АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відносин. Фінансовий ринок – це підсистема фінансових відносин, що має свою структуру та визначені функції

Читайте также:
 1. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 2. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 3. Адміністративно-правових відносин.
 4. Бюджетне право у системі фінансового права України. Особливості бюджетних правовідносин.
 5. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 6. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
 7. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 8. Види правовідносин
 9. Види фінансових правовідносин
 10. Види фінансових правовідносин.
 11. Видова структура міжнародних відносин
 12. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей.

 

Фінансовий ринок – це підсистема фінансових відносин, що має свою структуру та визначені функції.

Функції фінансового ринку:

1) обслуговування товарного обігу за допомогою кредиту;

2) акумуляція грошових заощаджень та нагромаджень населення, підприємств, держави;

3) трансформація акумульованих грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітал;

4) реалізація вартості, втіленої у фінансових активах, та ор­ганізація процесу доведення фінансових активів до споживачів (покупців, вкладників);

5) перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із метою їх ефективнішого використання;

6) вплив на грошовий обіг та прискорення концентрації та централізації капіталу, обороту капіта­лу, що сприяє активізації економічних процесів;

7) формування ринкових цін на окремі види фінансових ак­тивів;

8) страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та комерційних ризиків;

9) кредитування уряду, місцевих органів самоврядування шляхом розміщення урядових та муніципальних цінних паперів;

10) обслуговування населення в процесі кредитування споживчих видатків.

Економічна роль фінансового ринку полягає в його здатності об’єднати дрібні, розрізнені грошові кошти в інтересах усього суспільного нагромадження. Це дозволяє активно впливати на концентрацію та централізацію виробництва та капіталу, забезпечити рух фінансових потоків, перелив вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції.

Держава пов’язана з фінансовим ринком через економічні відносини, які виникають між державою та іншими суб’єктами ринку з приводу створення, розподілу, перерозподілу та використання вартості ВВП та національного доходу країни. При цьому утворюються централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів. Через державні позики на фінансовому ринку шляхом емісії та розміщення державних цінних паперів держава має змогу фінансувати дефіцит державного бюджету.

Систему взаємозв’язків на фінансовому ринку між різними економічними суб’єктами (державою, юридичними та фізичними особами) представлено на рис.3.

 

 
 
Ринок продуктів


Витрати на національний Витрати на споживання

продукт

ДержавніДержава
закупівлі

 

 
 


 

 

Фірми
Інвестиції Державні позики Заощадження

Домашні господарства

       
   


Нагромадження Споживчий кредит

 

 

 
 

 


Плата за ресурси Національний дохід

(заробітна платня)

 

Рисунок 3.Система взаємозв’язків між суб’єктами фінансовому ринку

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)