АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стандартизація сировини. Кількісне визначення біологічно активних речовин

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 3. АНАЛІЗ ЛР ТА ЛРС, ЩО МІСТЯТЬ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
 4. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ХАРЧОВІ ДОБАВКИ З ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
 5. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ(ХІМІЧНІ) СКЛАДОВІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
 6. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 7. Визначення
 8. Визначення абразивності порід
 9. Визначення базових умов для задоволення потреб покупців
 10. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 11. Визначення ваги бурового снаряду.
 12. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості

178. Трава звіробою звичайного надходить до аптечної мережі і переробляється для отримання антибактеріальних засобів. Доброякісність цієї рослинної сировини визначають за вмістом суми флавоноїдів, що визначаються за допомогою:

А. хроматографічного методу

В. спектрофоториметричного методу

С. методу кислотно-основного титрування

D. хроматографічного методу

Е. методу перегонки з водяною парою

179. Кількісний аналіз вмісту флавоноїдів у траві звіробою проводять спектрофотометричним методом. Яка реакція лежить в основі цього методу?

А. Реакція з реактивом Мюллера

В. Реакція з розчином хлориду алюмінію

С. Реакція з реактивом Драгендорфа

D. Реакція з реактивом Трім-Хіла

Е. Реакція ванілін-сульфатним реактивом

180. Визначення кількісного вмісту флаваноїдів в лікарській рослинній сировині– плодах глоду за нормативно-технічною документацією проводять методом:

А. Гравіметричний метод

В. Газо-рідинна хроматографія

С. Спектрофотометричний метод

D. Йодометричний метод

Е. Перманганатометричний метод

181. На завод поступила партія сировини-Radix Ononidis, яка використовується для виготовлення настоянки. Кількісну стандартизацію цієї сировини проводять в перерахунку на:

А. рутин

В. кварцетин

С. гіперозид

D. ононін

Е. Алізарин

182. Квітки волошки (Flores Cyani) використовують як сечогінний засіб. Кількісну оцінку цієї рослинної сировини проводять в перерахунку на:

А. діосуін

В. галову кислоту

С. ціанін

D. ононін

Е. ланатозид

183. На завод поступила партія сировини – трава звіробою, яка використовується для виробництва антимікробних, противозапальних препаратів. Якісний та кількісний аналіз цієї лікарської рослинної сировини проводять за вмістом:

А.Флаваноїдів

В. Дубильних речовин

С. Кумаринів

D. Фенологлікозидів

Е. Ефірних олій

184. Квіти піжми використовують як протиглистний та жовчогінний засіб. Кількісний аналіз цієї сировини проводять в перерахунку на:

А. Фенологлікозиди

В. Алізарин

С. Флаваноїди

D. Кумарини

Е. Дубильні речовини

185. З квітів і плодів глоду отримують настій та рідкий екстракт, які використовують як кардіотонічний засіб. Спектрофотометричним методом визначають у сировині глоду наступні діючі речовини:А. атропін

В. кардіоглікозиди

С. флаваноіди

D. папаверин

Е. цитизин

186. До аптечного складу поступила партія лікарської рослинної сировини трави сухоцвіту багнового. За яким показником у відповідності з вимогами Фармакопеї проводять аналіз на вміст діючих речовин:

А. Сапонінів

В. Антраценпохідних

С. Кумаринів

D. Ефірної олії

Е. Флаваноїдів

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)