АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід роботи. Включіть прилад, для чого перемикач живлення переведіть в положення "Вкл"

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. Автоматизация и роботизация
 3. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 4. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 5. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 6. Аналіз роботи системи
 7. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
 10. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 11. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА ДЛЯ ГРУП ЗМГГТ-11, ЗМГРБ-11
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

Включіть прилад, для чого перемикач живлення переведіть в положення "Вкл". На цифровому табло повинні індукуватись:

 

 

Включення приладу повинно супроводжуватись коротким звуковим сигналом. При природньому фоновому випроміненні прилад повинен подавати 1-6 звукових сигналів у хвилину. Із збільшенням дози гамма випромінювання пропорційно виростає частота звукових сигналів.

 

Для випромінювання потужності експозиційної дози гамма випромінювання зробить наступні кроки:

1) перевірте, чи закрита задня кришка приладу, при необхідності закрийте її;

2) переведіть перемикач режиму роботи в положення "МД" (крайнє ліве положення);

3) включіть прилад перемикачем живлення і натисніть кнопку "пуск/стоп". При цьому на цифровому табло повинні з’явитись крапки після кожного розряду і розпочатись відлік імпульсів.

 

4) через 20-25 секунд вимірювання закінчиться, що супроводжується звуковим сигналом, а на цифровому табло зафіксується число з однією комою. Даний показник приладу буде відповідати потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, виміряної у мР/год. Для виконання повторного заміру достатньо ще раз натиснути на кнопку "пуск". Після закінцення випромінювання вимкніть прилад. Для отримання більш точних даних проведіть вимірювання 3-5 разів, розрахуйте середнє арифметичне.

 

Для вимірювання щільності бета-випромінювання, зробіть наступні кроки:

1) перевірте, чи закрита задня кришка приладу, при необхідності закрийте її;

2) переведіть перемикач режиму роботи в положення "МД" (крайнє ліве положення);

3) піднесіть прилад поверхнею задньої кришки до досліджуваної поверхні на відстань 0,5-1,0 см і натисніть кнопку "пуск";

4) виконайте замір і занотуйте показник індикатора;

5) відкрийте задню кришку приладу;

6) виконайте замір при відкритій задній кришці, запишіть показник індикатора;

7) закрийте задню кришку, вимкніть прилад;

8) за формулою: q = Ks (Nγ + β + Nγ) розрахуйте величину щільності потоку бета-випромінювання. Одиниці виміру - част./см2хв.

На основі проведених вимірів зробить висновок.

 

Питання для самоконтролю1. Що таке альфа-випромінювання?

2. Що таке бета-випромінювання?

3. Чим шкідливе радіоактивне випромінювання?

4. З чого складається фонове радіоактивн випромінювання?


 

ПИТАННЯ ПИСЬМОВОГО ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ ОЛІМПІАДИ З ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ ДОННУ

 

1. Екологія як наука: класичне і сучасне тлумачення, схеми внутрішньої будови.

2. Концептуальні основи неоекології: визначення, призначення, класифікація.

3. Біосфера: склад, межі та функціонування.

4. Екологічні фактори: визначення, класифікація.

5. Екосистема: будова та основні процеси функціонування.

6. Поняття обмежуючого фактору та екологічної толерантності. Закон Шелфорда.

7. Чим спричинена поява “озонових дір”? заходи з подолання цього катастрофічного явища.

8. Шумове забруднення довкілля: визначення, рівні, наслідки, застережні заходи.

9. Екологічні “закони” Б. Коммонера. Сформулювати та проілюструвати прикладами.

10. Контроль і управління водними ресурсами: основні поняття, показники. Вимоги до якості води.

11. Екологічна безпека: визначення, фактори та міри з її забезпечення у регіонах України.

12. Рух ксенобіотиків за трофічними ланцюгами та їх вплив на стан здоров’я людини.

13. Екологія геоенергоаномальних зон.

14. Дати визначення і навести відомі вам класифікації природних ресурсів.

15. Дати розгорнуту характеристику одного з основних засобів очищення стічних вод.

16. Дати розгорнуту характеристику одного з основних засобів очищення пило-газових викидів промислових підприємств.

17. Антропогенна євтрофікація внутрішніх водоймищ: принципи, механізм і наслідки.

18. Класифікація та основні ознаки території і об’єктів природно-заповідного фонду України.

19. Засоби рекультивації порушених земель.

20. Екологічні і соціальні проблеми гідроелектростанцій, побудованих на рівнинних ріках.

21. Екологічні проблеми енергетики та шляхи їх розв’язання.

22. Дати характеристику альтернативних джерел енергії в екологічному аспекті.

‡агрузка...

23. Принципи санітарного зонування промислових підприємств.

24. Дати розгорнуту характеристику засобам переробки твердих відходів.

25. Екологічне нормування. Сутність нормативів ГДВ і ГДС.

26. Дати стислу характеристику екологічного права як механізму управління в системі природокористування.

27. Захист довкілля від викидів автомобільного транспорту.

28. Дати стислу характеристику об’єктів і засобів екологічної експертизи.

29. Концепція екологічної освіти і виховання в Україні.

30. Роль і форми участі громадськості щодо вирішення екологічних проблем в Україні.

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)