АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які студенти будуть наводити у рефераті

Читайте также:
  1. Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти
  2. Література до рефератів
  3. Розподіл балів, які отримують студенти
  4. Творчих робіт та рефератів
  5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  6. Теми рефератів
  7. Теми рефератів
  8. Теми рефератів
  9. Теми рефератів.

(курсовій, дипломній роботах) та при конспектуванні книги , статті

 

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографії (один, два або три автори) 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. –533с. 2. Гордієнко М.І., Карпенко В.І. Липа дрібнолиста. – К.: Сільгоспосвіта, 1996. – 224с.
Чотири, п’ять та більше авторів Мотивація праці та формування ринку робочої сили / О.А.Бугуцький, Г.І.Купалова, В.С.Дієсперов та ін. / За ред. П.Т.Саблука, О.А.Бугуцького . – К.: Урожай, 1993. – 416 с.
Багатотомні видання Савельєв А.В. Курс загальної фізики: В 3 т.- К.: Наука, 1982. – Т. 1-3. окремий том: Савельєв А.В. Курс загальної фізики: В 3 т.- Т.1: Механіка. Молекулярна фізика. –К.: Наука, 1982. – 432 с.
Перекладні видання Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес.- К.: Політична література України, 1989. –292 с.
Підручники, навчальні посібники 1. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: АСК, 2002. – 398 с. 2. Завадський Й.С. Менеджмент:Підручник.– К.:УФІМБ, 1997. –543 с.
Збірка наукових праць Науковий вісник Національного аграрного університету: Зб. наук. пр. –Вип. 1. – К.: НАУ, 1997. – 228 с.
Довідники 1. Культура української мови : Довідник / За ред. В.М.Русанівського. –К.: Либідь, 1990. – 234 с. 2. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно та ін. / За ред. Л.О.Пустовіт. – 2 вид., випр. і доп.- К.: Довіра, 1999. – 507 с.
Словники 1. Словник географічних назв України / В.О.Горпинич . – К.: Довіра, 2001. – 525 с. 2. Хоменко Л.О. Словник з агробіології. – К.: НАУ, 1998. – 689 с. 3. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. / За ред. Л.С.Паламарчука. – К.: Наук. думка, 1993. – Т. 1-2.
Складові частини книги, Гілюн О.В. Соціологічне опитування // Соціологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка . – К.: Академія, 1999. – С.332 - 349.
збірника, Гончарук В.І., Коваль.І.П. Етика ділового спілкування // Науковий вісник ТНДПУ: Зб. наук. пр. – Вип. 2. – К., 1999. – С. 4 - 12.
журналу, Пньов В.В., Карнаухов О.І. Теорія вольтамперометрії із заданим опором ланцюга // Український хімічний журнал. – 1989. - №3. – С.3 -8.
енциклопедії Боровський М. Виноградництво // Енциклопедія українознавства. – Перевид. В Україні. – Львів: Молоде життя, 1993. – Т. 1. – С. 249 -250.
Тези доповідей Шапнюк В.І. Основи педагогічної майстерності // Тези ІІ наукової конференції молодих спеціалістів. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 34 -45.
Дисертації Рожко В.В. Мова ділових паперів: Дис. канд. філол. наук: 06.01.01. – К.,1999. – 179 с.

 Слід запам’ятати:

- Якщо книжка написана декількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора (не більше чотирьох), після чого роблять приписку “та ін.”.

- Повна назва книги, статті, видавництва не береться в лапки.

- Якщо автори не вказані на титулці, слід починати запис з назви.

- Міста видання пишуться повністю, за винятком міст Києва (К.), Харкова (Х.), Москви (М.), Львова (Л.), Санкт-Петербурга (СПб).

- Рік видання пишеться без слів “рік” або скорочення “р”.

 

Список літератури розміщується після основного тексту роботи, на окремій сторінці, за алфавітом ( прізвищ авторів чи назв книг ) і біля кожної праці ставиться номер: 1, 2, 3

Контрольні запитання:

1. Що таке довіреність?

2. Які є види довіреностей?

3. Яка специфіка складання офіційних довіреностей?

4. Що таке розписка?

5. Які відомості мають бути зазначені в тесті розписки?

6. Як записуються грошові суми в обліково-фінансових документах?

7. Яка специфіка написання і використання обліково-фінансових документів?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)