АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теми лекцій або доповідей

Читайте также:
 1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 2. Конспект лекцій
 3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 5. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 6. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 7. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 8. Конспект лекцій з дисципліни
 9. КУРС ЛЕКЦІЙ
 10. КУРС ЛЕКЦІЙ
 11. Курс лекцій
 12. Лекційні заняття

1. Загальні екологічні проблеми Донецької області.

2. Джерела та наслідки забруднення атмосфери Донецької області.

3. Стан повітряного середовища Донецького регіону.

4. Водні ресурси Донецької області та їх охорона.

5. Джерела забруднення водних ресурсів Донбасу.

6. Забруднення ґрунтів Донецької області.

7. Вплив забруднення води і ґрунтів на здоров’я мешканців Донецької області.

8. Екологічні проблеми сучасного міста (на прикладі м. Донецьк…).

9. Екологічні принципи та проблеми енергозабезпечення у Донецькому регіоні.

10. Природа та туризм у Донбасі.

11. Наслідки рекреаційної діяльності на території Донецької області.

12. Роль рослин у покращенні природного середовища, принципи фітооптимізації.

13. Роль рослин у боротьбі із забруднювачами (на прикладі Донецької області).

14. Ссавці Донбасу та їх охорона.

15. Птахи Донбасу та їх охорона.

16. Рибні ресурсі Донецької області та заходи щодо їх збереження.

17. Мінерально-сировинні ресурси та їх використання в Донецькій області.

18. Рекультивація земель у Донбасі.

19. Особливості техногенно трансформованих ландшафтів Донецького економічного регіону.

20. Транспортне навантаження населених пунктів Донецької області.

21. Очистка води, робота насосно-фільтрувальних станцій м. Донецька.

22. Методи очистки газів та викидів промислових підприємств Донецького регіону.

23. Робота каналізаційно-очисних станцій м. Донецька (місто на вибір).

24. Проблеми побутових відходів для Донецького регіону.

25. Сучасні методи утилізації сміття.

26. Радіяційна безпека Донецького регіону.

27. Токсиколого-гігієнічні проблеми Донецького регіону.

28. Соціальні аспекти екологічних проблем Донецького регіону.

29. Екологічні наслідки функціонування промислових підприємств (на прикладі ДМЗ…).

30. Охорона навколишнього середовища на підприємствах металургійної промисловості на південному сході України.

31. Охорона навколишнього середовища на підприємствах коксохімічної промисловості на південному сході України.

32. Охорона навколишнього середовища на підприємствах хімічної промисловості на південному сході України.

33. Сучасні біологічні методи діагностики та тестування забруднення техногенного середовища. Біоіндикація в Донбасі.34. Моніторингові дослідження антропогенно трансформованих екотопів Донбасу.

35. Система природоохоронних заходів у Донецькій області.

36. Созологічна концепція екомережі Донецького регіону.

37. Структура та функції державних установ, що пов’язані з охороною природи Донецького регіону.

38. Структура та функції громадських екологічних організацій в Донецькій області.

39. Викладання питань охорони природи у школах Донецької області.

40. Викладання питань охорони природи у ВНЗ Донецької області.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)