АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 1. Тақырыптардың бағдарламадан орнын, 9-10 сынып бойынша сағат санын анықта

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. Айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Интерактивті тапсырмалар
 6. Тапсырма
 7. Тапсырма
 8. Тапсырма 1
 9. Тапсырма 1
 10. Тапсырма 1
 11. Тапсырма 1

Тақырыптардың бағдарламадан орнын, 9-10 сынып бойынша сағат санын анықта.

Тапсырма 2

Әр сыныпта берілетін білім көлемі, мазмұнымен таныс.

Тапсырма 3

Тақырыптардағы химиялық эксперимент. «Бейметалдар» тақырыбына эксперименттік есептер шығару.

Тапсырма 4

«Бейметалдар» тарауы брйынша білімді тексеретін, қорытындылайтын жаттығулар, есептер, тест тапсырмаларын даярлау.

Тапсырма 5

«Бейметалдар» тақырыбы бойынша бақылау жұмысының нұсқасын даярла.

Тапсырма 6

«Бейметалдар» тақырыбы бойынша сабақтардан үзінді өткізуге даярлан.(тақырыпты өзің танда).

Әдістемелік нұсқау:

Тақырып мазмұнымен танысып, тапсырмаларды орындап, әңгімелесуге даярлану. Жоғарыдағы тапсырмаларға дайындалып, зертханалық жұмысты орында. Өз творчестаңды, ойыңды қос. Тақырып бойынша сабақ өткізуге даярлан.

Әдебиет:

1. 10-11сынып бағдарламасы.

2. 9- сынып. Әдістемелік нұсқау. 34-91 беттер.

3. 10- сынып. Әдістемелік нұсқау.119- 177 беттер.

 

14жұма

Лабораториялық жұмыс №14

Тақырыбы: Металдардың жалпы қасиеттері.

Мақсаты: Мектеп сарамандылығында металдар тақырыбының орны және оқыту әдістемесімен танысу.

Тапсырма 1

Тақырыптардың бағдарламадан орнын, 9-10 сынып бойынша сағат санын анықта.

Тапсырма 2

Әр сыныпта берілетін білім көлемі, мазмұнымен таныс.

Тапсырма 3

Тақырыптағы сандық есепті шығару әдістемесі.

« Құрамындағы қоспа өнімінің массасын реакция теңдеуі бойынша есептеу»

«Ерітінділердегі және қоспалардағы әрекеттесуші заттардың біреуі артық алынғандағы реакция теңдеуі бойынша есептеулер

Тапсырма 4 Практикалық жұмыс №3 «Металдар» тақырыбы бойынша эксперименттік есептер шығару

Тапсырма 5 «Металдар» тақырыбы бойынша жазбаша бақылау жұмысын өткізу.

Тапсырма 6

«Металдар» тақырыбы бойынша өткізілетін сабақтардың өтілу ретін ойластырып, сабақтың жоспар конспектісін жаз.

Әдістемелік нұсқау:

Жоғарыдағы тапсырмаларға дайындал. Өз творчестаңды, ойыңды қос.

Әдебиет:

Әдебиет:

1. Нұғыманұлы И. Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, 1993, ХVIІ - тарау, 251-261 беттер.

 

1 5 жұма

Лабораториялық жұмыс №15

Тақырыбы: Органикалық қосылыстарды оқыту әдістемесі.

Мақсаты: Тақырыптың бағдарламадағы орны, мазмұнымен танысу.Органикалық қосылыстарды оқыту әдістемесін меңгеру.

Тапсырма 1

Мектеп оқулығы, бағдарлама бойынша тақырып мазмұнымен танысу.

Тапсырма 2

Көмірсутектенр, оттекті органикалық қосылыстар, азотты органикалыққосылыстар тақырыбында қандай жаңа ұғымдар беріледі? Кесте құрып жаз.

 

Тақырып Жаңа ұғымдар
   

 

Тапсырма 3

1. Органикалық заттардың құрылысы.

2. Изомерия және гомология ұғымдары.

3. Атомдардың өзара әсері ұғымдарын қалай қалай қалыптастыруға болады?

Тапсырма 4

Органикалық химия курсында шығарылатын есеп типтері. Мысал келтір.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)