АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кількісна оцінка ступеня перекриття екологічних ніш

Читайте также:
 1. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів
 2. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 3. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 4. Види і оцінка дебіторської заборгованості
 5. Визначення передаточного числа редуктора і його розподіл між ступенями
 6. Визначення ступеня та константи дисоціації оцтової кислоти
 7. Відбір та оцінка персоналу
 8. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНИ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ. АГРОЦЕНОЗЫ
 9. Джерела та оцінка інформації про середовище організації
 10. Екологічна оцінка намічуваної діяльності як інструмент екополітики
 11. Економічна оцінка природних ресурсів
 12. Експрес-оцінка рівня соматичного здоров'я (за Апанасенко Г.Л.)

Найдоцільніше використовувати формулу мінімальних відсотків:

ПС = Σmin (ai, bi).

Проілюструємо це перекриттям трофічних ніш двох видів А і В:

 

Елементи Раціону % значення компонента в живлені виду a % значення компонента в живлені виду b Мінімальне з двох значень
A
B
C
D
Сума мінімальних значень, Σmin (ai, bi) 55 (%)

Таким чином, маючи відомості про склад раціонів двох видів, можна розрахувати відносне перекриття їхніх трофічних ніш (або просто ступінь схожості їхніх раціонів).

Для угруповання, що складається з n елементів (популяцій, геміпопуляцій тощо) перекриття трофічних ніш зазвичай розглядають лише попарно, визначаючи ступінь схожості як показано вище, в результаті отримують матрицю n x n:

Ступінь схожості ( в %) раціонів у 5 видів в угрупованні

Види Компо- ненти раціону a b c d E
A
B  
C    
D      
E         ­–

 

З цієї таблиці видно ступінь перекриття трофічних ніш кожного з кожним з 5 елементів даного угруповання. Проте на питання: яка ступінь схожості живлення усіх представників даного угруповання чи будь-якої групи популяцій відповіді найчастіше бракує.

У цих випадках ми пропонуємо використовувати схему розрахунків , аналогічну для визначення ступеня схожості живлення двох видів, тільки поширюючи її на n видів (тобто найменшим значенням за кожним компонентом живлення буде мінімальне його значення з усіх варіантів, а потім підраховуємо суму мінімальних значень і отримуємо ступінь схожості для групи з n елементів.

Для побудови повної дендрограми відносної схожості живлення, чи ступеня перекриття трофічних ніш запропоновано досить простий метод (Гандзюра, 1991, 1993).

Так, розглянемо таблицю раціонів 5-ти видів:

   
 
A (0)
B (0)
C (15)
D (0)
E (2)
F (2)

 На її основі розраховуємо матрицю схожості n x n:

 
  59 (2)    
       
         
        79 (1)    
             
       
        36 (3)  
           

 

Вибираємо з таблиці максимальне значення схожості і відкладаємо його значення на дендрограмі. Це будуть види 4 і 5 (79%). Цій парі присвоюємо номер 6 (n + 1). І в таблиці ч ця пара фігурує під номером 6, а значення харчових компонентів у ній беремо мінімальне з двох: (виділимо їх жирним шрифтом). Потім визначаємо ступінь схлжості 6 компоненту з іншими і занесемо отримані величини в таблицю.

Як видно з таблиці максимальна схожість видів 1 і 2 ( 59 % ). Відкладаємо цю пару на дендрограмі, а самій парі присвоюємо номер 7 (n + 2). Знову для пари 7 лишаємо значення харчових компонентів мінімальне з двох (тобто спільне обом видам) – це в таблиці позначимо жирним шрифтом. Після цього розрахуємо схожість 7 компоненту з рештою. Знову відмічаємо значення схожості в таблиці. Вибираємо групу з макимальною схожістю, знову відкладаємо одержанні значення на дендрограмі.

В результаті одержуємо структуру схожості між усіма видами і групами. Так можна визначати структуру схожості для будь-якого масиву даних.

Аналогічно можна розрахувати ступінь перекриття за їншими параметрами.

Маючи дані про ступінь перекриття конкретних ніш, можемо визначити і ступінь перекриття їх багатомірних ніш. Для визначення ступеня перекриття n-мірної ніші ми маємо перемножити відносні перекриття кожної з n ніш (при цьому зручніше користуватися не %-ним значенням перекриття, а в частках від 1).

‡агрузка...

Тобто у нашому випадку з перекриттям трофічних ніш (55%) ми беремо величину 0,55 (в частках від 1). Наприклад, якщо топічні ніші цих видів пекриваються на 50 %, тобто на 0,5, то перекриття 2-мірної ніші (трофічної і топічної) складе:

0,55 х 0,5 = 0,275, або 27,5 %.

Аналогічно розраховується перекриття і n-мірної ніші.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)