АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теми рефератів

Читайте также:
 1. Література до рефератів
 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТІВ
 3. Перелік тем рефератів, есе та загальні вимоги щодо їх написання
 4. Пропонуються наступні теми монорефератів.
 5. Творчих робіт та рефератів
 6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
 7. Тематика рефератів
 8. Тематика рефератів
 9. ТЕМАТИКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ
 10. Теми рефератів
 11. Теми рефератів
 12. Теми рефератів

1. Правове регулювання фінансового ринку в Україні.

2. Структура фінансового ринку та його суб’єкти.

3. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа.

4. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення фінансового ринку .

2. Розкрийте економічну сутність та роль фінансового ринку.

3. Які функції виконує фінансовий ринок?

4. Надайте характеристику структури фінансового ринку.

5. Надайте визначення та класифікацію суб’єктів та об’єктів фінансового ринку.

6. Що являє собою ринок грошей?

7. Що входить до ринку капіталів?

8. У чому полягає значення фінансових посередників на фінансовому ринку? Надайте їх класифікацію.

9. Охарактеризуйте роль держави та державного регулювання на фінансовому ринку.

10. Надайте класифікацію та характеристику основних інструментів фінансового ринку.

11. Яка основна роль емітентів та інвесторів на фінансовому ринку7

12. Як функціонує кредитний ринок?

13. Як функціонує ринок цінних паперів?

14. У чому полягає структуризація фінансового ринку і за якими критеріями?

15. Які інститути входять до складу інфраструктури фінансового ринку? Охарактеризуйте їх діяльність.

16. Які цінні папери обертаються на фондовому ринку? Дайте їх класифікацію та характеристику.

 

 

Завдання для контролю знань

Дайте відповіді на запитання тестів

 

1. Фінансовий ринок - це:

1) специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

2) ринок, який складається з ринку цінних паперів та ринку позичкових капіталів;

3) сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позичковий капітал через фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції.

 

2. Фінансовий ринок – це механізм:

1) утворення капіталу;

2) використання капіталу;

3) перерозподілу капіталу;

4) акумуляції капіталу.

 

3. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяється на:

1) ринок грошей та ринок капіталів;

2) фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів;

3) обліковий та міжбанківський ринок;

4) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок;5) ринок банківських кредитів та депозитів.

 

4. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяється на:

1) ринок грошей та ринок капіталів;

2) обліковий та міжбанківський ринок;

3) кредитний ринок та фондовий ринок;

4) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок.

 

5. Ринок капіталів включає:

1) фондовий та валютний ринок;

2) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів та депозитів;

3) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

4) ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських кредитів;

6. Грошовий ринок включає:

1) фондовий та валютний ринок;

2) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

3) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

4) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів.

 

7. Ринок цінних паперів включає:

1) ринок грошей та ринок капіталів;

2) первинний ринок та вторинний ринок цінних паперів;

3) біржовий та «вуличний» ринок;

4) обліковий, міжбанківський та валютний ринок;

 

8. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу – це:

1) фінансові посередники;

2) емітенти;

3) індивідуальні інвестори;

4) портфельні інвестори;

5) стратегічні інвестори;

6) інституціональні інвестори.

 

9. Кредитори та позичальники – це суб’єкти:

1) страхового ринку;

2) ринку позичкових капіталів;

3) ринку цінних паперів;

4) ринку нерухомості.

10. Об’єктами фінансового ринку є:

1) фінансово-кредитні інститути;

2) інститути інфраструктури фінансового ринку;

3) держава, господарчі суб’єкти та домашні господарства;

4) інструменти фінансового ринку;

5) продавці та покупці фінансових активів.

 

11. Емітенти – це:

1) суб’єкти, що залучають фінансові ресурси;

2) суб’єкти, що вкладають грошові кошти у фінансові інструменти;

3) суб’єкти, що перерозподіляють фінансові ресурси.

‡агрузка...

4) суб’єкти, що реалізують різні види страхових послуг.

12. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством – це:

1) фінансові посередники;

2) емітенти;

3) індивідуальні інвестори;

4) портфельні інвестори;

5) стратегічні інвестори;

6) інституціональні інвестори.

 

13. До боргових фінансових інструментів відносяться:

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки;

4) первинні фінансові інструменти та деривативи.

14. За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти поділяються на наступні види:

1) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти страхового ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти ринку золота та нерухомості;

2) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти;

3) боргові та дольові;

4) первинні та вторинні;

5) з фіксованим та невизначеним доходом.

 

15. Деривативи в основному використовуються:

1) для отримання дивідендів;

2) для отримання процентів;

3) для засвідчення права власності на депозит в банку;

4) для хеджування цінового ризику;

5) для обслуговування операцій на ринку позичкових капіталів

16. Фінансові інститути на фінансовому ринку – це:

1) емітенти;

2) інвестори;

3) посередники;

4) споживачі;

5) зберігачі.

 

17. Обліковий та міжбанківський ринок – це частини:

1) ринку грошей;

2) ринку капіталів;

3) валютного ринку;

4) фондового ринку.

 

18. До дольових фінансових інструментів відносяться:

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки;

4) первинні фінансові інструменти та деривативи.

5) акції, паї, інвестиційні сертифікати.

 

19. Ринок цінних паперів – це частина:

1) ринку грошей;

2) ринку капіталів;

3) валютного ринку;

4) ринку банківських кредитів.

20. Спеціалізовані небанківські установи – це:

1) НБУ, спеціалізовані комерційні банки, пенсійні фонди;

2) інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, кредитні спілки;

3) страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, іпотечні та ощадні банки;

4) кредитні спілки, фінансові фонди, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди.

 

21. Валютний ринок – це частина:

1) ринку грошей;

2) ринку капіталів;

3) ринку банківських кредитів;

4) фондового ринку;

5) облікового та міжбанківського ринку.

 

22. До вторинних фінансових інструментів відносяться:

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки, деривативи;

4) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варанти.

5) акції, паї, інвестиційні сертифікати, ф’ючерсні та форвардні угоди.

23. Яка з організаційних структур є ключовою на фінансовому ринку?

1) лізингові компанії;

2) пенсійні фонди;

3) страхові компанії;

4) фондові біржі.

 

24. Вторинний ринок цінних паперів - це:

1) продаж і купівля цінних паперів, які щойно випущені;

2) купівля і продаж раніше випущених цінних паперів;

3) мобілізація цінних паперів;

4) немає правильної відповіді.

 

25. Емітентом називається юридична особа, яка:

1) купує цінні папери;

2) випускає цінні папери;

3) продає цінні папери;

4) немає правильної відповіді.

 

26. Відповідно до чинного законодавства України банківська система складається з рівнів:

1) одного;

2) двох;

3) трьох;

4) чотирьох.

 

27. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням?

1) облігація;

2) казначейське зобов’язання держави;

3) акція;

4) вексель.

 

28. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку?

1) іменні;

2) прості;

3) привілейовані;

4) на пред’явника .

 

29. Кого з перелічених осіб можна вважати співвласником компанії?

1) власників простих акцій;

2) власників привілейованих акцій;

3) власників облігацій.

 

30. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є :

1) Міністерство фінансів України;

2) Національний банк України;

3) Фонд державного майна;

4) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)