АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Холістичний і мерологічний підходи в екології

Читайте также:
 1. Авторитарний і гуманітарний підходи щодо культури в богослов'ї
 2. БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПРЕДМЕТУ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ
 3. Вступ до лабораторного практикуму з загальної екології
 4. Етапи розвитку менеджменту. Інтегровані підходи до управління
 5. Ефективність системи управління, методичні підходи до її оцінки.
 6. Завдання популяційної екології. Популяції, їх типи
 7. Загальні підходи до створення веб-сторінок
 8. Категорія вартості (цінності) в економічній науці; альтернативні підходи
 9. Локальний, глобальний та системний підходи щодо створення інформаційних систем.
 10. Методичні підходи до визначення параметрів неформальної діяльності (тіньової торгівлі)
 11. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот
 12. Основні підходи до вивчення сім'ї в соціологічній думці

Щодо вивчення процесів і явищ в екології, то, як і в кожній науці, можна виокремити два основні підходи: холістичний і мерологічний.

Мерологічний підхід (від грецького meros – частина, міра) істотно домінує в науці ще з часів Ісака Ньютона (він відомий також як “редукціонізм”). Ще й зараз багато хто із учених вважає, що для того, щоб пізнати складний об’єкт, його необхідно “розібрати” на складові і дослідити їхні особливості. Так, до останнього часу великі надії на пізнання життя покладали на молекулярну біологію і молекулярну генетику. Редукціонізм, що приніс безліч відкриттів у фізиці, хімії і деяких інших природничих науках виявився практично неспроможним пояснити найбільш фундаментальні особливості живої матерії, її специфіку. Це повною мірою стосується й екологічних проблем.

Холістичний підхід (від грецького holos– цілий, цілісний) відомий також як принцип “чорної скриньки”. Остання назва пояснює суть підходу: вивчається реакція-відповідь об’єкта (системи) на якийсь вплив (тобто функція відгуку) без з’ясування внутрішньосистемних механізмів формування цієї реакції.

В екології вельми вдалими прикладами застосування холістичного підходу може слугувати вивчення енергетичного балансу екосистеми. Зокрема метод світлих і темних склянок, за допомогою якого встановлюють чисту й валову продукцію і загальну деструкцію екосистеми за певний проміжок часу. Вивчення енергетичного балансу екосистеми за добовою динамікою кисню чи вуглекислоти також дає інформацію про всі складові енергобалансу, навіть не розглядаючи “дійових осіб та виконавців” цього процесу.

Ясна річ, що найбільш цінну інформацію, що не лише дає величини окремих параметрів, але і дозволяє розібратися в механізмах, що лежать в основі формування тих чи інших величин, дає вдале органічне поєднання холістичного й мерологічного підходів.

При цьому за допомогою холістичного підходу одержують загальні параметри екосистемних процесів (що практично неможливо на засадах мерологічного підходу), а вже з’ясування механізмів окремих процесів досягається на терені мерологічного підходу. Так, вивчивши складові енергетичного балансу будь-якої екосистеми, корисно з’ясувати, внесок яких популяцій найбільш істотний у продукційно-деструкційні процеси.

Вивчення впливу певного забруднення на екосистему в цілому можливе виключно на холістичному рівні, а вже на мерологічному ми можемо з’ясовувати порівняльну чутливість окремих груп до того чи іншого забруднення, зміни фізіолого-біохімічних та інших параметрів в окремих популяцій тощо.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)