АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тотожність. Макроскопічний та мікроскопічний аналіз

Читайте также:
  1. Метод аналітичних групувань і дисперсійний аналіз. Оцінювання щільності кореляційного зв’язку за даними аналітичного групування
  2. Мікроскопічний аналіз
  3. Система співзалежних індексів, факторний аналіз.
  4. Тотожність лікарської рослинної сировини. Макроскопічний та якісний аналіз.

80. При надходженні сировини на вітамінний завод виявлено, що вона вміщує округлі, зморшкуваті плоди оранжево-червоного кольору і кислувато-солодкого, злегка в’яжучого смаку, довжиною до 3 см, діаметром до 1,5 см. Усередині плодів міститься багато горішків, які за формою є дрібними, твердими, кутуватими, жовтого кольору. Горішки і внутрішня поверхня плодів густо устелені довгими, дуже жорсткими, щетинистими волосками. Був зроблений висновок, що сировина належить до

А. Плодів калини

В. Плодів обліпихи

С. Плодів смородини чорної

D. Плодів горобини

Е. Плодів шипшини

81. При проведенні товарознавчого аналізу сировини, виявлено, що вона складається з цілих суцвіть, які мають форму кошиків діаметром до 5 см, з квітконосами довжиною до 3 см, язичковими і трубчастими квітками, червонувато-жовтогарячого кольору, слабоароматного запаху, солонувато-гіркого смаку. Зроблений висновок, що сировина є квітами:

А. Глоду

В. Нагідків

С. Ромашки

D. Конвалі

Е. Липи

82. При проведенні товарознавчого аналізу лікарської рослинної сировини виявлено, що вона містить траву з плоскими плодами у формі трикутних серцеподібних стручечків з двома стулками, які за формою нагадують “торбу” або “балалайку”. Зроблений висновок, що досліджена сировина належить до:

А. Трави грициків

В. Трави мачка жовтого

С. Трави конвалії

D. Трави горицвіту весняного

Е. Плодів шипшини

83. За якими ознаками можна відрізнити плоди шипшини секції Cinnamomeae

А. Кольором

В. Кількістю насіннин

С. Смаком

D. За положенням чашолистків

Е. Розмірами

84. Представлена на аналіз лікарська рослинна сировина являє собою соковиті гіпантії овальної форми, червоного кольору, з залишками від чашолистиків у формі п’ятикутника. Насіння - дрібні тверді жовтуватого кольору горішки. Діагностувати таку лікарську рослинну сировину слід як плоди:

А. шипшини собачої

В. шипшини коричної

С. горобини

D. обліпихи

Е. глоду

85. При проведенні макроскопічного аналізу плодів шипшини було виявлено, що він є несправжнім і всередині містить справжні плоди — насіння. Як називається плід шипшини?

А. Горіхом

В. Бобом

С. Коробочкою

D. Цинародієм

Е. Стручком

86. При досліджені поверхневого препарату листка виявлено наявність кристалічних включень кальцію карбонату у формі цистолітів, друз кальцію оксалату, а також волосків жалких, ретортовидних та головчастих. Досліджуваним об’єктом є листок:А. кропиви дводомної

В. кропиви глухої (яснотки білої)

С. кропиви собачої

D. м’яти перцевої

Е. конвалії травневої

87. При мікроскопічному дослідженні препарату листка спостерігали звивистостінні епідермальні клітини, продиховий комплекс анізоцитного типу, опушення одноклітинними волосками зірчатої форми з бородавчатою поверхнею. Присутні прості одноклітинні гладкостінні волоски. Ознаки характерні для трави:

А. Деревію

В. Чистотілу

С. Материнки

D. Череди

Е. Грициків

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)