АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Експеримент

Читайте также:
 1. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 2. Дайте поняття квазіексперименту та його типів.
 3. Економічні експерименти радянської влади – економіка соціалізму в Росії і Україні (1918-1991 рр.)
 4. Експеримент
 5. Експериментальна педагогіка. Педологія
 6. Експериментальна установка
 7. Експериментальна установка
 8. Експериментальна частина
 9. Експериментальна частина
 10. Експериментальне вивчення асоціацій і пам'яті
 11. Експериментальне ставлення до дійсності

Експеримент передбачає свідоме втручання в природний хід процесу з метою з’ясування функції відгуку системи на той чи інший вплив. Розмаїття експериментів в екології настільки величезне, що корисним може бути виділення різних категорій екологічних експериментів у залежності від ступеня контролю експериментатора над системою, що досліджується та кількості факторів, які свідомо змінюються.

Перш за все варто розрізняти експерименти за ступенем досягнутого в них контролю над досліджуваним об’єктом. Тут можливі широкі варіації – від практично неконтрольованих експериментів, коли після певного впливу на систему експериментатор у подальшому лише стежить за її динамікою до практично повного контролю над усіма параметрами системи, що цікавлять експериментатора.

Досить поширеним є поділ експериментів на польові та лабораторні. Перші в переважній більшості випадків належать до практично неконтрольованих. В лабораторних умовах є змога контролювати ті чи інші параметри й фактори, проте більш-менш повний контроль провідних факторів можливий лише на складному сучасному устаткуванні в різноманітних фітотронах, акватронах та інших керованих лабораторних “мікрокосмах”.

За кількістю чинників, вплив яких на систему вивчається, експерименти поділяють на однофакторні – досліджується вплив одного фактора на систему та багатофакторні – вивчається одночасний вплив двох і більше чинників на систему.

Класичною схемою проведення експериментів вважається однофакторний експеримент, коли вивчається вплив одного фактора за фіксованих значеннях решти.

Слід відзначити, що в екології однофакторні експерименти виявляються значно менш продуктивними, ніж у фізиці чи інших природничих науках. Адже коли проводиться однофакторний експеримент, скажімо, досліджується вплив температури на рівень фотосинтезу, то треба мати на увазі, що отримані в ньому результати справедливі лише для даного рівня освітлення, спектрального складу світла, концентрації окремих біогенних елементів, вологості тощо. Причому варто цей же експеримент провести при іншій вологості, як його результати можуть виявитися зовсім іншими. Тому доцільно проводити n – факторний експеримент, принаймні розглядаючи різні варіанти поєднання провідних факторів.Ще в 30-х роках 20-го століття для вирішення задач одержання високих врожаїв Ренальдом Фішером були розроблені основи методу багатофакторного аналізу, які полягали в тому, що в кожному варіанті з серії дослідів експериментатор змінює не один, а відразу кілька факторів, значення яких комбінуються певним чином, в результаті чого при наступній математичній обробці виявляється можливим одержати багатофакторний опис досліджуваного процесу чи явища.

Для ефективного планування багатофакторного експерименту запропоновано кілька підходів (Федоров, 1967; Максимов, Федоров, 1967, 1969).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)