АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ТУРА ОЛІМПІАДИ

Читайте также:
 1. I. Розв’язати задачі
 2. IV. Розв’язати задачі
 3. Алгоритм задачі обробки економічної інформації
 4. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 5. В) задачі та ділові ігри
 6. В) задачі та ділові ігри
 7. В) задачі та ділові ігри
 8. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 9. ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ.
 10. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
 11. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
 12. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

 

1. Скільки кадмію (в мг) має бути у повітрі кімнати, де палять цигарки, якщо в цій кімнаті площиною 6 м2 і висотою 3 м випалені 80 цигарок. При випалюванні однієї цигарки вагою 1,5 г у повітря надходить 40% кадмію, що уміщає цигарка. Вміст кадмію в тютюні – 0,0003%. Кадмій надходить у повітря у вигляді оксиду кадмію. ГДК оксиду кадмію у повітрі робочої зони – 0.1 мг/м3. Треба визначити концентрацію оксиду кадмію у кімнаті для паління, якщо там не має вентиляції, а також відповісти на питання: більша ця концентрація, ніж ГДК, чи ні.

2. Визначити міцність викиду (г/с) та валові викиди (т/р.) шкідливих речовин в атмосферу при роботі енергетичної установки, якщо відомо, що з вихлопної труби в атмосферу виходять димові гази, що містять (у об’ємних відсотках) оксид вуглецю – 0,15%, диоксид азоту - 0,05 та диоксид сірки – 0,011%. Тиск суміші - 1,013 · 105 Па, температура димових газів на виході з труби -333ºС, швидкість виходу димових газів із труби – 12 м/с; діаметр труби – 0,7м, кількість годин роботи установки за рік – 4300.

3. Визначити економічні витрати від забруднення Дніпровської води стічними водами підприємств за останні 10 років, якщо вартість кожного м3 води складає 3 копійки. Використовуючи чисту воду, підприємства вертають 250 тис. м3 очищених вод та 150 тис. м3 умовно чистик стоків кожної доби. Однак, навіть після стократного розведення вони ще залишаються небезпечними. Усю масу води з розбавленими стоками вважати непридатною. У році 365 днів. Визначити також вартість усієї води у Дніпрі, об’єм якої складає 2 000 км3.

4. Маємо нафтопереробний завод, що переробляє 100 тис. барелів сирої нафти за добу та працює з ККД 90%. Нафта та продукти її переробки містять еквівалент 35 МДж/л. Який енергетичний потенціал та який об’єм нафтопродуктів випускає завод (Дж/л)? Якщо нафту транспортують нафтопроводом із швидкістю пересування 0,8 м/с, то яким є діаметр труби? Якщо завод мусить мати 5-добовий запас нафти на випадок збою у постачанні, який за об’ємом резервуар необхідний? Запропонуйте габарити, враховуючи, що корпус резервуару є циліндром з висотою, яка становить половину його діаметру. Один барель нафти дорівнює 159 л.

5. 100-Мегаватна електростанція, що працює на вугіллі, має ефективність 33% і спалює вугілля, що містить 5% золи та 2% сульфуру. Теплова здатність палива дорівнює 30 кДж/г. Враховуючи, що 95% золи та 50% сульфуру викидається через димар, підрахуйте: швидкість викиду до атмосфери золи та сульфуру (у вигляді SO2), у г/с; об’єм SO2, що утворюється при 20ºС та атмосферному тиску. Якщо сульфур викидається на міське оточення при умові спокійної атмосфери на висоту 500 м та розповсюджується на відстань 5 км, як довго це може тривати, поки концентрація SO2 не досягне рівня 0,3 м.ч. (частина на мільйон)?6. Скільки свинцю (в мг) має бути у повітрі кімнати, де палять цигарки, якщо в цій кімнаті площиною 20 м2 і висотою 3.5 м випалені 100 цигарок. При випалюванні однієї цигарки вагою 1,5 г у повітря надходить 40% свинцю, що уміщає цигарка. Вміст свинцю в тютюні – 0,0005%. Свинець надходить у повітря у вигляді оксиду свинцю. ГДК оксиду свинцю у повітрі робочої зони – 0.2 мг/м3. Треба визначити концентрацію оксиду свинцю у кімнаті для паління, якщо там не має вентиляції, а також відповісти на питання: більша ця концентрація, ніж ГДК, чи ні.

