АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практична робота №2

Читайте также:
 1. Ветеринарно-просвітницька робота
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 4. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 5. Військово-соціальна робота у ЗС України
 6. ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
 7. ДИПЛОМНА РОБОТА
 8. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10
 9. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8
 10. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9
 11. Домашня робота школярів
 12. ІІ. Позакласна робота із зарубіжної літератури

Тема: Визначення параметрів навколишнього середовища протягом довгого періоду часу

Мета: Набути практичних навичок у організації та проведенні вимірів фізичних параметрів навколишнього середовища за допомогою автоматичних приладів реєстрації

Завдання: ознайомитись із приладами автоматичного вимірювання значень деяких факторів навколишнього середовища, принципом їх роботи, провести виміри температури, вологості, тиску протягом тривалого періоду часу.

Матеріали: термограф, гігрограф, барограф, термометр, психрометр Асмана, барометр, чорнило, міліметровий папір.

Теоретичні відомості

Для тривалих досліджень фізичних параметрів навколишнього середовища застосовують різноманітні прилади автоматичної реєстрації тих чи інших показників. Автоматичний прилад для реєстрації складається із датчика, механізму передачі даних, барабану, механізму обертання барабану. В залежності від того, які фізичні параметри необхідно отримати, застосовують такі прилади: термограф (для автоматичної фіксації температури), барограф (для автоматичної реєстрації змін тиску), гігрограф (для автоматичної реєстрації зміни вологості).

Відмінності у побудові цих приладів полягають тільки у механізмах датчиків. У гігрографа датчик вологості – пучок (35-40 шт.) знежиреного людського волосу, захищеного від пошкодження спеціальним пристроєм. Датчик термографа – біметалічна пластинка, захищена від пошкоджень спеціальним пристроєм. Принцип роботи барографа базується на роботі комплекту анероїдних мембран і компенсаторної біметалічної пластини.

Принцип дії автоматичних пристроїв широко використовується і при інших екологічних дослідженнях. Зокрема, вдалим є використання цих пристроїв для вивчення частоти відвідування гнізд птахами під час вигодовування пташенят, вивчення активності дрібних ссавців тощо. Простота у виготовленні, надійність роботи та досить висока точність автоматичних приладів забезпечує їх широке використання.

 

Хід роботи

Після ознайомлення із принципами роботи пристроїв автоматичної реєстрації, студенти за допомогою термометру, психрометра Асмана, барометра калібрують шкалу на спеціальному міліметровому папері. Після калібрування і визначення точки початку досліду міліметровий папір заправляється на барабан, чорнилом наповнюється перо, запускається годинниковий механізм обертання барабану. На наступне заняття, після зупинки годинникового механізму, зніміть міліметровий папір і проведіть розшифровку отриманих результатів.Отримані результати занотуйте у вигляді графіку. Зробіть висновок.

 

Питання для самоконтролю

1. Для чого використовують автоматичні пристрої реєстрації?

2. В чому полягає принцип роботи автоматичних пристроїв?

3. Які відмінності у роботі термографа, барографа, гігрографа?

4. Яку інформацію можна отримати за допомогою автоматичних приладів?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)