АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 3. Визначення абразивності порід
 4. Визначення базових умов для задоволення потреб покупців
 5. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 6. Визначення ваги бурового снаряду.
 7. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 8. Визначення виробничого циклу складного процесу
 9. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ
 10. Визначення вмісту механічних домішок у моторному маслі
 11. Визначення ВООЗ

А. Організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

 

Б. Середній показник біржової активності, що узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за визначений період.

 

В. Ринок, на якому здійснюються операції з випущеними в обіг цінними паперами.

 

Г. Ринок, на якому корпорації залучають капітал шляхом розміщення цінних паперів.

 

Д. Юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог „Положення про інвестиційні фонди й інвестиційні компанії”.

 

Є. Цінні папери, згруповані для обліку за їхніми типом і призначенням.

 

Ж. Право купівлі або продажу цінних паперів за фіксованою ціною протягом встановленого терміну.

 

З. Частина прибутку акціонерного товариства, що розподіляється щорічно між акціонерами після сплати податків, відрахувань на розширення виробництва, поповнення резервного фонду та інших невідкладних відрахувань.

 

І. Визначення ринкового курсу цінного папера.

К. Цінний папір, що засвідчує участь у статутному капіталі акціонерного товариства.

Розв`яжіть наступні задачі

Задача 1.

Визначте номінальну ціну акцій, випущених акціонерним товариством „Промінь”, якщо статутний капітал складає 200 млн грн, а кількість випущених акцій - 1 млн штук.

 

Задача 2.

Акція номіналом 1500 грн придбана за курсом 150, і за нею виплачується дивіденд 30% річних. Визначте поточну прибутковість інвестованих коштів.

Задача 3.

Визначте курс акції, яка реалізована за ціною 1250 грн з номінальною вартістю 750 грн.

Задача 4.

Акціонерним товариством зареєстровано 10 тис. звичайних акцій, з яких 9 тис. було продано акціонерам. Через декілька місяців товариство викупило в інвесторів 1500 акцій. По закінченні звітного періоду зборами акціонерів прийняте рішення про розподіл у якості дивідендів 1700 тис грн прибутку. Визначте дивіденд на одну акцію.

Задача 5.

Статутний капітал акціонерного товариства „Вимпел” у розмірі 20 млн грн розподілений на 900 звичайних і 100 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями складає 20%. Обсяг прибутку до розподілу між акціонерами складає 1,5 млн грн. Визначте суму дивідендів, яку одержали власники звичайних і привілейованих акцій. 

Задача 6.

Курсова ціна акції, розміщеної за номіналом 12 тис грн у перший рік після емісії склала 24 тис грн. Визначте додаткову прибутковість цінного папера.

Задача 7.

Акція придбана за номіналом, який дорівнює 1000 грн при 40% річних, курсова ціна через рік після емісії – 3000 грн. Визначте сукупну прибутковість цінного папера.

Задача 8.

Прибуток акціонерного товариства, який направляється на виплату дивідендів, складає 7200 тис. грн. Загальна сума акцій – 6200 тис. грн., у тому числі привілейованих акцій – 1400 тис. грн. з фіксованим розміром дивіденду 25% до їх номінальної вартості. Розрахуйте розмір дивіденду за звичайними акціями.

Задача 9.

Номінальна ціна привілейованої акції – 350 грн., яка дає щорічно дивіденд 20%, а рівень позичкового процента дорівнює 18%. Знайти середній курс акції.

Задача 10.

Інвестор придбав за номіналом нову десятипроцентну облігацію вартістю 5500 грн. при рівні позичкового процента 10%. На момент перепродажу облігації рівень позичкового процента піднявся до 13%. Знайти курс облігації на момент перепродажу за умови, що до її погашення залишилося 2 роки. Знайти загальний дохід другого покупця, коли настане строк погашення облігації.

Задача 11.

Інвестор придбав за номіналом нову п’ятипроцентну облігацію вартістю 1000 грн. при рівні позичкового процента 5%. На момент перепродажу облігації рівень позичкового процента піднявся до 10%. Знайти курс облігації на момент перепродажу за умови, що до її погашення залишилося 3 роки. Знайти загальний дохід другого покупця, коли настане строк погашення облігації.

Задача 12.

Інвестор придбав за номіналом нову десятипроцентну облігацію вартістю 5000 грн. при рівні позичкового процента 10%. На момент перепродажу облігації рівень позичкового процента знизився до 7%. Знайти курс облігації на момент перепродажу за умови, що до її погашення залишилося 2 роки. Знайти загальний дохід другого покупця, коли настане строк погашення облігації.

‡агрузка...

Задача 13.

Вклад у 35 тис. грн. покладений на депозитний рахунок у банку на 4 роки під 25% річних (за умови нарахування складних відсотків). Банк нараховує відсотки поквартально. Визначити: 1) майбутню вартість вкладу; 2) річну ефективну ставку складних відсотків; 3) вартість вкладу в кінці кожного року.

Задача 14.

Вклад у 85 тис. грн. покладений на депозитний рахунок у банку на 2 роки під 20% річних (за умови нарахування складних відсотків). Банк нараховує відсотки помісячно. Визначити: 1) майбутню вартість вклада; 2) річну ефективну ставку складних відсотків; 3) вартість вкладу в кінці кожного року.

Задача 15.

Вклад у 150 тис. грн. покладений на депозитний рахунок у банку на 5 років під 22% річних (за умови нарахування складних відсотків). Банк нараховує відсотки один раз на пів-року. Визначити: 1) майбутню вартість вклада; 2) річну ефективну ставку складних відсотків; 3) вартість вклада в кінці кожного року.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.035 сек.)