АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 8. САПОНІНИ

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 3. Б. РОЗДІЛИ ПСИХОЛОГІЇ
 4. Вибір роздільника обліку
 5. Вимоги до змісту та виконання курсової роботи (Розділ 1)
 6. Висновки до 3 розділу
 7. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)
 8. Вставка розриву сторінки або розділу
 9. Глава 16 САПОНІНИ
 10. Демультиплексор (роздільник) Demux
 11. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)
 12. Для військових психологів щодо підготовки особового складу підрозділів і частин до участі в бою і проведення психологічної реабілітації військовослужбовців із БПТ

277. Вiрна вiдповiдь D, тому що солодка гола містить дві рівнозначущих групи БАР: сапоніни та флавоноїди. Флавоноїдна фітосубстанція іде на виготовлення лікарських препаратів.

278. Вiрна вiдповiдь Е, тому що насіння каштану містить суміш тритерпенових сапонінів, відомою під загальною назвою есцин, які є похідними олеанану.

279. Вiрна вiдповiдь С, тому що поряд зі значною кількістю каротиноїдів (до 3%) квітки нагідок містять і три терпенові сапоніни – календулозиди А і В, які знижують концентрацію холестерину у крові.

280. Вiрна вiдповiдь В, тому що світло-жовтий колір очищеної сировини та волокнистий злам, а також дуже солодкий смак свідчать про те, що аналізована лікарська рослинна сировина – Radices Glycyrrhizae (Корені Солодки).

281. Вiрна вiдповiдь В, тому що сапоніни здатні зменшувати поверхневий натяг на границі розділу „вода-повітря” і тим самим утворювати піну.

282. Вiрна вiдповiдь В, тому що, як зазначено у поясненні до питання 281, сапоніни здатні утворювати піну і тому, як слідство, їх рівень можна визначити по пінному числу (це найменша концентрація настою, що утворює стійку піну, яка не зникає протягом 1 хвилини).

283. Вiрна вiдповiдь Е, тому що лише сапонінам притаманна гемолітична активність, яка ґрунтується на здатності розчиняти ліпоїдну частину оболонки еритроцитів, перетворювати її з напівпроникної в проникну. Внаслідок цього гемоглобін переходить у плазму крові, яка стає яскраво-червоною та прозорою.

287. Вiрна вiдповiдь А, тому що аралія (Aralia) також як і женьшень містить сапоніни та виявляє адаптогенні властивості.

289. Вiрна вiдповiдь Е, тому що синюха блакитна (Polemonium coeruleum) вміщує сапоніни, які через непошкоджену шкіру всмоктуються дуже повільно, що може призвести до її запалення або нагноєння та подразнення слизової оболонки, тому при роботі з синюхою треба дотримуватися заходів безпеки.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)