АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Студенти повинні вміти

Читайте также:
  1. Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти
  2. Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти
  3. Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
  4. Розподіл балів, які отримують студенти
  5. Розподіл балів, які отримують студенти
  6. Розподіл балів, які отримують студенти
  7. Які студенти будуть наводити у рефераті
  № з/п   Перелік умінь студентів Вид та рівень сформованості уміння
В умовах лабораторії проаналізувати динаміку та значення базових екологічних факторів навколишнього середовища ПП.Н
В умовах лабораторії визначати основні екологічні фактори ПП.О
Опрацювати прилади та встановлювати показники стану навколишнього середовища в умовах експерименту ПП.О
Опанувати загальну схему реферування та збору первинних даних стосовно вузької проблематиці певного екологічного завдання ПП.Н
В умовах лабораторії ставити тривалі прилади для збору інформації щодо динаміки змін екологічних факторів   ПП.О
В польових умовах визначити будову і потужність ґрунтового профілю чорноземів ПП.Р
В умовах лабораторії визначити еколого-морфологічні особливості ґрунтів ПП.О

Примітка :позначення і скорочення

а) види уміння: ПП – предметно-практичне, ПР – предметно-розумове, ЗП – знаково-практичне, ЗР – знаково-розумове   б) рівні сформованості даного уміння: О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї, Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації, Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички

 

 

МОДУЛЬ ІІ

1) Теоретичні заняття

Назва теми, її зміст лекції, ауд.год. СРС, ауд.год.
  Синекологія    
Поняття про біогеоценози, біоценози та екосистеми. Просторова структура біогеоценозу. Межі біогеоценозу. Видова структура біогеоценозу. Різноманітність видів і чисельність особин у різних екосистемах. Трофічна структура біоценозу. Продуценти, консументи та редуценти. Трофічні ланцюги й мережі. Екологічні піраміди. Розподіл сонячної енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем, їх продукція.    
Динаміка біоценозів у часі. Сукцесії: первинні та вторинні. Мікро-, макро- та мегасукцесії. Клімакс. Еволюція екосистем і еволюція в екосистемах.
Основні біоми суші. Характеристика, продуктивність. Водні екосистеми, структура й продуктивність. -
Вивчення про біосферу. Роль В.І. Вернадського у формуванні сучасного наукового уявлення про біосферу. Жива і біокосна речовина. Енергетичний баланс біосфери. Абіотичний і біотичний кругообіг речовин у природі. Кругообіг основних біогенних елементів у біосфері. Антропогенний вплив на кругообіг основних біогенних елементів. Тепличний ефект. Кислотні дощі. Евтрофікація. Поняття ноосфери (техносфери).
  Охорона природи    
Взаємодія людини з навколишнім середовищем. Природокористування, основні принципи. Основні природні ресурси, характеристика. Використання та охорона атмосферного повітря, води, ґрунтів, надр, рослинних і тваринних ресурсів. Заповідна справа. Природно-заповідний фонд. Червона книга.
Роль державних і неурядових організацій в охороні природи та природокористуванні. Міжнародні програми й організації з питань охорони природи та природокористування. Освіта в галузі охорони природи.
Сучасні глобальні екологічні проблеми та майбутнє людства. -
   

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)