АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 1. Сутність та функції фінансового ринку

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Сутність і види соціальних змін.
 3. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 4. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 5. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 6. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 7. Алгоритм дослідження функції на парність та непарність
 8. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 9. Аналіз основних показників світового ринку нафти
 10. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 11. Аналіз фінансового левериджу
 12. Аналіз фінансового стану позичальника

Інститут безперервної фаховой освіти

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

З дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0305 “Економіка та

підприємництво” спеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит”

заочної форми навчання

 

 

 

м. Днiпропетровськ, 2013

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Тема 1. Сутність та функції фінансового ринку

В умовах ринкової економіки постійно відбуваються процеси акумуляції тимчасово вільних коштів різних суб’єктів ринку, їх подальший розподіл, перерозподіл та спрямування у вигляді позичкового та інвестиційного капіталу у різні сфери економіки з метою її розвитку. Ці процеси здійснюються на фінансовому ринку, на якому відбувається рух грошей як капіталу.

Фінансовий ринок – цеособлива сфера фінансової системи, складова її інфраструктури, де здійснюється рух тимчасово вільного капіталу, формуються і функціонують обмінно-перерозподільні відносини, що пов’язані з процесами купівлі-продажу вільних фінансових ресурсів, їх трансформація в позичковий та інвестиційний капітал через фінансово-кредитні інститути на основі попиту та пропозиції, формується ціна на різноманітні фінансові інструменти.

Фінансовий ринок – це складовий елемент ринку ресурсів.

Головною передумовою існування фінансового ринку є незбіг потреб у фінансових ресурсах того чи іншого суб’єкта ринкових відносин із наявністю джерел задоволення таких потреб.

В економіці постійно відбувається кругообіг фінансових ресурсів, суб’єктамиякого є домашні господарства, підприємства, держава і різноманітні фінансові інститути – фінансові посередники.

В процесі господарювання у одних суб’єктів виникає потреба в додаткових коштах для розширення своєї діяльності, а у інших – нагромаджуються заощадження.

Фінансовий ринок допомагає зустрітися продавцям та покупцям особливого товару – фінансових зобов’язань, він займає важливе місце на ринку ресурсів, тому що сприяє обміну грошей майбутніх на гроші теперішні.

Взаємовідносини продавців та покупців вільних коштів на фінансовому ринку відображено на рис.1.

       
   
 
 
Заощадження Інвестиції

Нагромадження Кредитні

ресурси

 

Грошові кошти

 

Рисунок 1. Взаємовідносини продавців та покупців на фінансовому ринку

Головними суб’єктами фінансового ринку є домашні господарствау яких у більшості випадків доходи перевищують видатки на величину заощаджень. Через фінансові інститути (банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та ін.) заощадження домашніх господарств перетворюються в інвестиції для підприємств, що дає їм змогу розширити свою діяльність (рис. 2).

Значення фінансового ринку в системі ринкових відносин полягає у можливості відкласти сьогоднішнє споживання, нагромадити заощадження і спрямувати їх у сферу підприємництва.

 

Гроші Гроші

Товари Товари

 

           
   
   
 
 

 

 


Інвестиції Заощадження

       
   


підприємств населення

 

 

                   
   
   
   
   
 
 
 


Товари Товари

       
   
 
 


Гроші Гроші

 

Рисунок 2. Місце і роль фінансового ринку в системі ринкових


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)