АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

Читайте также:
 1. B3.4. Правила оформления графиков
 2. I. Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования.
 3. I. Правила терминов
 4. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 5. II. Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера.
 6. II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 7. Internet-джерела
 8. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 9. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 10. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 11. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 12. Биомедицинская этика об основных правилах взаимоотношений и обязанностях врача и пациента в процессе лечебной деятельности

При написанні реферату студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в рефераті.

Посилання в тексті реферату на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «… у працях…» [1-7].

Коли в тексті реферату необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад:

Цитата в тексті: «… незважаючи на пріоритетне значення екологічних дисциплін, студенти біологічного факультету все одно більш захоплені вищою математикою…» [6, c.34].

Посилання на ілюстрації реферату вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «рис. 2.1».

На всі таблиці реферату необхідно посилатися в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено: «… у табл. 2.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочене слово «дивись», наприклад: «див. табл. 2.3».

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для корисного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитатиз обов’язковим зазначенням сторінок цитування.

Науковий етикет потребує точного відтворення цитованого матеріалу, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

 

Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Вимог оформлення списку досить багато, та щоб не перенавантажувати методичні вказівки бібліографічними правилами, наведемо приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел, який потрібно наводити у рефераті (згідно форми 23 збірника нормативних документів та інформативних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)