АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практична робота №1

Читайте также:
 1. Ветеринарно-просвітницька робота
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 4. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 5. Військово-соціальна робота у ЗС України
 6. ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
 7. ДИПЛОМНА РОБОТА
 8. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10
 9. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8
 10. ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9
 11. Домашня робота школярів
 12. ІІ. Позакласна робота із зарубіжної літератури

Тема: Визначення параметрів навколишнього середовища

Мета: Набути практичних навичок визначення фізичних параметрів навколишнього середовища

Завдання: ознайомитись із приладами для вимірювань значень деяких факторів навколишнього середовища, замалювати прилади, провести виміри температури, вологості, освітленості, швидкості вітру, тиску.

Матеріали: термометри (ртутний, спиртовий), психрометр Асмана, люксметр, анемометр, секундомір, барометр.

Теоретичні відомості

Живі організми знаходяться під постійним впливом абіотичних факторів, що створюють фізико-хімічні умови навколишнього середовища. Для вимірювання параметрів навколишнього середовища використовують різноманітні фізичні прилади.

Температура. Для вимірювання температури повітряного, ґрунтового, водного середовища використовують термометри. Принцип дії термометра базується на властивості речовини змінювати об’єм в залежності від температури. В залежності від вимог до проведення досліджень, використовують спиртовий, ртутний або біметалічний термометри. Для вимірювання температури ґрунту використовують термометр-щуп, що дозволяє робити заміри температури на різній глибині від поверхні. Одиниці виміру – градуси за Цельсієм (°С).

Для вимірювання вологості повітря застосовують аспіраційний психрометр Асмана. Психрометр складається із двох термометрів – сухого і змоченого. Датчик одного із термометрів обмотаний батистом, який змочений водою. Психрометр обладнаний вентилятором, при ввімкненні якого термометри обдуваються повітрям. Внаслідок випаровування води змочений термометр показує нижчу температуру, ніж сухий. Чим менша вологість, тим більша інтенсивність випаровування і ти нижчими є показники змоченого термометра. Різниця температур між змоченим і сухим термометром буде характеризувати вологість повітря. Одиниці виміру – відсоткове співвідношення у повітрі (%).

Для визначення освітленості поверхні використовується фізичний прилад – люксметр, принцип дії якого базується на фізичних властивостях фотоелементу. В залежності від освітленості стрілка люксметра показує різні величини, що і буде характеризувати освітленість. Одиниці виміру – люкс (лк).

Швидкість вітру вимірюють за допомогою фізичного приладу – анемометра. Принцип дії анемометра базується на основі обертання “крила” приладу за певний період часу. Після встановлення анемометра у повітряному потоці і фіксації даних усіх шкал через однакові інтервали часу (10-15 сек) одночасно включають механізм приладу і секундомір. Визначення проводять протягом 1-2 хв. Після завершення вимірів анемометр та секундомір зупиняють і фіксують дані обох приладів. Швидкість вітру визначають за графіком, що додається до анемометра. Для цього по вертикальній вісі графіку відшуковують значення шкали лічильника анемометра за одну секунду. З цієї точки проводиться горизонтальна лінія до перетинання з графіком, потім від точки перетину до горизонтальної вісі. Показники на горизонтальній вісі і будуть характеризувати швидкість вітру в м/сек.Приблизну оцінку сили вітру можна провести і за видимими проявами (шкала Бофорта).

Для визначення тиску повітря застосовують барометр. Одиниці виміру – мм ртутного стовпа або кПа.

Хід роботи

Після ознайомлення із принципами роботи приладів, студенти визначають фізичні параметри навколишнього середовища. Для цього студенти розділяються на групи із 2-3 (5) чоловік, кожна з яких проводить дослідження окремих параметрів навколишнього середовища. Результати зводяться у формі таблиць для декількох досліджень.

На основі отриманих результатів роблять висновки.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає принцип дії термометра?

2. За яким принципом діє психрометр Асмана?

3. Чому температура змоченого термометра нижче від сухого?

4. Який принцип дії люксметра і в яких одиницях вимірюється освітленість?

5. У чому полягає принцип дії анемометра і в яких одиницях вимірюється швидкість вітру?

6. На основі якої властивості волосу базується принцип дії барометра?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)