АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТІВ

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. Аналітичні реакції та вимоги до них
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 6. Бюджетна система України: основні характеристики
 7. Вентиляція. Вимоги до вентиляції.
 8. Види електропроводок і вимоги до них
 9. Вимоги до бланків документів
 10. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 11. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
 12. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ

Реферати необхідно оформляти відповідно до державного стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Назва реферату повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження (навіть суто теоретичного), його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання…», «Дослідження деяких шляхів…», «Деякі питання…», «Матеріали до вивчення…», «До питання…» тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

При написанні реферату студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Обов’язковою вимогою є посилання на 4-5(10) джерел, виданих за останні три роки.Реферат подають у вигляді спеціально оформленого рукопису в палітурці.

Реферат повинен містити:титульний аркуш; зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

Титульний аркуш реферату повинен містити найменування вищого навчального закладу, кафедри, де виконана робота; найменування роботи (тема реферату); прізвище, ім’я, по батькові автора (курс, група) та керівника (або консультанта) з дисципліни (в даному випадку – загальна екологія), місто, рік.

Зміст реферату подають на початку реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів (за необхідності), загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності) використовують, якщо в рефераті вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення та ін.Вступ розкриває стан наукової проблеми (завдання), її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження (критичного огляду літературних джерел); здебільшого акцентують увагу на актуальності теми реферату. Бажано, щоб у вступі були мета, завдання роботи, визначений об’єкт та предмет аналізу.

Основна частина реферату складається із розділів та підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного з розділів може передувати передмова. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових та практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором роботи.

Висновки містять найважливіші наукові і практичні результати, одержані протягом підготовки реферату, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки та практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового і практичного використання здобутих результатів. Автор реферату повинен також указати на ту частину змісту реферату, яка є його особистим доробком.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна отримати з таких міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись» та ін.

‡агрузка...

Додатки. Для повноти сприйняття роботи до додатків за необхідності доцільно вносити допоміжний матеріал: допоміжні ілюстрації, математичні доведення, формули, таблиці допоміжних цифрових даних та ін.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)