АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що слід вважати екологічними факторами?

Читайте также:
 1. Agenda № ____ from ____ ____________ 2013 year
 2. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 3. HO - CH
 4. Http://www.lawbook.by.ru/theory/Skakun/cont.shtml
 5. I. Сутність і види соціальних змін.
 6. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 7. А. Бергсон
 8. Аварії при обертальному бурінні та їх ліквідація
 9. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 10. Адаптація людини до наслідків надзвичайних ситуацій (катастроф)
 11. АДАПТИВНІ БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ
 12. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету

а) фактори життєвого ризику; б) біохімічні умови довкілля; в) техногенні умови навколишнього

середовища; г) комплекс умов навколишнього середовища, які впливають на функціонування екосистем.

9. Методологічною засадою сучасної екології є:

а) дискретне моделювання екологічних процесів; б) комплексне використання натурних спостережень;

в) проведення експериментальних лабораторних досліджень; г) екологічне картування та моделювання.

10. У сучасній екології широко використовують методи інших наук:

а) хімії; б) геології; в) фізики; г) математики.

11. Для автоматичної реєстрації тиску використовують:

а) термограф; б) барометр; в) барограф; г) гігрограф.

12. Датчик термографа це:

а) біметалічна пластинка, захищена від пошкоджень спеціальним пристроєм;

б) пучок знежирених людських волосин;

в) комплекс анероїдних мембран і компенсаторної біметалічної пластинки;

г) комплекс анероїдних мембран і пучка знежирених людських волосин.

13. Джерела природного іонізуючого випромінювання:

а) ізотопи багатьох елементів гірських порід; б) ізотопи елементів у складі мінералів;

в) протони у водному середовищі; г) катіони солей важких металів.

14. Головним чином накопичується в кістках людини:

а) стронцій; б) калій; в) йод; г) цезій.

15. Едафічні фактори – це:

а) ґрунтові умови, що впливають на життя та поширення живих організмів; б) умови формування ґрунтів; в) субстратний комплекс, в якому існує життя; г) середовище існування елементів мікробоценоза.

16. До генетичних горизонтів відносяться наступні:

а) лісова підстилка; б) гумусовий; в) підзолистий; г) материнська порода.

17. Гумус обумовлює появу наступного кольору ґрунту:

а) червоного; б) сірого; в) чорного; г) зеленого.

18. Головний складовий елемент земної атмосфери:а) кисень; б) азот; в) аргон; г) вуглекислий газ.

19. Сукупність популяцій різних видів, яка характеризується певними відношеннями як між собою, так і з органічним середовищем на визначеній території: а) біоценоз; б) біогеоценоз; в) екосистема.

20. Утворення і розкладання озону (О3) в атмосфері пов'язане з поглинанням:

а) видимої радіації; б) ультрафіолетової радіації; в) інфрачервоної радіації.

21. Види рослин і тварин, стійкі до коливань солоності води і засоленості грунтів, називаються:а) евригалинні; б) мезогалинні; в) стеногалинні.

22. Структурні частини горизонтального розчленування біоценозу, які відрізняються складом, структурою, властивостями компонентів, специфікою їхніх зв'язків і матеріально-енергетичного обміну:а) консорції; б) парцели; в) синузії.

23. Тип біоценотичних відношень, у які вступає вид, використовуючи для своїх споруджень продукти виділення або мертві залишки, або навіть живих особин іншого виду:

а) трофічні; б) топічні; в) форичні; г) фабричні

24. Нероздільні взаємокорисні зв'язки особ двох видів, що припускають обов'язкове тісне співжиття організмів:

а) симбіоз; б) мутуалізм; в) паразитизм; г) комменсалізм.

25. Рослини, які найбільш активно і глибоко перетворюють середовище і які визначають умови існування для других співмешканців:

а) домінанти; б) едифікатори; в) асектатори; г) соедифікатори.

26. Графічне зображення співвідношення між продуцентами і консументами різних порядків, виражене в одиницях вміщеної в масі живої речовини енергії:

а) піраміди чисельності (чисел); б) піраміди біомаси; в) піраміди енергії.

27. Відносно стабільний стан біоценозу (екосистеми):а) сукцесія; б) клімакс; в) гомеостаз

28. Сукупність угруповань організмів (екосистем) якойсь значної території: а) біота; б) біом; в) біотоп.

