі – Алматы. «Print-S» баспаханасы, 2005. - 353 б.

3.А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, Х тарау,110 -117 беттер.

 

3 кредит сағат

Практикалық жұмыс № 3

Практикалық жұмыстың тақырыбы: Оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

Практикалық жұмыстың мазмұны: Мектеп оқулықтары туралы әдістемелік мәліметтерді меңгере отырып, оқушыларды оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру

Әдебиет: Мектеп оқулықтары.

СОӨЖ мазмұны:Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқу материалын қиындығы бойынша бөлу ұстанымы.

Әдебиет:

1. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004

4 жұма

1 кредит сағат

№ 7 дәріс

Тақырыбы:Мұғалімді сабаққа дайындау.

Дәрістің мазмұны: Химиядан оқу жұмыстарын жоспарлаудың міндеттері мен маңызы. Жоспарлаудың түрлері –жылдық және тақырыптық жоспарлар, сабақ жоспары.

Оқу материалын жыл бойына бөлу. Тақырыптық жоспар. Химиялық экспериментті жоспарлау. Тақырыптық жоспар жасауда мұғалімнің жұмысы.Сабақ жоспары. Сабақ жоспарына қойылатын талаптар. Жоспардың құрамды бөліктері, формасы және мазмұны.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 116-120 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, Х тарау, 127-130 беттер.

3. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, ІХ тарау, 144 -148 беттер.

СОӨЖ мазмұны: Білім жеткіліктілік ұстанымы. Оның химияны оқытудағы маңызы.

Әдебиет:

1. Химия. Әдістемелік нұсқау.

2. 8 - сынып, Алматы 2004

3. Бағдарламалар. «Химия», 8-9, 10-11 сынып. 9 - сынып, Алматы 2005

СӨЖ мазмұны:Жақсы сабақ қалай сипатталады?

Әдебиет:

А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004,

Х тарау, 125 -126 беттер, 173-175 беттер.

 

2 кредит сағат

№ 8 дәріс

Тақырыбы:Химияны оқыту әдістері. Сөздік әдістер.

Дәрістің мазмұны: Қазіргі педагогикалық және әдістемелік әдебиеттердегі «оқыту әдісі» ұғымы.Оқыту әдістерінің жіктелуі. Сөздік әдіс, оның түрлері, қойылатын талаптар. Әңгіме әдісі және оны химияны оқытуда пайдалану. Химияны оқытуда әңгіме құрылымының әр түрлі әдістемелік жақтары.

Әдебиет:

1. 1 Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, IV тарау, 38-44 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, VІІ тарау, 79-84 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, IV тарау, 39-46 беттер..

СОӨЖ мазмұны: Жылдық, күнтізбелік жоспар Химия пәнінен тақырыптық-күнтізбелік жоспар құру үлгісі.

Әдебиет: Бағдарлама, мектеп оқулықтары.

 

3 кредит сағат

Практикалық жұмыс № 4

Практикалық жұмыстың тақырыбы:Мұғалімнің оқу жоспарлары.Сабақ жоспары мен конспектісі.

Практикалық жұмыстың мазмұны:. Мұғалімнің күнделікті сабаққа дайындалуы. Күнделікті сабақ жоспары конспектісі.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 116-120 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004,

Х тарау, 127-130 беттер.

3.Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ тарау, 144 -148 беттер.

4. 8-9 сынып оқулығы. Бағдарламалар. Ы.Алтынсарин ат.Қаз.Білім академиясы. 2004.

ОЖСӨЖ мазмұны:Сабақты тақырыптық жоспарлау. Тақырыптық және сабақ жоспары.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 116-120 беттер.

2. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ тарау, 144 -148 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004, Х тарау, 127-130 беттер.

3. Химия. Әдістемелік нұсқау. 8 - сынып, Алматы 2004,9 - сынып, Алматы 2005

8-9 сынып оқулығы. Бағдарламалар. Ы.Алтынсарин ат.Қаз.Білім академиясы. 2004.

СӨЖ мазмұны:Сабақтың конспектісін құру

Әдебиет:

1. И.Нұғыманұлы, Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева. Химияны оқыту әдістемесі – Алматы. «Print-S» баспаханасы, 2005. - 353 б.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы. Білім баспасы, 2004. – 223 б.

3.Г.М.Чернобельская. Методика обучения химии в средней школе. М.:Владос, 2000.

5жұма

1 кредит сағат

№ 9 дәріс

Тақырыбы:Химияны оқыту әдістері.Сөз көрнекілік әдістер.

Дәрістің мазмұны: Химияны оқытудағы көрнекілік. Көрнекілік түрлері және оларды жіктеу. Коллекциялар және оларды химияны оқытуда қолдану. Графикалық көрнекілікке қойылатын талаптар (кесте, сызбанұсқа, плакаттар, нобайлар). Кинофильм көрсету.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, IV тарау, 44-46 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы,2004,Х тарау, 110 -117 беттер.

3. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005, ІХ тарау, 134-136 беттер.

4. Химия мектепте журналы, 2003 ж, №2, 22-29 беттер.

СОӨЖ мазмұны:Көрсетілімділік эксперименті, оларға қойылатын талаптар.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ІХ тарау, 108-116 беттер.

2. 8- сынып оқулығы.

3. Қ. Әбсалықызы. т.б. «Химиядан өткізілетін сарамандық жұмыстар», Алматы, 1993, 20 -25 беттер.

СӨЖ мазмұны:Химияны оқытудағы көрнекілік.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, IV тарау, 44-46 беттер.

2 А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы, 2004,

Х тарау, 110 -117 беттер.

2 кредит сағат

№ 10 дәріс

Тақырыбы:Химияны оқыту әдістері. Сөз көрнекі – сарамандық әдістер.

Дәрістің мазмұны: Химиялық эксперимент –химияны оқытудың арнайы әдісі. Оқушылардың тәжірибелері және оларға қойылатын талаптар. Ойлау эксперименті және модельдеу.Химиядан мектептегі жаттығулар. Дидактикалық материалмен өз бетінше жұмыс жасау. Оқушылардың өз бетінше эксперименттік жұмыстары. Химияны оқытуда лабораториялық жұмыспен практикалық сабақтар және олардың негізгі типтері.

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, IV тарау, 46-48 беттер.

2. А.Мырзабайұлы. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. Алматы,


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.06 сек.)