АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ

Читайте также:
 1. XIV.2. Термодинаміка електрохімічних систем
 2. Біогеоценоз та екосистема як компоненти природи
 3. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 4. Визначення екосистеми
 5. Динаміка і структура посівних площ зернових культур в ___________________
 6. Динаміка розвитку колективу
 7. Динаміка середньої далекості перевезень пасажирів
 8. Динаміка товарного виробництва молока і грошової виручки
 9. Динаміка чисельності музеїв України та кількості їх відвідувачів наприкінці XX – на початку XXI ст.
 10. Мова як історична категорія: статика і динаміка, синхронія і діахронія.
 11. Обсяги та динаміка сплати податку на додану вартість

Склад, структура і функціональні параметри екосистем змінюються з плином часу.

Розрізняють три головні типи динаміки екосистем:

Сукцесії, флуктуації, трансформації.

 

10.1. Екологічна сукцесія – закономірні зміни екосистеми під впливом, головним чином, внутрішньосистемних процесів у напрямку клімаксного стану. В основі сукцесії лежить, здебільшого, розбалансування продукційно-деструкційних процесів і біогеохімічних колообігів.

Якщо валова продукція перевищує загальну деструкцію, то має місце автотрофна сукцесія. У випадку, коли з плином часу енергоємність біомаси угруповання зменшується, має місце гетеротрофна сукцесія. Це можна записати так:

Pв/R > 1; Рч > 0; автотрофна сукцесія;

Рв/R < 1; Рч < 0; гетеротрофна сукцесія;

Pв/R = 1; Рч = 0. клімаксний стан.

Де: Рв – валова продукція;

Рч – чиста продукція;

R – дихання угруповання

Головною ж ознакою клімаксного (зрілого) угруповання є збалансованість продукційно-деструкційних процесів (скільки синтезується органічної речовини системою, стільки ж її і розкладається в процесі дихання угруповання).

Розрізняють первинні і вторинні екологічні сукцесії.

Первинні беруть початок там, де життя було практично відсутнє – на застиглих потоках вулканічної лави, в новоутворених озерах тощо.

Вторинні відбуваються там, де угруповання було знищене під впливом певного фактора – пожежі, господарської діяльності людини тощо.

Сукцесія – процес, що відбувається у напрямку досягнення термодинамічної рівноваги (клімаксного угруповання). Тому він передбачуваний і прогнозований.

В ході аутогенної сукцесії знаходять свій прояв всі основні риси, притаманні зрілій екосистемі:

Енергетика:

1. Зростає біомаса і кількість детриту;

2. Зростає валова продукція за рахунок первинної;

3. Чиста продукція прямує до нуля;

4. Зростає дихання угруповання;

5. Співвідношення продукція/дихання прямує до 1.

Біогеохімічні колообіги:

Стають більш замкненими;

Зростає час обертання і запаси біогенних елементів.

Структура угруповання:

Змінюється видовий склад;

Зростає видове багатство;

Зростає еквітабельність видів;

Зростає відношення К-стратеги/ r-стратеги;

Ускладнюються і подовжуються життєві цикли;Збільшуються розміри організмів;

Значного розвитку досягають мутуалістичні взаємини;

Стабільність:

Зростає резистентна стійкість;

Знижується пружня.

Загальна стратегія:

Зростає ефективність використання енергії і біогенних елементів.

11.2 Флуктуації– циклічні зміни в екосистемах під впливом циклічних процесів – періодів доби, сезонів року, фаз Місяця тощо. Кожна екосистема, залишаючись собою, має зовсім інший вигляд в різні пори року, часто і у різний час доби тощо. Природню цикліку необхідно враховувати і при порівнянні окремих екосистем між собою, оскільки в різний час одна і та ж екосистема мало на себе схожа ! Циклічні зміни досить правильно чергуються у часі, і тому вони передбачувані. Колосальну інформацію щодо різних аспектів сезонних явищ в природніх екосистемах накопичена фенологією – наукою про сезонні явища природи, термінах іх настання і причинах, що визначають ці терміни. Основоположником фенології вважають Р.Ремюра, який в 1735 році встановив залежність сезонного розвитку рослин від різних метеорологічних факторів. В 1748 році К.Лінней запропонував створити мережу пунктів фенологічних спостережень.

Одна з популярних систем класифікації екологічних факторів базується на поділі їх на періодичні і неперіодичні (система Мончадського).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)