АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 7. Әр түрлі жылдары қабылданған химиядан орта мектеп бағдарламасы, оқулықтары құрылымымен танысып

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1
 12. Тапсырма 1

Әр түрлі жылдары қабылданған химиядан орта мектеп бағдарламасы, оқулықтары құрылымымен танысып, ұқсастығы мен айырмашылығын анықтап, кестені толтыр.

Тапсырма 8 Басқа альтернативті оқулықтармен танысып, маңыздылығын анықта.

Әдістемелік нұсқау

Жоғарыдағы тапсырмаларға дайындалып, тапсырма бойынша қысқаша хабар даярла.

Әдебиет:

1.Жалпы білім беретін мектептің 5-9 сыныптарына арналған «Жаратылыстану» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары – Астана, 2013. – 104 б.

2.Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттағы10-11 сыныптарға арналған «Жаратылыстану» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары. – Астана, 2013. – 109 б.

3. 8 - сынып, Химия. Н.Нұрахметов, К.Сарманова, К.Жексембина. Алматы «Мектеп» 2012.

4. 9 - сынып,Химия. Н.Нурахметов, К.Джексембина Алматы «Мектеп»2013

9 - сынып,Химия. М.Усманова, Қ Сақариянова Алматы «Атамұра» 2013

5. 10-сынып.Химия. Н.Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная. Алматы «Мектеп» 2010

5.11-сынып.Химия. Ә.Темірболатова, Н.Нұрахметов Алматы «Мектеп» 2011

 

3-жұма

Практикалық сабақ № 3

Практикалық жұмыстың тақырыбы: Оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

Мақсаты: : Мектеп оқулықтары туралы әдістемелік мәліметтерді меңгере отырып, оқушыларды оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру әдістемесімен танысу.

Өткізу формасы: Студенттердің өздік жұмысы, әңгімелесу пікір – талас.

Тапсырма 1

Төмендегі сұрақтар көлемінде әңгімелесуге даярлан.

1. Мектеп сараманында химиядан қандай авторлардың оқулықтары және қандай уақыт аралығында қолданылды? Дәптерлеріне қысқаша мағлұмат жаз.2. Тұңғыш қазақ тілінде балама байқау оқулықтарын қашан, кімдер шығарды?

Олардың құрылымын мен мазмұны.

Тапсырма 2

1. Қазіргі кезде оқушылар қолданып жүрген төл оқулықтардың мазмұны мен құрылымы.

а) авторлары мен баспасына көңіл аудар, ойыңды қорытындыла.

ә) оқулықтардағы «Алға сөзді» оқып талда.

б) оқулықта қандай шартты белгілер бар?

в) Оқулық қандай тараулардан құралған?

г) Әр параграф, тақырып санында жаттығулар, тапсырмалар сұрақтар, берілген бе?

Олардың маңыздылығы.

Тапсырма 3

. Оқулыққа қойылатын талаптар.

а) мәтінге қойылатын талаптар.

ә) дидактикалық талаптар

б) безендіру ісіне қойлатын талаптар, (эстетикалық, полиграфиялық, гигиеналық)

Тапсырма 4Хабарлама даярла. Оқушыларды оқулықпен жұмыс істеуді ұйымдастыру әдістемесі

Әдістемелік нұсқау

Химия оқулықтары, «Химия мектепте», Білім, Образование журналдары бойынша жоғарыдағы тапсырмалар көлемінде әңгімелесуге даярлан.

Әдебиет: Мектеп оқулықтары.

4-жұма

Практикалық сабақ № 4

Тақырыбы: Мұғалімнің оқу жоспарлары.Сабақ жоспары мен конспектісі.

Мақсаты: Студенттерді жылдық,күнтізбелік, тақырыптық және күнделікті сабақ жоспарын құрастыру үлгісімен таныстыру.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)