АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тест 1. Варіант 1

Читайте также:
 1. Алгоритм «варіант 1»
 2. ВАРІАНТ
 3. Варіант 1
 4. Варіант 1
 5. Варіант 1.
 6. Варіант 10
 7. Варіант 10
 8. Варіант 11
 9. Варіант 11
 10. Варіант 12
 11. Варіант 13
 12. Варіант 14

1. Хто перший запропонував термін “екологія”? а) Шелфорд, б) Тенслі, в) Геккель, г) Сукачов.

Що означає в дослівному перекладі з грецької “екологія”?

а) наука про виробництво, б) вчення про живі організми,

в) наука про дім (помешкання), г) наука про охорону природи.

3. Основний об’єкт екологічних досліджень:

а) усі можливі взаємозв’язки мі живими організмами,

б) екосистеми планети всіх рівнів та їх елементи,

в) взаємозв’язки між живою та неживою природою,

г) загальний стан сучасної біосфери.

4. Основний предмет екологічних досліджень:

а) оптимальні шляхи координації гармонічного співіснування техно- та біосфери,

б) функціонування екосистем та біосфери в цілому,

в) взаємозв’язки між живими організмами, їх групами, живою і неживою компонентами екосистеми,

г) екосистеми Світу усіх біоієрархічних рівнів.

5. Центральним завданням сучасної екології є дослідження:

а) живої компоненти біосфери, пізнання усіх процесів функціонування життя,

б) системи адаптації та адекватної реакції біологічних об’єктів на зміну середовища,

в) специфічної ролі людини як біологічного виду в довкіллі,

г) специфіки взаємовідносин організмів і середовища їх існування в різних екологічних умовах.

6. Головні частини біоекології:

а) аутекологія, демекологія, синекологія, біогеоценологія,

б) екологія природних біологічних систем, таксономічних груп, еволюційна екологія,

в) аутекологія, демекологія, синекологія,

г) біотехнологія, еволюційна екологія та охорона навколишнього середовища.

Який підрозділ загальної екології вивчає динаміку популяцій?

а) аутекологія, б) синекологія, в) біогеоценологія, г) демекологія.

8. Прикладні напрямки техноекології:

а) енергетика, промисловість, людина як соціальна істота,

б) сільське господарство, життєдіяльність організмів, менеджмент,

в) транспорт, військова справа, космос,

г) охорона природи, біотехнологія, відтворення екосистем.

9. Розділ екології, що вивчає процеси у міських та на промислових територіях, які формують екологічні умови та особливості функціонування під впливом енергетики, транспорту, будівництва різних галузей промисловості називається:

а) геоекологія, б) техноекологія, в) урбоекологія, г) антропоценологія.10. Екологія виникла як суто біологічна наука, але в наш час вона трансформувалася і стала наукою про структуру та функції природи в цілому, про оптимізацію взаємин людини з довкіллям:

а) так, б) ні, в) маю особисті доповнення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)