АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Етика рецензування

Читайте также:
 1. C. Термін подачі та рецензування курсових робіт
 2. Акмеизм как литературная школа. Основные этапы. Эстетика, философские источники. Манифесты.
 3. Античная эстетика (VI в. до н.э. – VI в. н.э.)
 4. Арифметика алгебры
 5. Арифметика рядов Фибоначчи
 6. Арифметика.
 7. Билет 41. Синергетика и её проблемное поле. Диалектика и синергетика.
 8. Биоритмы, их природа, возможности влияния на фармакологический эффект. Хронестезия и хронокинетика.
 9. Вопрос 38Электроэнергетика: состав, современное состояние, концепция энергетической политики России.
 10. Высшая арифметика
 11. Генетика бактерий
 12. Генетика вирусов

Рецензію можна порівняти із дзеркалом, де знаходять відображення взаємозв’язки між рецензентом, автором, аудиторією. Дійсно, якщо рецензент напише досить негативну рецензію, але при цьому не обґрунтує доказів та не продемонструє доброзичливого відношення до автора, це може відбити бажання займатися лекційною роботою. З іншої точки зору, рецензія, яка не висвітлює слабких сторін (за суб’єктивними обставинами), здатна завдати більше шкоди (наприклад, погана лекція ніколи не буде мати необхідного ефекту).

Рецензент провів кропітку роботу з аналізу реферату (лекції), вніс певні рекомендації з приводу покращення роботи. Та все ж таки, якщо б рецензію, зберігаючи суттєві зауваження, було б написано коректно та поважно, вона безперечно була б дуже корисною для автора.


ЕЛЕМЕНТИ НЕОЕКОЛОГІЇ

У зв’язку з появою останнім часом нових напрямків екологічної діяльності та, відповідно, нових термінів і понять, доцільно визначити найголовніші з них, які не увійшли до відомих надрукованих екологічних довідників (М. Реймерса, К. Ситника та ін.).

Алармізм – акцентування громадської думки на негативних і катастрофічних актуальних і потенційних наслідках науково-технічного прогресу. Може спричинити стресові ситуації та психічні захворювання.

Екологічний аудит – інструмент управління, за допомогою якого проводиться оцінка відповідності управлінської системи того чи іншого виробництва до екологічних цілей та вимог. Які вимоги???? Збереження балансу природного та додатково антропогенного. Основна мета(?) – перевірка екологічної безпеки на виробництві, відповідність дій екологічним нормативам та законодавству.

Екологічний бізнес – будь-яка комерційна діяльність, що поліпшує екологічні умови, сприяє охороні навколишнього середовища, екологізації виробництва. Як правило становить більшу частку валового національного продукту держави.

Екологічний бізнес включає:

· виробництво контрольно-вимірювальної апаратури, очисних пристроїв і споруд;

· виробництво екологічно чистих харчових продуктів і промислових товарів,

· розроблення і виробництво екологічних технологій і техніки;

· використання вторинних ресурсів;

· відновлення природних ресурсів;

· екологізацію побуту, туризму тощо….Гармонізація відносин суспільства і природи – сукупність антропогенних заходів, спрямованих на зменшення техногенного тиску на довкілля, збереження біосфери й відтворення екосистем.

Господарська ємність біосфери – гранично допустимий антропогенний вплив на біосферу, перевищення якого веде до збурення її стану, з часом – до незворотних де градаційних процесів. Це, насамперед, - граничний потік енергії, який людство має право споживати, використовуючи всі відомі джерела енергії, який становить близько 1% загального потоку енергії в біосфері. Його перевищення людиною призводить до деформації біохімічних колообігів, скорочення біорізноманіття, глобальних порушень навколишнього середовища.

Детеріорація – процес, протилежний меліорації, - погіршення, псування землі або інших природних ресурсів, об’єктів (розвиток пустель, солонців, "місячні пейзажі"…).

Екологічна ліцензія – документований дозвіл, який видається спеціалізованими державними органами природокористувачеві, де зазначено види, обсяги, ліміти господарської діяльності щодо використання природних ресурсів, а також екологічні вимоги до їх використання з вказанням наслідків невиконання цих вимог. Екологічна ліцензія видається також як дозвіл на викиди або скиди конкретного забруднювача на конкретний проміжок часу. Торгівля квотами на забруднення – це найгнучкіший з усіх відомих заходів економічного регулювання якості природного середовища.

Екологічний лізинг1) підприємницька діяльність, пов’язана з довгостроковою орендою на конкретних контрактних фінансових умовах на певний період екологічного устаткування, вимірювальної екомоніторингової апаратури, ГІС-технологій (глоб. інформ. системи), банків екологічних даних тощо з поступовою поетапною виплатою повної вартості орендованих екологічних послуг. Дає змогу більш оперативно та ефективно організовувати природоохоронні заходи. 2) спосіб підвищення екологічних інвестицій – довгострокова оренда екологічного устаткування (оборудования, оснащения), обладнання тощо на спеціальних взаємовигідних умовах, особливо – при проведенні екологічної модернізації, технічного переозброєння, екологізації виробництв

‡агрузка...