29. Закон мінімуму сформулював у 1840 році: а) В. Шелфорд; б) Ю. Лібіх; в) А. Тенслі; г) М. Мебіус

30. Речовина біосфери, яка створюється і переробляється сукупностями живих організмів:

а) біокосна; б) біогенна; в) жива.

31. Фундаментальна і реалізована екологічна ніша:

а) рівні; б2) фундаментальна більше; в) реалізована більше

32. Тип міжпопуляційної взаємодії, коли одна популяція пригнічюється іншою, а інша впливу не відчуває:а) конкуренція; б) мутуалізм; в) коменсалізм; г) аменсалізм; д) хижацтво

33. Тип межпопуляційної взаємодії, коли одна популяція прагне знищити другу:

‡агрузка...

а) конкуренція; б) мутуалізм; в) коменсалізм; г) аменсалізм; д) хижацтво

34. Климадіаграми відображають сполучення:

а) температури і світла; б) температури і вологості; в) температури і грунту; г) світла і вологості

35. На кожний наступний трофічний рівень переходить стільки відсотків енергії:

а) 1 %; б) 10 %; в) 100 %.

36. Рослини помірно зволожених місцеперебувань:

а) гігрофіти; б) мезофіти; в) ксерофіти; г) сукуленти

37. Дія сигнальних екологічних факторів: а) викликає пристосувальні зміни у організмів; б) обумовлює неможливість існування організмівв у даних умовах; в) викликає структурно-функціональні зміни у організмів; г) свідчить про зміни інших факторів середовища.

38. Найбільш ефективно виявляється дія екологічного чинника на організм при його значеннях:

а) мінімальних; б) максимальних; в) оптимальних; г) мінімальних і максимальних

39. У процесі фотосинтезу рослини поглинають промені видимої частини світла:

а) оранжево-червоні; б) синьо-фіолетові; в) жовто-зелені; г) інфрачервоні

40. Рослини, які віддають перевагу кислим грунтам (р=3,5-4,5), відносяться до:

а) ацидофілам; б) базифілам; в) нейтрофілам

41. Рослини, що задовольняються невеликою кількістю поживних речовин грунту:

а) евтрофні; б) оліготрофні; в) мезотрофні

42. Біогенна міграція в біосфері - це кругообіг: а) енергії, укладеної в живих організмах; б) елементів, що входять до складу живих організмів; в) органічних речовин, що входять до складу живих організмів; г) неорганічних речовин, що входять до складу живих організмів.

43. Біомаса живої речовини в біосфері в даний час складає, в тонах:

а) 1,2 · 108; б) 2,4 ·1012; в) 3,2 ·1020; г) 5,4 ·1023.

44. Організми-гетеротрофи, які споживають готові органічні речовини, створені організмами-автотрофами:а) продуценти; б) консументи; в) редуценти; г) деструктори

45. Комплексна система спостережень, оцінки і прогнозу змін стану біосфери або її окремих елементів, які виникають під впливом антропогених факторів:

а) біоіндикація; б) моніторинг; в) екоекспертиза

46. Організми, присутність, кількість або особливості розвитку яких служать показниками природних процесів, умов або антропогених змін середовища існування, називаються:

а) едифікатори; б) біоіндикатори; в) асектатори

47. Вторинні консументи в екосистемах: а) усі плотоядні тварини; б) плотоядні і всеядні тварини; в) дрібні плотоядні ссавці і хижі комахи; г) крупні плотоядні ссавці і хижі птахи

48. У природних екосистемах через трофічні рівні постійно здійснюється:

а) кругообіг речовин і кругообіг енергії; б) кругообіг речовин і однонаправлений потік енергії;

в) однонаправлений потік речовин і кругообіг енергії; г) однонаправлений потік речовин і енергії.

49. Приріст живої речовини, вироблений популяцією або угрупованням за одиницю часу на одиницю площі або об’єму:

а) біомаса; б) чиста первинна продуктивність; в) валова первинна продуктивниість.

50. Сприятлива для організмів інтенсивність дії фактора навколишнього середовища:

а) максимум; б) мінімум; в) оптимум; г) песімум.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)