АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Читайте также:
 1. Абіотичні екологічні фактори
 2. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 3. Антропогенні екологічні катастрофи
 4. Антропогенні екологічні фактори
 5. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 6. Види формування фінансових ресурсів малого підприємництва: субпідряд, лізинг, факторинг, франчайзинг, факторинг, придбання існуючого бізнесу.
 7. Виды факторинговых операций.
 8. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 9. Внутрішні силові фактори при згині.
 10. Догвор финансирования по уступку денежного требования (факторинг).
 11. Договір факторингу
 12. Договор международного факторинга

Поняття екологічного фактора

Екологічними факторами (ЕФ) є будь-які елементи зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на дану систему.

ЕФ для організму буде будь-який чинник зовнішнього середовища, що безпосередньо на нього впливає. Для популяції ЕФ буде будь-який елемент ЗС, що впливає хоч на одну особину даної популяції. Для біоценозу ЕФ буде елемент ЗС, що впливає бодай на одну популяцію угруповання.

Таким чином, максимальна кількість екологічних факторів характерна для біоценозу, значно менша – для популяції і ще менша – для організму.

Варто підкреслити, що ЕФ – лише той елемент зовнішнього середовища, який безпосередньо впливає на дану біосистему (чи систему взагалі). Так, глибину не можна розглядати як екологічний фактор, оскільки вона безпосередньо не впливає на живі організми. І хоч з глибиною змінюються практично всі параметри середовища, саме вони – тиск, температура, освітленість, спектральний склад світла, рН, концентрація газів тощо є ЕФ. Це повною мірою стосується і висоти над рівнем моря.

Остаточно ситуація з’ясовується, коли ми моделюємо вплив ЕФ. Так, вивчаючи вплив глибини в експериментальних умовах, ми можемо створювати адекватні умови середовища, змінюючи тиск, температуру та інші чинники, але аж ніяк не можемо оперувати «глибиною».

Особливо слід звернути увагу на таку проблему. Часто у екологічній літературі аутекологія ототожнюється з факторіальною екологією. Це не зовсім коректно. Вивчаючи вплив ЕФ на живі організми, ми маємо справу з фізіолого-біохімічними адаптаціями рівня індивідууму. Один і той же фактор зовнішнього середовища може по-різному впливати на організм і на популяцію. Розглядаючи вплив ЕФ на популяцію, ми звертаємо увагу перш за все на такі її параметри, як структура, динаміка чисельності тощо.

На біоценотичному рівні ЕФ доцільно розглядати під кутом зору їхнього впливу на структуру біоценозу, його продуктивність, співвідношення продукційно-деструкційних процесів тощо. Тобто кожному рівню організації живої матерії відповідає і свій спектр реакцій на дію екологічних факторів. Нарешті на екосистемному рівні вплив ЕФ доцільно вивчати на скорельованість речовинно-енергетично-інформаційних процесів, структурованість системи, спряженість біогеохімічних колообігів тощо.

Таким чином очевидно, що факторіальна екологія має вивчати вплив ЕФ на біо- і екосистеми різного рівня організації і вона аж ніяк не тотожня поняттю «аутекології».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)