7. Визначити міцність викиду (г/с) та валові викиди (т/р.) шкідливих речовин в атмосферу при роботі енергетичної установки, якщо відомо, що з вихлопної труби в атмосферу виходять димові гази, що містять (у об’ємних відсотках) оксид вуглецю – 0,25%, диоксид азоту - 0,15 та диоксид сірки – 0,020%. Тиск суміші - 1,112 · 105 Па, температура димових газів на виході з труби -356ºС, швидкість виходу димових газів із труби – 16 м/с; діаметр труби – 0,6м, кількість годин роботи установки за рік – 4500.

8. Визначити економічні витрати від забруднення Дніпровської води стічними водами підприємств за останні 15 років, якщо вартість кожного м3 води складає 2 копійки. Використовуючи чисту воду, підприємства вертають 200 тис. м3 очищених вод та 100 тис. м3 умовно чистик стоків кожної доби. Однак, навіть після стократного розведення вони ще залишаються небезпечними. Усю масу води з розбавленими стоками вважати непридатною. У році 365 днів. Визначити також вартість усієї води у Дніпрі, об’єм якої складає 1500 км3.

‡агрузка...

9. Маємо нафтопереробний завод, що переробляє 200 тис. барелів сирої нафти за добу та працює з ККД 92%. Нафта та продукти її переробки містять еквівалент 40 МДж/л. Який енергетичний потенціал та який об’єм нафтопродуктів випускає завод (Дж/л)? Якщо нафту транспортують нафтопроводом із швидкістю пересування 0,9 м/с, то яким є діаметр труби? Якщо завод мусить мати 10-добовий запас нафти на випадок збою у постачанні, який за об’ємом резервуар необхідний? Запропонуйте габарити, враховуючи, що корпус резервуару є циліндром з висотою, яка становить половину його діаметру. Один барель нафти дорівнює 159 л.

10. 75-Мегаватна електростанція, що працює на вугіллі, має ефективність 30% і спалює вугілля, що містить 10% золи та 5% сульфуру. Теплова здатність палива дорівнює 25 кДж/г. Враховуючи, що 90% золи та 30% сульфуру викидається через димар, підрахуйте: швидкість викиду до атмосфери золи та сульфуру (у вигляді SO2), у г/с; об’єм SO2, що утворюється при 20ºС та атмосферному тиску. Якщо сульфур викидається на міське оточення при умові спокійної атмосфери на висоту 500 м та розповсюджується на відстань 3 км, як довго це може тривати, поки концентрація SO2 не досягне рівня 0,3 м.ч. (частина на мільйон)?

11. В результаті скиду стічних вод підприємством у річці збільшилась концентрація забруднюючих речовин у 32000 разів проти ГДК. Поступово відбувається природне самоочищення річкової води, причому за кожну добу концентрація забруднюючих речовин зменшується у 2 рази. Через скільки діб концентрація забруднюючих речовин стане менше 1 ГДК?

12. Зонд, що використовується для дослідження верхніх шарів атмосфери, наповнений воднем під тиском 1 атм. при температурі 300 К. Маса оболонки зонду 10 кг, діаметр кулі 10 м. Визначити масу водню у зонді та його вантажопід’ємність.

13. Визначити, скільки технічної води необхідно додати до стічної води, яка утворюється при очищенні газового потоку від домішок, за умов: витрата газового потоку на очищення – 10 м3/год, концентрація домішок на вході в абсорбер – 20 мг/дм3, на виході – 2 мг/дм3; витрата води на промивку газів – 2 м3/год; стічна вода виводиться у біологічні споруди (БОС), допустима концентрація домішок у стічних водах для подачі в БОС – 5 мг/дм3.

