АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За гарантованістю рівня доходності фінансові інструменти бувають наступних видів

Читайте также:
 1. Аналіз рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції
 2. Аналіз технічного рівня розвитку підприємства
 3. Більшовизм та марксизм: порівняльний аналіз
 4. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 5. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 6. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 7. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 8. Валютні і фінансові елементи системи
 9. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
 10. Вивченням власних імен людей займається порівняно молода ще наука – антропоніміка.
 11. Види загроз фінансовій безпеці держави
 12. Види уваги та їхні порівняльні характеристики

Фінансові інструменти з фіксованим доходом. Вони харак­теризують фінансові інструменти з гарантованим рівнем доход­ності при їх погашенні (або протягом періоду їх обігу) незалежно від кон’юнктурних коливань ставки позикового відсотка (норми прибутку на капітал) на фінансовому ринку.

Фінансові інструменти з невизначеним доходом. Вони ха­рактеризують фінансові інструменти, рівень доходності яких мо­же змінюватись залежно від фінансового стану емітента (прості акції, інвестиційні сертифікати) або у зв’язку зі зміною кон’юнк­тури фінансового ринку (боргові фінансові інструменти із плава­ючою відсотковою ставкою, «прив’язаною» до встановленої облікової ставки, курсу певної «твердої» іноземної валюти і т.п.).

За рівнем ризику виділяють наступні види фінансових ін­струментів.

Безризикові фінансові інструменти. До них відносять дер­жавні короткострокові цінні папери, короткострокові депозитні сертифікати найбільш надійних банків, «тверду» іноземну валю­ту, золото та інші цінні метали та каміння, придбані на короткий період. Термін «безризикові» є певною мірою умовним, так як потенційний фінансовий ризик несе в собі будь-який із перерахо­ваних видів фінансових інструментів.

Фінансові інструменти з низьким рівнем ризику. До них на­лежать, як правило, короткострокові боргові фінансові інстру­менти, що обслуговують ринок грошей, виконання зобов’язань за якими гарантовано стійким фінансовим станом і надійною ре­путацією позичальника (характеризується терміном «першоклас­ний позичальник»).

Фінансові інструменти з помірним рівнем ризику. Вони ха­рактеризують групу фінансових інструментів, рівень ризику за якими приблизно рівний середньоринковому.

Фінансові інструменти з високим рівнем ризику. До них відносяться фінансові інструменти, рівень ризику за якими суттєво перевищує середньоринковий.

Фінансові інструменти з дуже високим рівнем ризику («спе­кулятивні»). Вони характеризуються найвищим рівнем ризику і використовуються для здійснення найбільш ризикованих спекулятивних операцій на фінансовому ринку. Прикладом таких високоризикованих фінансових інструментів є акції «венчурних» (ризикових) підприємств; облігації з високим рівнем відсотка, емітовані підприємством з кризовим фінансовим станом; опціонні та ф’ючерсні контракти тощо.Класифікація інструментів фінансового ринку наведена у табл. 14.2.

 

Таблиця 14.2– Класифікація інструментів фінансового ринку

№ з/п Критерії класифікації Види фінансових інструментів
За окремими сегментами ринку фінансових послуг Ø Інструменти грошового ринку Ø Інструменти ринку позичкових капіталів Ø Інструменти ринку цінних паперів Ø Інструменти валютного ринку Ø Інструменти страхового ринку Ø Інструменти ринку золота (срібла, платини) та дорогоцінного каміння Ø Інструменти ринку нерухомості  
За термінами обігу Ø Короткострокові фінансові інструменти Ø Довгострокові фінансові інструменти
За характером фінансових зобов’язань Ø Інструменти без наступних фінансових зобов'язань Ø Боргові фінансові інструменти Ø Дольові (пайові) фінансові інструменти

Закінчення табл. 14.2

Залежно від пріоритетної значимості ● Первинні фінансові інструменти ● Вторинні фінансові інструменти або деривативи
За гарантованістю рівня доходності ● Фінансові інструменти з фіксованим доходом ● Фінансові інструменти з невизначеним доходом
За рівнем ризику ● Безризикові фінансові інструменти ● Фінансові інструменти з низьким рівнем ризику ● Фінансові інструменти з помірним рівнем ризику ● Фінансові інструменти з високим рівнем ризику ● Фінансові інструменти з дуже високим рівнем ризику («спе­кулятивні»)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)