АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Критичний огляд змісту

Читайте также:
 1. Аналітичний огляд використання вторинної сировини і відходів
 2. Апочаткування позитивістської філософії у XIX ст. та її відношення до метафізики. Погляди О.Конта та Г.Спенсера.
 3. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 4. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 5. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
 6. Вимоги до структури та змісту роботи
 7. Вимоги щодо змісту та оформлення документів
 8. Виникнення неокантіанства та його розвиток. Філософські погляди В.Віндельбанда, Г.Ріккерта та Е.Касірера.
 9. Деталізована структурно-логічна схема змісту теми
 10. Дж. Бруно: світоглядні висновки з коперниканизма
 11. Дидактичні погляди
 12. Дидактичні погляди Я.А.Коменського

Більш важливою та відповідною частиною рецензії є оцінка позитивних та негативних сторін роботи (реферату, лекції) у формах, де сформовано реферативне зведення. Розглянемо деякі характерні моменти цієї роботи. Аналіз наукового дослідження рецензії має бути конкретним, доказовим, із визначеними прикладами та посиланнями на роботу. Як приклад, наведемо уривок із рецензії лекції на тему «Збереження навколишнього середовища…», де мова йде про недоліки роботи.

 

«Лекцію оформлено неохайно: відсутніми є план та поділи на розділи у тексті; у списку літератури відсутня науково-популярна література; велика кількість помилок друкарського характеру, неправильних виразів (45 позначок на полях) призводять до недбалого відношення до тексту лекції. Назва лекції досить узагальнена. Оскільки основна увага лекції приділяється охороні атмосфери сучасного міста, а не взагалі оточуючому середовищу. Недостатньо висвітлено питання про забруднення атмосфери у промислових містах Донбасу, в першу чергу Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Єнакієвому, Краматорську тощо. У той же час нічого не сказано про заходи, що можуть поліпшити токсикологічне становище (очисні споруди на Макіївському металургійному заводі, бездимне завантаження на Донецькому коксохімічному заводі, озеленення териконників та відвалів вугільних шахт та ін.).

Побудова лекції також невдала: матеріал місцевого значення повинен бути тісно пов’язаним із ключовим питанням, а не розміщений наприкінці у вигляді додатків. Стиль не відповідає вимогам оформлення наукової або науково-популярної літератури».

 

Суттєвим недоліком є така побудова рецензії, де викладений матеріал є перевантажений фактичним матеріалом – відбувається процес «заміни оригінального аналізу». Такий документ позбавлений ознак рецензії та перетворюється у переказ. Рецензенту слід звернути увагу на співвідношення у праці, що аналізується, позитивного та негативного аспектів природокористування. Не викликає сумніву те, що автор з наукової точки зору повинен повідомити про негативні наслідки впливу людини на природу. У той же час автори, захоплюючись другорядними проблемами природо-користування та сенсаційних даних, не наводять ніяких додаткових прикладів роботи, що проводиться з приводу поліпшення екологічної ситуації та усунення екологічного дисбалансу в системах.Варто зазначити, що реферат повинен містити короткий письмовий переказ у формі публічної доповіді змісту наукової праці або праць спеціалістів з обраної теми; огляд літератури певного напряму.

Такий огляд повинен надавати читачеві (рецензенту) уявлення про сучасний стан вивчення тієї або іншої наукової проблеми, де представлено співвідношення точок зору спеціалістів та відображена особиста оцінка їх вірогідності та обґрунтованості.

На відміну від наукових статей, дисертацій, монографій, що мають за мету отримання нового знання, в процесі самостійного дослідження та введення його в науковий світ за допомогою публікування, реферат не може базуватися на суто самостійних наукових результатах автора. Завдання реферату – узагальнити здобутки інших вчених, самостійно визначити проблему на базі літературних свідчень.

Таким чином, реферат – це не переказ того, з чим ознайомлений читач, а наполеглива та серйозна праця, що вимагає ґрунтовної підготовки автора.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)