14. Визначити, чи забезпечує очисна споруда необхідний ступінь очищення газових викидів від зважених речовин водою за умов: витрата газових викидів – 15 м3/год, витрата води на очищення – 3 м3/год, концентрація зважених речовин у газовому потоці до очищення становить 50 мг/м3, у стічній воді після очисної споруди 150 мг/м3. ГДК зважених речовин в очищеному газі – 3 мг/м3.

15. Протягом 25 годин через пісковий фільтр пропускають річкову воду для одержання питної води. Об’ємна витрата води на виході з фільтру становить 10 м3/год, концентрація зважених речовин на вході в фільтр – 15 мг/дм3; на виході – 1 мг/дм3. Густина зважених речовин ρ=0,6 г/см3. Визначити висоту осаду на пісковому фільтрі, який накопичується внаслідок очищення річкової води, якщо діаметр фільтру 0,5 м.

16. В результаті скиду стічних вод підприємством у річці збільшилась концентрація забруднюючих речовин у 18000 разів проти ГДК. Поступово відбувається природне самоочищення річкової води, причому за кожну добу концентрація забруднюючих речовин зменшується у 4 рази. Через скільки діб концентрація забруднюючих речовин стане менше 5 та 1 ГДК?

17. Зонд, що використовується для дослідження верхніх шарів атмосфери, наповнений воднем під тиском 3 атм. при температурі 400 К. Маса оболонки зонду 25 кг, діаметр кулі 15 м. Визначити масу водню у зонді та його вантажопід’ємність.

18. Визначити, скільки технічної води необхідно додати до стічної води, яка утворюється при очищенні газового потоку від домішок, за умов: витрата газового потоку на очищення – 15 м3/год, концентрація домішок на вході в абсорбер – 25 мг/дм3, на виході – 5 мг/дм3; витрата води на промивку газів – 3 м3/год; стічна вода виводиться у біологічні споруди (БОС), допустима концентрація домішок у стічних водах для подачі в БОС – 5 мг/дм3.

19. Визначити, чи забезпечує очисна споруда необхідний ступінь очищення газових викидів від зважених речовин водою за умов: витрата газових викидів – 20 м3/год, витрата води на очищення – 5 м3/год, концентрація зважених речовин у газовому потоці до очищення становить 65 мг/м3, у стічній воді після очисної споруди 180 мг/м3. ГДК зважених речовин в очищеному газі – 3 мг/м3.

20. Протягом 24 годин через пісковий фільтр пропускають річкову воду для одержання питної води. Об’ємна витрата води на виході з фільтру становить 16 м3/год, концентрація зважених речовин на вході в фільтр – 22 мг/дм3; на виході – 2 мг/дм3. Густина зважених речовин ρ=0,7 г/см3. Визначити висоту осаду на пісковому фільтрі, який накопичується внаслідок очищення річкової води, якщо діаметр фільтру 0,4 м.

 

21. Знайти витрати 40% (ваг.) розчину NaOH, необхідного для нейтралізації кислої води, яка утворюється внаслідок абсорбції водою хлористого водню з газового потоку, та концентрацію кухонної солі у стічні воді за умов: ступінь очищення газового потоку від HCl – 98%, витрати газового потоку 80 м3/год, концентрація HCl в газах на виході в абсорбер 160 г/м3, витрати води на промивку газів – 2,4 м3/год, густина 40% розчину луги ρNaOH=1,43 г/см3. Кількість реакційної води не враховували.

22. Визначити, як змінились сумарні викиди шкідливих речовин через викидні труби трьох підприємств після реконструкції та втілення прогресивних технологій, якщо: в першому підприємстві швидкість газових викидів через трубу діаметром 0,25 м зменшилась з 2 м/с до 1м/с. На другому підприємстві до реконструкції використовувалися 2 труби діаметром 0,25 м, а швидкість газу в них становила 1 м/с. Після реконструкції на цьому підприємстві стала працювати тільки 1 труба, а швидкість газу в ній підвищилась до 2 м/с. На третьому підприємстві використовувалася 1 труба діаметром 0,5 м зі швидкістю газу в ній 1 м/с. Але після реконструкції в ній діаметр труби було зменшено вдвічі, а швидкість газу стала більше в 2 рази.

