АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом з дисципліни

Читайте также:
 1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення
 3. Використання логічних операторів та операторів співвідношення
 4. Вірні відповіді на тестові завдання з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктний процес»
 5. Головною метою дисципліни
 6. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»
 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 8. Джерела дисципліни і їх класифікація.
 9. Дистанційний курс з дисципліни
 10. До дисципліни
 11. Додаткова література для самостійного вивчення дисципліни «Мікроекономіка»
 12. З дисципліни

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Мета курсу. Вивчити оптимальні шляхи координації гармонійного еколого-економічного збалансованого співіснування техносфери й біосфери, принципів і критеріїв ефективності локальної та глобальної екополітики.

Завдання вивчення курсу. Дати студентам теоретичні знання про вивчення загального стану сучасної біосфери (біологічних систем усіх рівнів), умов і чинників його формування, причин і обсягів змін під впливом різних природних і антропогенних чинників; прогнозування динаміки стану екосистем і біосфери в цілому в часі й просторі; розроблення, з урахуванням основних екологічних законів та закономірностей, шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства і Природи, збереження здатності біосфери до саморегуляції і самовідновлення.

 

Шкала оцінювання

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою кафедри Критерії оцінки знання студентів
A відмінно 90–100 студенти мають всебічні, систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, знайомі з додатковою літературою, свідомо засвоїли взаємозв'язок головних понять дисципліни та їх значення для майбутньої професії, виявили творчі здібності в засвоєнні навчально-програмного матеріалу
BC добре 75–89 студенти мають певні знання з навчально-програмного матеріалу, успішно виконують обумовлені програмою завдання, засвоїли основну літературу, яка рекомендована програмою, показали систематичний характер знань з дисципліни та можуть їх самостійно поповнювати під час подальшої навчальної роботи та професійної діяльності
DE задовільно 60–74 студенти знають основний навчальний матеріал в об'ємі, необхідному для подальшої та методичної роботи з професії; справляються з виконанням обумовлених програмою завдань, проте припускають деякі помилки; володіють необхідними знаннями щодо усунення недоліків під керівництвом викладача
FX незадовільно 01–59 студенти мають недоліки у знаннях основного навчального матеріалу, припускають принципові помилки під час виконання обумовлених програмою завдань
         

 

 

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом з дисципліниОцінка національна Оцінка ECTS Співвідношення між оцінками ECTS*, % Визначення ECTS   Рейтинг з безпеки життєдіяльності, бали
Відмінно А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90 -100
Добре В Дуже добре – вище середнього рівня з кількома 82 – 89
С Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю недоліків 75 – 81
Задовільно D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків 66 – 74
E Достатньо – виконання задовольняє максимальні критерії 60 – 65
Незадовільно FX - Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку) 35 – 59
F - Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота 01-34

* процент студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки в Європейських університетах.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)