АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

На фінансовому ринку

Читайте также:
 1. Аналіз основних показників світового ринку нафти
 2. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 3. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 4. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 5. Визначення межі ринку товару і конкурентної позиції виробника
 6. Господарський механізм 8. Структура ринку
 7. Графічна модель грошового ринку. рівновага на грошовому ринку та процент
 8. Грошова маса і її вимірювання. Механізм здійснення монетарної політики: регулювання обігової ставки, банківських резервів, операції на відкритому ринку.
 9. Грошовий мультиплікатор та принципи його дії. Рівновага грошового ринку
 10. Держава як суб’єкт ринкового господарства.недоліки ринку .
 11. Дуктів праці на ринку на товар.
 12. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції

Третю групу суб’єктів фінансово ринку складають суб’єкти, що виконують допоміжні функції (функції об­слуговування основних учасників або окремих операцій на фінансовому ринку тощо), їх ще називають професійними учасниками фінансового ринку.

Вони виконують допоміжні, обслуговуючі за своїм характером, функції, на відміну від фінансових інституційних посередників.

До останніх належать торговці цінними паперами та іншими інструментами фінансового ринку, андеррайтери; посередники в торговельних угодах (брокери та дилери); депозитарії, зберігачі та реєстратори цінних паперів; розрахунково-клірингові установи інформаційно-аналітичні інститути, інформа- ційно-консультаційні центри; саморегулівні організації ринку фінансових послуг (СРО) та ін.

Діяльність торговців цінними паперами передбачає поставку цінних паперів за належну оплату новому власнику і здійснюється на підставі дого­ворів - доручень чи комісії за рахунок клієнтів (брокерська діяль­ність) або від свого імені та за власний рахунок з метою перепро­дажу третім особам (дилерська діяльність).

Депозитарії – суб’єкти, які спеціалізу­ються, головним чином, на виконанні депозитарних функцій (зберігання цінних паперів, облік прав власності на цінні папери, облік руху цінних паперів). В Україні функції депозитарію можуть виконувати лише юридичні особи. Найчастіше це комерційні банки, торговці цінними паперами (ди­лери та брокери).

Зберігачі – це суб’єкти (юридичні особи), які мають дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з цінними паперами.

З метою створення централізованої депозитарної системи та бездокументарної системи обігу цінних паперів в Україні Законом України «Про Національну депозитарну систему та особ­ливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (від 10.12.97) було передбачено створення Національної депозитарної системи.

Структура Національ­ної депозитарної системи України включає два рівні:

верхній рівень – це Націо­нальний депозитарій України і депозитарії, які ведуть рахунки зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

нижній рівень – це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів.Реєстратори – суб’єкти ринку, які мають одержаний у встановленому порядку до­звіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Реєстр власників – це список власників та номінальних утримувачів імен­них цінних паперів, складений на певну дату. Ведення реєстру перед­бачає облік та зберігання протягом певного терміну інформації про власників іменних цінних паперів, а також про операції, унаслідок яких виникає необхідність внесення змін до реєстру. Зміни до реєстру вносяться на підставі документів, згідно з якими переходить право власності на відповідні іменні цінні папери.

Розрахунково-клірингові установи – інститути, які спеціалізуються на виконанні таких функцій, як здійснення розрахунків, включаючи проведення взаємозаліку за угодами купівлі-продажу цінних паперів; проведення перевірки наявності на рахунках учасників грошових коштів та цінних паперів; видача виписок з грошових рахунків клієнтів установи; повідомлення інформації інститутам, які ведуть книги реєстрації іменних цінних паперів. Як правило, цю діяльність виконують спеціальні клірингові підрозділи фондових бірж, а на позабіржовому ринку – спеціалізовані клірингово-розрахункові установи.

Інформаційно-аналітичні інститути, інформаційно-консультаційні центри – інститути, які спеціалізуються на наданні послуг своїм клієнтам з опрацювання та поширення ринкової інформації про суб’єктів та інструменти фінансового ринку, цінні папери, фондові індекси, поточні курси тощо, а також на складанні аналітичних оглядів подій та тенденцій на рин­ку фінансових послуг. Інформаційно-аналітичні інститути видають різноманітні огляди, аналітичні записки, публікують статистичні дані про курси валют, цінних паперів, складають фондові індекси та рейтинги та ін.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)