Екологічний менеджмент – підсистема загально системи управління в будь-якій галузі виробництва, яка гармонізує діяльність і розвиток кожного підприємства та всієї галузі в довкіллі і в екологічному правовому полі. Екологічний менеджмент забезпечує екологізацію загальних функцій управління, планомірну діяльність з охорони природи і забезпечення екологічної безпеки.

Система екологічного менеджменту – організаційна і функціональна (?) структури, які забезпечують реалізацію екологічної політики підприємства; вона охоплює

діяльність з планування, обов’язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси

для формування, здійснення, аналізу та вдосконалення екологічної політики.

Екологічна політика – система концепцій, принципів, підходів, заходів, що визначає вплив суспільства на навколишнє природне середовище, тактику й стратегію екологічно збалансованого розвитку.

Екологічний паспорт – обов’язків комплексний екологічний документ, на основі якого визначається вплив об’єкта людської діяльності на довкілля з метою контролю й мінімізації цього впливу. У паспорті містяться загальні дані щодо об’єкту діяльності та спеціальні (специфічні) відомості. Наведені дані повинні бути цілком вичерпними та не повинні викликати додаткового значення.

Екологічна експертиза…. (нормування, аналіз, оцінка, моніторинг, критерії, причинно-наслідкові зв’язки, судові стправи….)

Екологічна паспортизація – функція державного обліку об’єктів людської діяльності з метою їх класифікації та інвентаризації за особливостями впливу на довкілля (типами й обсягами забруднень) для розроблення планів і програм екологізації та еколого-безпечного розвитку.

Ліцензування природокористування – системи державних дозволів та використання природних ресурсів, які оплачуються користувачами.

Пасіонарність – нездоланне прагнення людей до діяльності. (за Л. Гумільовим).

Принцип збалансованого природокористування – розміщення і розвиток матеріального виробництва на певній території має здійснюватися відповідно до її екологічної витривалості до техногенних навантажень.

Природно-ресурсний потенціал – здатність певної території без відчутної для себе втрати "віддавати" певний обсяг природних ресурсів для народного господарства.

Рекреаційне навантаження – ступінь впливу відпочиваючих людей на рекреаційні об’єкти (лісові, водні, гірські та інші зони відпочинку, турбази тощо)…

Екологічна мережа – єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об’єкти природно-заповідного фонду, курортно-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об’єкти інших типів, що визначаються законодавством України і є часткою структурних територіальних елементів, природних регіонів, природних ядер, коридорів, буферних зон.

Екологічно чистий продукт – продукт найвищої споживчої якості і конкурентноспроможності, що відповідає чинним екологічним стандартам і є сертифікованим з наданням відповідної екологічної відзнаки маркування.

Екологічний прибуток – збалансована на користь людини й природи вигода, одержана за рахунок зменшення шкідливого впливу людини на довкілля, підвищення ефективності природокористування і зменшення екологічних витрат. Це також прибуток від продажу екологічно чистої продукції, надання екологічних консультаційних послуг, виконання екологічних робіт.

Екологічна катастрофа – широкомасштабна зміна екологічної та економічної ситуації, яка призводить до повної деградації екосистем, загибелі значної кількості живих істот, тривалої зміни характеру захворювань і надзвичайних соціально-економічних потрясінь.

Екоцид – значне пригнічення і загибель екосистем, різних організмів, зокрема й людей, під впливом різних або довготривалих змін одного чи комплексу екологічних чинників.

Екологічний імператив – звернена до людства вимога (подібна до закону моральної категорії) обмежити і зупинити згубне для природи господарювання і в своїй діяльності спів вимірювати антропогенний тиск на довкілля з екологічною витривалістю біосфери. Це дотримання всіх екологічних правил і вимог, обмежень і заборон, чинних і таких, що можуть виникнути в майбутньому, насамперед збалансованість виробництва з природою, співіснування техносфери і біосфери згідно з концепцією збереження та відтворення останньої.

Сталий розвиток – усталений, еколого-економічно збалансований, екологічно безперервно підтримуваний розвиток об’єктів екологічного вивчення.

Визначень багато…

1) шлях максимізації довготривалих вигод для людства;

2) економічне зростання і розвиток, які доповнюють одне одного і не антагоністичні навколишньому середовищу й суспільству;

3) такий економічний розвиток, який не підриває природну базу для майбутніх поколінь і зростає в розрахунку на душу населення;

4) процес гармонізації людства і навколишнього середовища…


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)