23. Яку кількість аміачної селітри, що містить 98% NH4NO3, треба внести в ниву під пшеницю площею 15 га та під картоплю площею 10 га? Нива має запас по азоту 15 кг/га. Нормативні дані: для пшениці необхідно 50 кг азоту на 1 га, для картоплі – 60 кг азоту на 1 га.

24. Твердість води складає 5 ммоль екв/дм3. Половина цієї кількості зумовлена гідрокарбонатом кальцію, а половина – хлоридом та сульфатом кальцію. Підрахувати, скільки необхідно реагентів – вапняного розчину (2%-вого) та кальцинованої соди (1%‑вої) для зниження тимчасової твердості до 0,03ммоль екв/дм3. Об’єм води 60 м3. Питома вага 2%-вого розчину Ca(OH)2 – 1200 кг/м3, а 1%-вого розчину Na2CO3 – 1060 кг/м3.

25. На хлораторну станцію привезли 2 балона з хлором та поставили їх в приміщення розміром 3×4×5 м, з’єднавши між собою як сполучені судини. Тиск в першому балоні до з’єднання за манометром становив 0,2 МПа, а в другому – 0,6 МПа. Через деякий час тиск в балонах за манометром становив 0,3 МПа. Об’єм одного балона 60 дм3. Визначити максимально можливу концентрацію Cl2 в приміщенні на випадок аварії, внаслідок якої хлор витече з балонів.

26. Знайти витрати 30% (ваг.) розчину NaOH, необхідного для нейтралізації кислої води, яка утворюється внаслідок абсорбції водою хлористого водню з газового потоку, та концентрацію кухонної солі у стічні воді за умов: ступінь очищення газового потоку від HCl – 95%, витрати газового потоку 70 м3/год, концентрація HCl в газах на виході в абсорбер 140 г/м3, витрати води на промивку газів – 2,1 м3/год, густина 30% розчину луги ρNaOH=1,43 г/см3. Кількість реакційної води не враховували.

27. Визначити, як змінились сумарні викиди шкідливих речовин через викидні труби трьох підприємств після реконструкції та втілення прогресивних технологій, якщо: в першому підприємстві швидкість газових викидів через трубу діаметром 0,30 м зменшилась з 2,5 м/с до 1м/с. На другому підприємстві до реконструкції використовувалися 2 труби діаметром 0,2 м, а швидкість газу в них становила 1,5 м/с. Після реконструкції на цьому підприємстві стала працювати тільки 1 труба, а швидкість газу в ній підвищилась до 4 м/с. На третьому підприємстві використовувалася 1 труба діаметром 0,4 м зі швидкістю газу в ній 1 м/с. Але після реконструкції в ній діаметр труби було зменшено вдвічі, а швидкість газу стала більше в 2,5 рази.

28. Яку кількість аміачної селітри, що містить 98% NH4NO3, треба внести в ниву під пшеницю площею 25 га та під картоплю площею 20 га? Нива має запас по азоту 10 кг/га. Нормативні дані: для пшениці необхідно 50 кг азоту на 1 га, для картоплі – 60 кг азоту на 1 га.

29. Твердість води складає 7 ммоль екв/дм3. Половина цієї кількості зумовлена гідрокарбонатом кальцію, а половина – хлоридом та сульфатом кальцію. Підрахувати, скільки необхідно реагентів – вапняного розчину (2%-вого) та кальцинованої соди (1%‑вої) для зниження тимчасової твердості до 0,02 ммоль екв/дм3. Об’єм води 50 м3. Питома вага 2%-вого розчину Ca(OH)2 – 1200 кг/м3, а 1%-вого розчину Na2CO3 – 1060 кг/м3.

30. На хлораторну станцію привезли 2 балона з хлором та поставили їх в приміщення розміром 3×5×8 м, з’єднавши між собою як сполучені судини. Тиск в першому балоні до з’єднання за манометром становив 0,3 МПа, а в другому – 0,8 МПа. Через деякий час тиск в балонах за манометром становив 0,6 МПа. Об’єм одного балона 65 дм3. Визначити максимально можливу концентрацію Cl2 в приміщенні на випадок аварії, внаслідок якої хлор витече з балонів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)