АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тест 3. Варіант 1

Читайте также:
 1. Алгоритм «варіант 1»
 2. ВАРІАНТ
 3. Варіант 1
 4. Варіант 1
 5. Варіант 1.
 6. Варіант 10
 7. Варіант 10
 8. Варіант 11
 9. Варіант 11
 10. Варіант 12
 11. Варіант 13
 12. Варіант 14

1. Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екології:

а) наука, що вивчає вплив зовнішніх умов на живі організми і взаємовідносини між ними;

б) комплекс наук про землю і життя на Землі; в) біологія землі;

г) комплексна фундаментальна наука про будову, функціонування та взаємозв’язки складних багаторівневих систем у Природі.

2. Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників:

а) чинники екологічного ризику; б) біохімічні умови природного середовища;

в) умови середовища, на які живі істоти реагують реакціями пристосування;

г) техногенні умови, що впливають на функціонування екосистем.

Що таке урбанізація?

а) перетворення села на місто; б) зростання і розвиток міст;

в) міграція сільського населення в міста; г) розвиток техногенної діяльності людини.

Що таке “демографічний вибух”?

а) різке зростання населення у високорозвинених країнах;

б) різке, контрольоване зростання кількості населення на планеті за рахунок країн, що розвиваються;

в) перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні;

г) різке підвищення народжуваності.

5. Автоматичний прилад для реєстрації складається із:

а) датчика; б) механізму передачі даних; в) механізму обертання барабану; г) термометру.

 

6. Для автоматичної реєстрації тиску використовують:

а) термограф; б) барометр; в) барограф; г) гігрограф.

7. Датчик термографа це:

а) біметалічна пластинка, захищена від пошкоджень спеціальним пристроєм;

б) пучок знежирених людських волосин;

в) комплекс анероїдних мембран і компенсаторної біметалічної пластинки;

г) комплекс анероїдних мембран і пучка знежирених людських волосин.

8. Яку інформацію можна отримати за допомогою автоматичних приладів:

а) динаміку змін екологічних показників; б) значення екологічних параметрів;

в) дані щодо впливу токсичного фактору; г) дані щодо змін екологічних показників.

Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?

а) негативні кліматичні зміни на планеті під впливом космічних сил;

б) технічний прогрес і виснаження природних ресурсів; в) вирубання лісів;

г) низьку екологічну культуру людини та її намагання панувати над природою.Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність; б) стійкість до змін кліматичних умов;

в) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються;

г) здатність активно мігрувати.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)